Lehto Groups riktlinjer för sina leverantörer

Lehto Group har värderingar, regler och etiska guidelines som vi internt följer enligt nedan och samtidigt vill vi att våra leverantörer, underleverantörer och dess tjänsteleverantörer (subs. ”Supplier”) följer samma regelverk.

Lehto koncernen vill ha kompetenta, ärliga och pålitliga leverantörer och samarbetspartners som vi kan bygga en långsiktig och ömsesidigt givande affärsrelation med. Vi vill utveckla vår verksamhet i en alltmer ansvarsfull och etisk riktning, det gäller genom hela försörjningskedjan.

1. Agerande ska överensstämma med lagar, förordningar och föreskrifter.

Leverantören måste följa gällande lagar och förordningar samt övriga officiella bestämmelser.

2. Mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter

Leverantören måste följa ILO-fördragen. Vi accepterar inte barn eller tvångsarbete i något fall. Vi vill att man erkänner principerna i FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Leverantören får inte ha begränsning i sin rekrytering och sina anställningsförhållanden på grund av ras, kön eller någon annan form av diskriminering.

3. Säkerhet- och hälsoskydd

Leverantören måste följa gällande säkerhetsbestämmelser och instruktioner på arbetsplatser och i fabriker och se till att personalen är medveten alla föreskrifter och fastställda instruktioner. Dessutom måste leverantören tillhandahålla adekvata skyddskläder och annan skyddsutrustning till sina anställda. Leverantören måste se till att ingen likgiltig åtgärd sannolikt kommer att leda till olägenheter.

4. Miljöpåverkan

Leverantören måste uppfylla de miljökrav som föreskrivs i lagar eller eventuella miljötillstånd. Leverantörerna måste också aktivt försöka minska miljöpåverkan av egen verksamhet och av sina produkter och tjänster.

5. Mutor och gåvor

Lehto Group accepterar inte bestickning, mutor eller annan korruption i något företag. Leverantören och dess anställda bör under inga omständigheter acceptera bestickning, mutor för att behålla eller uppnå ett samarbete. Leverantören får inte erbjuda värdefulla gåvor eller andra saker som inte är rimliga och som kan påverka affärsrelationer, eller till och med vara ett brott som är straffbart enligt lag. Lehto Groups anställda betalar alltid sina egna företagsresor och uppehållskostnader.

Uppdaterad 2017-10-10.