Styrelsens uppgifter och sammansättning

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen består av tre till åtta (3–8) ordinarie ledamöter. Bolagets ordinarie bolagsstämma väljer styrelseledamöter för mandattiden, dvs. att mandattiden upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet.

Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende av Bolaget och minst två av ledamöterna i denna majoritet ska vara oberoende av Bolagets betydande aktieägare. Ledamöternas oberoende bedöms årligen.

För att Bolagets affärsverksamhet ska kunna stödas och utvecklas mångsidigt ska sammansättningen av Bolagets styrelse vara tillräckligt mångsidig. Båda könen ska vara representerade i styrelsen. Styrelsesammansättningen ska som helhet ha tillräckligt omfattande kompetens, kunskap och erfarenhet.

Styrelsen sammanträder regelbundet på kallelse av ordföranden. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Besluten fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Verkställande direktören samt ekonomichefen i egenskap av styrelsens sekreterare deltar i styrelsens sammanträden. Koncernens övriga operativa chefer deltar i sammanträden vid behov eller på kallelse av styrelsen. Styrelseordföranden godkänner dagordningarna för styrelsens sammanträden efter beredning av verkställande direktören och styrelsens sekreterare. Styrelsen bedömer sin egen verksamhet och de förväntningar som Bolagets intressegrupper har på styrelsens verksamhet. Resultaten av dessa bedömningar beaktas både vid val av nya styrelseledamöter och vid utvecklingen av styrelsens verksamhet.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder och övervakar Bolagets operativa ledning, utnämner och avskedar verkställande direktören, godkänner Bolagets och dess affärsverksamhets strategi, strategiska mål och riskhanteringsprinciper samt ser till att ledningssystemet fungerar. Styrelsen ansvarar för att Bolaget har definierat principerna för inre granskning och att Bolaget visar sina värderingar i sin verksamhet. Styrelsen ska främja Bolagets och dess aktieägares intressen.

Styrelsens sammansättning fr.o.m. 11.4.2018

Martti Karppinen

Styrelseordförande
f. 1947, finsk medborgare
Diplomingenjör
Styrelseledamot sedan 2014
Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare

Huvuduppdrag

MKA Consulting Ab, verkställande direktör 2007–

Väsentlig arbetserfarenhet

Lehto Abp, styrelsesakkunnig 2012–2014

Förtroendeuppdrag

MKA Consulting Ab, styrelseordförande 2007–

Tidigare förtroendeuppdrag

Iloq Ab, styrelseledamot och styrelseordförande

Mikko Räsänen

f. 1978, finsk medborgare
Ekonomie magister
Styrelseledamot sedan 2013
Revisionskommitténs ordförande 2016–
Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare

Huvuduppdrag

NREP Ab, delägare 2006–

Väsentlig arbetserfarenhet

The Boston Consulting Group, managementkonsult, 2004–2006

Förtroendeuppdrag

NREP Ab, styrelseordförande
Drupster Ab, styrelseledamot
Styrelseordförande, styrelseledamot eller suppleant i flera bolag i NREP-koncernens investeringsportfölj

Tidigare förtroendeuppdrag

Päivi Timonen

f. 1970, finsk medborgare
Vicehäradshövding, juris kandidat
Styrelseledamot sedan 2014
Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare

Huvuduppdrag

Fiskars Oyj Abp, direktör för juridiska ärenden 

Väsentlig arbetserfarenhet

Elektrobit Abp (nu Bittium Abp), direktör för juridiska ärenden

Förtroendeuppdrag

Styrelseledamot i flera av Fiskars-koncernens dotterbolag.

Tidigare förtroendeuppdrag

Nestor Cables Ab

Styrelseledamot i flera av Elektrobit-koncernens dotterbolag.

Sakari Ahdekivi

f. 1963, finsk medborgare
Ekonomie magister
Styrelseledamot sedan 2016
Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare

Väsentlig arbetserfarenhet

Ahlstrom Abp, ekonomichef 2014–
Tamro Abp, verkställande direktör 2012–2013
Tamro Abp, ekonomichef 2009–2012
YIT Abp, ekonomichef 2007–2009
Huhtamäki Abp, ekonomichef 2005–2007
ABB, internationella ledningsuppdrag, 1994–2005

Förtroendeuppdrag

Tidigare förtroendeuppdrag

Tamro Abp, styrelseledamot 2013–

Pertti Korhonen

f. 1961, finsk medborgare
Diplomingenjör
Styrelseledamot sedan 2016
Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare

Väsentlig arbetserfarenhet

Outotec Oyj, verkställande direktör 2009-2016
Elektrobit Oyj, verkställande direktör 2006-2009

Förtroendeuppdrag

DNA Oyj, styrelseordförande 2016-
ANS Finland Oy, styrelseordförande 2017-
Finrail Oy, styrelseordförande 2017-
Business Finland, styrelseordförande 2017-