Informationsgivningspolicy

Principerna och målen för informationsgivningen

Syftet med denna informationsgivningspolicy är att fastställa de tillvägagångssätt som Lehto Group Abp (”Lehto” eller ”Bolaget”) tillämpar i sin kommunikation med kapitalmarknaden, medier och övriga intressegrupper.

I sin kommunikation följer Lehto Europeiska unionens förordningar och övriga tillämpliga rättsakter, den finländska lagstiftningen, Nasdaq Helsingfors Ab:s regelverk, Finansinspektionens anvisningar samt Bolagets förvaltningsprinciper.

Den centrala målsättningen av denna informationsgivningspolicy är att säkerställa att samtliga aktörer på marknaden samtidigt har tillgång till tillräcklig och korrekt information om Bolaget och dess affärsverksamhet som grund för prisbildningen av Bolagets finansiella instrument. Den information som görs tillgänglig publiceras så fort som möjligt och opartiskt till samtliga aktörer på marknaden.

De centrala principerna för Lehtos kommunikationer är uppriktighet, öppenhet, samstämmighet och opartiskhet.

Bolagets styrelse har godkänt denna informationsgivningspolicy. Policyn uppdateras vid behov.

Frågor om informationsgivningspolicyn kan ställas till verkställande direktör Hannu Lehto, +358 500 280 448 och ekonomichef Veli-Pekka Paloranta, +358 400 944 074.

Tidpunkter i samband med kommunikationer

Regelbunden informationsskyldighet och övrig regelbunden rapportering

Bolaget publicerar regelbundet

  • halvårsrapporter
  • separata rapporter för första och tredje kvartal där man granskar utvecklingen av Bolagets affärsverksamhet, ekonomiska utveckling och finansiella ställning under rapportperioden
  • bokslutsrapporter
  • bokslutet i sin helhet senast tre veckor före den bolagsstämma som beslutar om bokslutets fastställande
  • styrelsens verksamhetsberättelse i samband med bokslutets publicering
  • revisionsberättelsen i samband med bokslutets publicering
  • redogörelser över förvaltnings- och styrsystem (Corporate Governance Statement) och redogörelser över löner och arvoden på verksamhetsberättelsens publiceringsdag

Lehto publicerar information om sin finansiella rapportering i enlighet med den tidtabell som tidigare delgivits. Publiceringsdatumen för den kommande räkenskapsperioden publiceras före räkenskapsperiodens slut.

Tyst period

Före offentliggöranden av sina resultat tillämpar Bolaget en tyst period på 30 dagar t.o.m. offentliggörandet av resultatet. Under den tysta perioden träffar Lehtos representanter inte kapitalmarknadens representanter och kommenterar inte Lehtos ekonomiska situation eller Bolagets eller marknadens framtidsutsikter. Tidpunkterna för offentliggöranden av resultat och de tysta perioderna finns på investerarkalendern på Lehtos webbplats.

Om en händelse under den tysta perioden kräver omedelbar publicering, publicerar Lehto informationen omgående i enlighet med bestämmelserna om informationsskyldigheten och kan då kommentera händelsen i fråga.

Offentliggörande av insiderinformation

I enlighet med fortlöpande informationsskyldighet offentliggör Bolaget insiderinformation om Bolaget eller dess finansiella instrument med ett börsmeddelande så fort som möjligt, om inte av de rådande omständigheterna följer att villkoren för att skjuta upp offentliggörandet av den ifrågavarande insiderinformationen uppfylls.

Med insiderinformation avses all information av specifik natur som inte har offentliggjorts och som direkt eller indirekt kan hänföras till Bolaget eller Bolagets finansiella instrument och som, om den offentliggörs, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade derivatinstrument.

Uppskjutande av offentliggörandet av insiderinformation

Bolaget kan på eget ansvar skjuta upp offentliggörandet, om alla följande villkor som fastställts i marknadsmissbruksförordningen uppfylls:

1. omedelbart offentliggörande skulle sannolikt skada Bolagets legitima intressen; och

2. ett uppskjutet offentliggörande skulle sannolikt inte vilseleda allmänheten ; och

3. Bolaget kan säkerställa att insiderinformationen förblir konfidentiell

Beslutet att skjuta upp offentliggörandet fattas av Bolagets verkställande direktör och ekonomichef tillsammans.

Information som ska offentliggöras, anvisningar och vinstvarning

Rapporter enligt den regelbundna informationsskyldigheten innehåller de väsentliga uppgifterna om Bolagets ekonomiska ställning och resultat och deras utveckling. Bolaget rapporterar sina ekonomiska uppgifter på koncernnivån i och med att Lehto har endast ett segment som ska rapporteras. Bolaget kan även presentera övrig finansiell information som beskriver affärsverksamhetens utveckling, t.ex. omsättningen av Bolagets tjänsteområden.

Anvisningar

Bolaget kan presentera Bolagets ekonomiska utsikter eller marknadsutsikter och/eller resultatstyrning i sitt bokslutsmeddelande, sin halvårsrapport eller separata meddelande för första och tredje kvartalet. Bolagets uppskattningar grundar sig på Bolagets syn på den framtida utvecklingen vid meddelandets publicering. Utfallet kan avvika betydligt från den utveckling som Bolaget har förväntat sig. Uppskattningen om framtidsutsikterna ges i regel för hela Lehto-koncernen och gäller, om inte annat meddelas, för räkenskapsperioden eller den återstående delen av kalenderåret.

Vinstvarning

En vinstvarning publiceras med ett börsmeddelande så fort som möjligt, om synen på de faktorer som Lehtos publicerade anvisningar baseras på, t.ex. förändringar i affärsverksamheten eller verksamhetsmiljön, har väsentligt förändrats antingen till det negativa eller det positiva (positiv vinstvarning). Lehtos verkställande direktör och ekonomichef bedömer och beslutar om behovet av vinstvarning tillsammans med styrelseordföranden.

I enlighet med fortlöpande informationsskyldighet offentliggör Bolaget insiderinformation om Bolaget eller dess finansiella instrument så fort som möjligt. Insiderinformation som ska offentliggöras omfattar bl.a.:

 • Väsentliga skillnader i framtidsutsikterna (positiva och negativa vinstvarningar)
 • Strategi och dess ändringar
 • Ändringar i de finansiella målen
 • Betydande investeringar och finansieringsarrangemang
 • Betydande omstruktureringar och samarbetsavtal
 • Betydande organisationsändringar och ändringar av verkställande direktör eller styrelsens eller ledningsgruppens sammansättning samt ändring av revisor
 • Betydande myndighetsbeslut, betydande rättegångar eller andra myndighetsförfaranden och beslut som fattats vid dessa
 • Betydande omstruktureringar av affärsverksamheten
 • Betydande enskilda projekt, investeraraffärer och order

Bolaget informerar med ett börsmeddelande om bl.a. följande:

 • Stämmokallelser
 • Bolagsstämmans beslut
 • Väsentliga aktiebaserade incitamentsprogram
 • Flaggningsanmälningar

Huvudprincipen för betydande projekt är att egenbaserade projekt offentliggörs när beslutet att inleda projektet har fattats. Projekt som genomförs som entreprenader och investeraraffärer offentliggörs när avtalet har skrivits under.

Som börsmeddelanden publiceras i regel order, avtal och företagsomstruktureringar vars värde är över 10 procent av Lehtos årliga omsättning. Mindre, men strategiskt viktiga företagsaffärer eller investeringar kan också publiceras med ett börsmeddelande. Företagsaffärer som uppfyller kriterierna för ett börsmeddelande offentliggörs i regel senast då det bindande avtalet har skrivits under. Samarbetsförhandlingar offentliggörs enligt Bolagets interna anvisningar.

Lehto tillämpar sina interna anvisningar för bedömningen av informationens väsentlighet och betydelse.

Förändringar i ägarandelar

I enlighet med bestämmelserna i Värdepappersmarknadslagen (9 kap. 5 §) ska aktieägare i börsnoterade bolag anmäla förändringarna i sina ägarandelar både till Finansinspektionen och till det börsnoterade bolaget. Förändringarna ska anmälas när andelen uppnår, överskrider eller underskrider 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 eller 90 procent eller två tredjedelar av röstetalet eller totalantalet aktier i Bolaget. Lehto publicerar dessa förändringar med ett börsmeddelande utan onödigt dröjsmål efter det att aktieägaren har meddelat förändringen till Bolaget.

Informations- och kommunikationskanaler

Bolagets meddelanden fördelas i regel på två olika kategorier: börsmeddelande och pressmeddelanden. Meddelandekategorin väljs på basis av informationens väsentlighet och betydelse samt målgruppen.

Börsmeddelanden

Bolaget publicerar insiderinformation samt övrigt som nämnts under punkt 3 med ett börsmeddelande så fort som möjligt. Bolaget publicerar även information som ska publiceras på basis av den regelbundna informationsskyldigheten som ett börsmeddelande. Börsmeddelandena publiceras på finska och engelska.

Börsmeddelandena godkänns av Bolagets verkställande direktör eller en annan person som verkställande direktören har befullmäktigat, och de publiceras av kommunikations- och investerarrelationsfunktionen. Börsmeddelandena om transaktioner av Bolagets anmälningsskyldiga ledning och deras närstående godkänns och publiceras av kommunikations- och investerarrelationsfunktionen.

Pressmeddelanden

Med pressmeddelanden berättar Bolaget om sådana händelser med anknytning till sin affärsverksamhet som inte uppfyller kraven för börsmeddelanden, men som bedöms ha nyhetsvärde eller annars intressera Bolagets intressegrupper. Företagsförvärv, samarbetsarrangemang och investeringar som inte uppfyller kraven för börsmeddelanden meddelas i regel genom pressmeddelanden.

Informationskanaler, distribution och tillgänglighet av meddelandena och informationsspråk

All väsentlig information om Lehto publiceras genom Nasdaq Helsingfors samtidigt på finska och engelska till de viktigaste medierna samt på Bolagets webbplats på adressen www.lehto.fi.

Den huvudsakliga källan för information om Bolaget är Bolagets webbplats på adressen www.lehto.fi. Bolagets alla börs- och pressmeddelanden är tillgängliga på Bolagets webbplats i samband med offentliggörandet eller annan publicering. Information som offentliggjorts på basis av offentliggörandeskyldigheten hålls tillgänglig på Bolagets webbplats i minst fem (5) år. Bokslutet, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och halvårsrapporten samt redogörelse över förvaltnings- och styrsystemet hålls dock tillgängliga i minst tio (10) år.

För att Bolagets alla intressegrupper skulle ha jämlik tillgång till även annan information än information som ska lämnas till börsen, ställer Bolaget material som använts vid investerar- och analytikermöten på sin webbplats utan onödigt dröjsmål.

Bolaget använder sociala medier i sin kommunikation. Sociala medier är aldrig den primära kommunikationskanalen för offentliggörande av information som omfattas av informationsskyldigheten eller annan ny information. Sociala medier används som stöd till andra informationskanaler och för att dela information som offentliggjorts på de offentliga kanalerna vidare i enlighet med informationsskyldigheten.

Utöver sin webbplats har Bolaget flera olika sätt och kanaler till sitt förfogande för att överföra information till intressegrupperna, t.ex. meddelanden och övriga publikationer samt intervjuer, offentliga framträdanden, konferenssamtal och webcast-sändningar.

Alla börsmeddelanden publiceras på finska och engelska. En del av pressmeddelandena publiceras enbart på finska.

Kriskommunikation

Ansvaret för ledningen av kriskommunikationen ligger hos Lehtos verkställande direktör. Beroende på situationen kan kommunikationen koncentreras hos namngivna personer som anses vara bäst för uppgiften. I kriskommunikationen betonas öppenhet, ärlighet, snabbhet och kontroll av kvaliteten av de uppgifter som offentliggörs.

Rykten, marknadsbedömningar och informationsläckor

Lehto kommenterar i regel inte eventuella rykten, aktiekursens utveckling eller analytikers prognoser. Om ryktena har en väsentlig inverkan på priset på Bolagets finansiella instrument, kan Lehto överväga publicering av ett börsmeddelande för att korrigera rykten eller väsentligen felaktiga uppgifter.

Om information som sannolikt har en väsentlig inverkan på priset på Bolagets finansiella instrument har läckt ut före offentliggörande, kommer Lehto att publicera ett börsmeddelande om ärendet.

Insideranvisning

Lehto tillämpar Nasdaq Helsingfors Ab:s insideranvisning samt sin egen insideranvisning som godkänts av styrelsen.

Tolkningar och avvikelser

Verkställande direktören ansvarar för övervakningen och tolkningen av Lehtos informationsgivningspolicy. Ytterligare anvisningar om policyns praktiska tillämpning ges av verkställande direktören eller ekonomichefen. Inom ramen för de tillämpliga lagarna och bestämmelserna har Bolaget rätt att av vägande skäl i enskilda fall avvika från denna informationsgivningspolicy.

Lehto Group Abp:s styrelse har bekräftat informationsgivningspolicyn 16.6.2016.