Serviceområden

Lehto Group har indelat sin verksamhet i fyra serviceområden:

Affärslokaler: Verksamhetslokaler, logistiklokaler, lokaler för lätt industri samt kontors- och övriga lokaler. Bolaget bygger affärslokaler i hela landet.

Bostäder: Höghus, loftgångshus, radhus och områdesutveckling. Bostadsbyggandet koncentreras i huvudsak i huvudstadsregionen. Lehto Group har verksamhet även i utvalda tillväxtcentrum.

Samhällsfastigheter: Servicehus för äldre och andra specialgrupper, servicebostäder, daghem och skolor. Bolaget bygger samhällsfastigheter i hela landet.

Ombyggnad: Ändringar av användningsändamål, linjesaneringar och omfattande takrenoveringar. Ombyggnadsverksamheten koncentreras i huvudstadsregionen och Nyland, men ändringar av användningsändamål kan genomföras selektivt även i övriga Finland.

Lehto Group tillverkar även egenutvecklade byggnadselement och -moduler främst till sitt eget bruk. I Lehtos produktionsanläggningar tillverkas bl.a. bärande, stora takelement, kombinerade köks- och badrumselement, badrumselement, bostadselement och husteknikcentraler samt framöver även väggelement, fönster och husteknikelement för linjesaneringar.

Lehto Groups omsättningsfördelning per serviceområde (2017)