Taloudellista tietoa

Konsernin tunnusluvut

31.12.
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
tilin-tarkastettu tilin-
tarkastettu
tilin-tarkastettu tilin-tarkastettu tilin-tarkastettu tilin-tarkastettu
Liikevaihto, milj. euroa 667,7 721,5 597,6 361,8 275,6 171,1 113,4
Liikevaihto, muutos edellisestä vuodesta % -7,5 % 20,7 % 74,5 % 31,3 61,1 50,8 -0,4
Liikevoitto, milj. euroa -41,8 37,2 64,6 40,4 27,2 5,8 9,2
Liikevoitto, % liikevaihdosta -6,3 % 5,2 % 10,8 % 11,2 % 9,9 3,4 8,1
Tilikauden tulos, milj. euroa -35,7 28,7 51,6 31,9 21,2 4,1 6,7
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -3,1 % 4,2 % 8,6 % 8,8 % 7,7 2,4 5,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -11,1 -18,3 -2,8 8,3 21,3 -8,1 5,0
Tilauskanta, milj. euroa (tilintarkastamaton) 481,8 655,6 538,1 309,1 195,0 173,4 98,4
Taseen loppusumma, milj. euroa 451,8 468,3 337,2 258,7 137,6 99,1 58,3
Oman pääoman tuotto, ROE, % -26,0 % 18,3 % 38,8 % 42,8 % 85,1 25,6 51,7*
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI, % -14,3 % 16,1 % 40,6 % 44,5 % 66,5 21,6 49,0*
Omavaraisuusaste (%) 29,6 % 42,7 % 56,3 % 60,4 % 37,2 27,3 40,7*
Nettovelkaantumisaste (%) 115,9 % 38,5 % -20,6 % -44,2% -22,9 50,9 -16,2*

* Tilinpäätöksessä 2014 on oikaistu vertailuvuodelle 2013 kuuluva määräysvallattomien omistusosuuksien myynti. Esitetyt 2013 luvut ovat näiltä osin tilintarkastamattomia oikaistuja vertailutietoja.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • Liikevaihdon kasvu keskimäärin 10-20 % vuodessa
  • Liikevoitto keskimäärin noin 10 % liikevaihdosta
  • Omavaraisuusaste vähintään 35 %
  • Osingonjako noin 30-50 % tilikauden tuloksesta

Lehto Groupin taloudelliset tavoitteet sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Lehto Groupin näkemyksiin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä sen tiedossa olevien seikkojen perusteella tekemiin oletuksiin. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden johdosta Yhtiön tulevaisuudessa toteutuva tulos, toiminta, saavutukset ja toimialan tulos voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitetyistä tuloksista, toiminnasta, saavutuksista ja toimialan tuloksista. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa Yhtiön strategian toteuttamiseen ja rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit, yleinen talous- ja markkinatilanne sekä muut yleiseen toimintaympäristöön, Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvät riskit. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takuita Yhtiön tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta suorituskyvystä.

Yhtiön kyky saavuttaa taloudelliset tavoitteensa riippuu monista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö kykenee saavuttamaan tai pitämään yllä tällaiset taloudelliset tavoitteet, mikäli ne on saavutettu.