Bolagsstämma

Bolagsstämma är Lehto Groups högsta beslutande organ. Enligt aktiebolagslagen utövar aktieägarna sin beslutanderätt i Bolagets angelägenheter på bolagsstämman. Bolagsstämman beslutar om ärenden som enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen ankommer på den. Aktieägare deltar i bolagsstämman personligen eller genom ombud. En aktie medför en röst i alla ärenden som behandlas på bolagsstämman.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag före utgången av juni månad. Den ordinarie bolagsstämman beslutar enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen om ärenden som ankommer på den, t.ex. fastställande av bokslutet, användningen av den vinst som balansräkningen utvisar samt val av styrelseledamöter och revisorer och deras arvoden. Den ordinarie bolagsstämman beslutar även om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören. Vidare ska en extra bolagsstämma hållas om styrelsen anser att det finns skäl till det eller om Bolagets revisor eller ägare till sammanlagt minst en tiondel av Bolagets samtliga emitterade aktier skriftligen kräver det för behandling av ett visst ärende.

I enlighet med Bolagets bolagsordning ska stämmokallelsen sändas skriftligen till aktieägarna tidigare tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, dock inte senare än nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Kallelsen ska publiceras på Bolagets webbplats eller skriftligen på ett annat bevisligt sätt. Stämmokallelsen samt styrelsens förslag till bolagsstämman publiceras även som ett börsmeddelande.