Riskienhallinta

Riskienhallinnan päämääränä on turvata Yhtiön tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan jatku­vuus toteuttamalla riskienhallintaa systemaattisesti eri liiketoimin­noissa. Riskienhallinta on osa Yhtiön strategista ja operatiivista suunnittelua, päivittäistä pää­töksentekoprosessia ja sisäistä valvontajärjes­telmää. Riskienhallinnassa kytketään liiketoi­minnan tavoitteet, riskit ja riskienhallinnalliset toimenpiteet yhdeksi kokonaisketjuksi.

Yhtiö noudattaa Yhtiön hallituksen hyväksymää politiikkaa riskien hallitsemiseksi ja riskienhallinta kattaa kaiken sen toiminnan, joka liittyy tavoitteiden asettamiseen, riskien tunnistamiseen, mittaamiseen, arvioimiseen, käsittelyyn, raportointiin, seurantaan, valvon­taan ja riskeihin reagoimiseen.

Yhtiön toimitusjohtaja ja konsernin tytäryhtiöiden toimitusjohtajat arvioivat stra­tegiaprosessin ja vuosisuunnittelun yhteydessä liiketoimintariskejä, jotka saattavat estää tai vaarantaa konsernin strategisten ja tulostavoit­teiden saavuttamisen. Tytäryhtiöt tuottavat strategiaprosessin tueksi riskiarviot kustakin liiketoiminnasta. Strategisia ja operatiivisia riskejä seurataan liiketoiminto­jen raportoinnin kautta palvelualueiden ohjausryhmissä. Tytäryhtiöiden tulee tuottaa arviot oman yksikkönsä riskeistä ja esittää toimenpidesuunni­telmat riskien hallitsemiseksi sekä raportoida ohjausryhmille toteutettujen toimenpi­teiden vaiheesta ja vaikutuksista.

Yhtiön toimitusjohtaja raportoi Yhtiön hal­litukselle konsernin tunnistetuista riskeistä ja suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä riskien hallitsemiseksi.

Lehto Group pyrkii riskienhallinnalla:

  • tunnistamaan ja arvioimaan systemaattisesti ja kattavasti kaikki merkittävät, tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit, mukaan lukien liiketoimintaan, omaisuuteen, sopimuksiin, osaamiseen, valuuttoihin, rahoitukseen ja strategiaan liittyvät riskit;
  • hyödyntämään optimaalisesti liiketoimintamahdollisuudet ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuus;
  • ennakoimaan ja tunnistamaan epävarmuustekijät ja siten kehittämään riskien ennakointia sekä riskien edellyttämiä toimenpiteitä;
  • ottamaan ainoastaan tietoisia ja arvioituja riskejä esim. liiketoiminnan laajentamisessa, markkina-aseman kasvattamisessa sekä uuden liiketoiminnan luomisessa;
  • välttämään tai minimoimaan vahinkoriskejä;
  • varmistamaan tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden turvallisuus;
  • luomaan työntekijöille turvallinen työympäristö;
  • minimoimaan epäterveiden ilmiöiden, rikosten tai väärinkäytösten mahdollisuudet toimintaperiaatteilla, kontrolleilla ja valvonnalla;
  • tiedottamaan riskeistä ja riskienhallinnasta sidosryhmille; ja
  • kustannustehokkuuteen riskienhallinnassa.