Verksamhetspolicy

Lehto Sverige AB bedriver utifrån identifierade risker och bindande krav ett aktivt och systematiskt arbete för att infria kundernas och samhällets krav och förväntningar på effektiva, funktionella, robusta byggnader/lösningar och minskad miljöbelastning.

Lehto ser till byggnaden och dess miljöpåverkan under sin livslängd samt under byggtiden genom att välja lösningar med utgångspunkt i;

1. Energianvändning
2. Byggmaterialens miljöpåverkan
3. Byggavfallshantering
4. Utsläpp från arbetsmaskiner och transporter
5. Hantering av markföroreningar

Hög servicegrad, kompetensutveckling, förebyggande av fel och brister samt tydlig kravställning ger Lehto möjlighet att leverera projekt med kvalitet, skydda miljön och säkerställa en trygg och säker arbetsplats i samråd och medverkan med arbetstagarrepresentanter, vilket skapar hållbara relationer med såväl kunder som underentreprenörer/leverantörer och omvärlden i övrigt.

Genom dessa åtaganden skapar vi förutsättningar för ständig förbättring av såväl byggnader/lösningar samt för medarbetare och verksamhet.