Lehto Group Abp:s bolagsordning

Firmanamn

Bolagets firmanamn är Lehto Group Oyj, på svenska Lehto Group Abp och på engelska Lehto Group Plc.

Hemort

Bolagets hemort är Kempele.

Verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområden är byggherreverksamhet, byggentreprenad, konsultering inom byggbranschen, fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning, fastighetsinvestering och tillverkning av byggmaterial och byggelement och verksamhet med anknytning till dessa. Bolaget kan utöva sin verksamhet genom operativa koncernbolag. I egenskap av moderbolag kan Bolaget sköta koncernens organisation, finansiering, inköp samt övriga administrativa uppgifter.

Styrelse

Bolagets styrelse består av 3–8 ledamöter. Styrelsens mandatperiod upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet.

Rätt att företräda bolaget

Bolaget företräds av styrelsen, styrelseordföranden och verkställande direktören ensamt samt en styrelsemedlem tillsammans med en annan person med företrädesrätt eller en prokurist. Styrelsen kan bevilja en prokura eller företrädesrätt till en namngiven person.

Revisor

Till Bolagets revisor väljs en revisionssammanslutning vars ansvariga revisor är en CGR-revisor. Revisorns förordnande upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet.

Stämmokallelse

Stämmokallelsen ska sändas skriftligen till aktieägarna tidigare tre månader och senast tre veckor före bolagsstämman, dock inte senare än nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Kallelsen ska publiceras på Bolagets webbplats eller skriftligen på ett annat bevisligt sätt.

Platsen för bolagsstämman

Bolagsstämman kan enligt styrelsens beslut hållas på Bolagets hemort, Helsingfors, Vanda eller Uleåborg.

Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

Den ordinarie bolagsstämman ska:

lägga fram

  1. bokslutet inklusive koncernbokslutet samt verksamhetsberättelse;
  1. lägga fram revisionsberättelse;

besluta om

  1. fastställande av bokslutet;
  2. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar;
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
  4. arvoden för styrelseledamöterna och revisorerna;
  5. antalet styrelseledamöter;

välja

  1. styrelseledamöterna; samt
  2. revisor.

Om man genomför en röstning vid Bolagets bolagsstämmor, fastställs röstningssättet av bolagsstämmans ordförande.

Värdeandelssystemet

Bolagets aktier har anslutits till värdeandelssystemet.