Strategia 2022-2026

Lyhyesti

  • Yhtiö keskittyy strategiakauden alkujaksolla operatiiviseen toimintaan ja kannattavuuden parantamiseen.
  • Asunnot, puurakentaminen: Lehto kehittää modulaarista puukerrostaloaan ja sen jälkeen pyrkii kasvattamaan puukerrostalojen volyymiä strategiakauden aikana. Kasvun yhtenä edellytyksenä on tiiviimpi yhteistyö kaavoituksessa ja rakennuslupaprosesseissa kaupunkien kanssa. Puurakentamisen kysyntä on vahvasti kasvavaa.
  • Asunnot, betonirakentaminen: Lehto kehittää kilpailukykyään kustannustehokkuutta parantamalla. Tähän liittyvät mm. kaava- ja suunnittelutehokkuuden, modulaarisuuden, teollisen esivalmistuksen ja tehokkaan toimintamallin kehittäminen.
  • Toimitiloilla keskitytään voimakkaasti alueille, joilla Lehdolla on kilpailukykyä. Tavoitteemme on lyhyellä aikavälillä kannattavuuden parantaminen, minkä odotetaan laskevan liiketoiminnan volyymiä.
  • Lehto myy putkiremontti-liiketoimintansa nykyisen strategian ytimen ulkopuolisena toimintana sekä parantaakseen rahoitusasemaansa.

Strategian kolme tärkeää näkökulmaa

Kilpailukykytekijät ja strategian uudistaminen

Lehdon erottelevina kilpailutekijöinä säilyvät muun muassa modulaarisuus sekä teollisen esivalmistuksen hyödyntäminen. Lisäksi yhtiöllä on oma suunnittelutoimisto, mikä poikkeaa toimialan tavanomaisesta resursoinnista. Niiden avulla kehitetään edelleen skaalautumisen mahdollistavaa liiketoimintaa.  Strategiset valinnat avaavat mahdollisuuksia parempaan rakennusalan kannattavuuteen sekä yhteiskuntaa ja ympäristöä palvelevaan liiketoimintaan.

Strategiakauden aikana yhtiö tutkii mahdollisuuksiaan laajentaa modulaarista puurakentamista ulkomaille siinä vaiheessa, kun operatiivinen toiminta on kunnossa ja kannattavuus vakaata.

Asunnot

Asunnot-palvelualueen liiketoiminnan visiona toimii ”Elämisen uusi aikakausi. Jokaisella on oikeus asua ekologisesti ja edullisesti.” Palvelualue rakentaa asuinkerrostaloja kotimaisiin kasvukeskuksiin puusta ja betonista.

Erityisesti modulaarisen ja teollisesti valmistettavan puurakentamisen osuutta halutaan kasvattaa strategiakauden aikana. Ennen kasvua puukerrostalo-tuotetta kehitetään edelleen. Lisäksi halutaan tiivistää yhteistyötä kaavoituksessa ja rakennuslupaprosesseissa kaupunkien kanssa. Puukerrostalojen kysyntä on vahvasti kasvavaa.

Betonirakentamisen osalta Asunnot-palvelualue kehittää kilpailukykyään kustannustehokkuutta parantamalla. Tähän liittyvät kaava- ja suunnittelutehokkuus, modulaarisuus, teollinen esivalmistus ja tehokas toimintamalli.

Lehto on 28.4.2022 ilmoittanut myyvänsä putkiremontti-liiketoimintansa nykyisen strategian ytimen ulkopuolisena toimintana ja parantaakseen rahoitusasemaansa. Putkiremonttien liiketoiminta on raportoitu viimeksi osana Asunnot-palvelualuetta.

Asiakaskokemuksen uudistamisessa haluamme luoda elämisen uuden aikakauden, jossa asuminen on enemmän kuin huoneistoneliöt. Haluamme panostaa asiakkaidemme elämänlaatuun yhdistäen asumisen ja ympäristön monimuotoiseksi elämäksi – ekologisesti ja edullisesti. Näiden mahdollistamiseksi liiketoiminnan kehittäminen keskittyy vahvaan asiakasymmärrykseen, motiivipohjaiseen segmentointiin ja asiakkaan matkaan kanssamme

Kustannusjohtajuuden kehittämisellä luodaan asiakkaille asumisen hintatasot saavutettaviksi, yhteiskunnalle elinvoimaa kansantalouteen ja liiketoiminnalle kestäviä tuottavuustasoja. Lehto on edelläkävijä modulaarisuudessa ja teollisessa esivalmistuksessa: niiden osalta näemme potentiaalia sekä jalostusasteen parantamisessa että kilpailukykymme tehokkaammassa hyödyntämisessä. Lisäksi yhtiö kehittää projektien kustannustehokkuutta, muun muassa kaava- ja suunnittelutehokkuutta. Toimintaprosessien- ja mallien kehityksessä keskitymme entistä tarkemmin hankevalintoihin ja päätösporttikäytäntöihin.

Kestävän kehityksen osalta Asunnot pyrkivät vähähiiliseen rakentamiseen ilman ulkopuolista kompensointia. Mahdollistamme ekologisemman elämisen Lehdon konseptin mukaisissa kodeissa, jotka ovat energiatehokkaita, mahdollistavat kierrätyksen helppouden ja jätteiden lajittelun. Lisäksi kodit ja yhteistilat on suunniteltu vähentämään käytönaikaisia päästöjä ja lämmitettävien kuutioiden määrää. Kestävän kehityksessä toimia toteutetaan muun muassa noudattamalla konseptinmukaisuutta suunnittelun ja rakentamisen aikana sekä kohdekohtaisella suunnittelulla ja huomioimalla vähähiilisyys niin rakennusvaiheessa kuin asunnon käytön osalta. Lisäksi yhtiö kehittää toimintaansa Leed Gold Homes- ja RTS-sertifikaattien mukaisiksi.

Toimitilat

Toimitilat-palvelualueella liiketoiminnan visio on ”Ekologiset ja kokonaisedulliset tilat menestykseesi – halutuimmalta kumppanilta”.  Uudistumisella Toimitilat vastaavat megatrendeihin asiakkaiden menestystä yhteistyössä rakentamalla. Toimitilat keskittyy lyhyellä aikavälillä kannattavuuden parantamiseen, jonka odotetaan laskevan volyymiä.

Liiketoimintoja on selkeästi rajattu aiempaan nähden ja muun muassa elinkaariliiketoiminnot tullaan lopettamaan. Koulu-, hotelli- ja toimistorakentamista tulemme tekemään rajatusti niissä hankkeissa, joissa voimme hyödyntää Lehdon osaamiseen pohjautuvia suunnittelu- ja toteutusratkaisuja. Haluamme antaa osaamisemme ja itse kehittämämme ratkaisut kokonaisedullisesti asiakkaan käyttöön.

Toimitilat rakentaa jatkossa tiloja kasvaville markkinasektoreille, kuten teollisuuden sekä varastoinnin ja logistiikan tarpeisiin. Lisäksi palvelualue rakentaa hallimaisia liikerakennuksia sekä valikoidusti monitoimirakennuksia, joiden tarpeen arvioidaan kasvavan suurimmissa kasvukeskuksissa ja tiiviissä kaupunkirakenteessa. Myös liikuntahallit lukeutuvat tuotevalikoimaan. Toimitilat-palvelualue keskittyy maantieteellisesti kasvukolmion ja Oulun ympäristön markkina-alueille.

- Tiloja teollisuuden sekä varastoinnin ja logistiikan tarpeisiin
- Hallimaiset liikerakennukset
- Monitoimirakennukset
- Liikuntahallit

Asiakaskokemuksen osalta Toimitilat kehittävät kokonaisedullisia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin ja luottamuksen arvoiseen yhteistyöhön. Näitä pyritään toteuttamaan asiakassegmentoinnilla, myynnin toimintamallilla sekä suunnitelmalliseen asiakkuuksien hoitoon luodulla tavoilla toimia.

Pitkällä aikavälillä Toimitilat tähtää toiminnassaan kustannusjohtajuuteen, mutta lyhyellä tähtäimellä kannattavuus on strategiakauden tärkein painopistealue. Kannattavuuden parantamisessa painottuvat hankevalinnat, tarjousprosessin riskien- ja hintamuutosten hallinta, projektien johtaminen ja hallinta-asteen parantaminen sekä toimintaprosessien jatkokehittäminen.

Kestävän kehityksen kehittämisessä Toimitilat syventävät kestävän kehityksen näkökulmaa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lisäksi luodaan puitteita vähähiilisyydelle muun muassa segmenttikohtaisilla ja tulosyksiköiden yhteisillä toimenpideohjelmilla. Lisäksi liiketoiminnassa tähdätään sertifiointeihin asiakastarve- ja tapauskohtaisesti.

Taloudelliset tavoitteet

Strategiakauden alkupuoliskolla keskitytään selkeästi kannattavuuden voimakkaaseen parantamiseen.


Yhtiön tavoitteena on tehdä positiivinen liiketulos vuonna 2023 ja asteittain parantaa liiketulosta siten, että strategiakauden lopulla yhtiön liikevoitto on noin 10 % liikevaihdosta. Liikevaihdon vuosina 2022 – 2024 arvioidaan olevan vuoden 2021 tasolla ja kasvavan vuosina 2025 – 2026.  

Taloudellinen tavoite

Aikaisemmin
(pitkän aikavälin tavoitteet)

Uusi
(strategiakauden 2022-2026 tavoitteet)

Liikevaihto

Keskimäärin 10-20% vuosittainen kasvu

2022-2024: vuoden 2021 tasolla.

2025-2026: liikevaihto kasvaa

Liikevoitto

Keskimäärin 10% liikevaihdosta

Liikevoitto kasvaa ollen strategiakauden päättyessä noin 10 % liikevaihdosta

Omavaraisuusaste

Vähintään 35% (ilman IFRS:n mukaisia vuokrasopimusvelkoja)

Vähintään 35% (ilman IFRS:n mukaisia vuokrasopimusvelkoja)