Intern kontroll

Hos Lehto Group genomförs intern kontroll av styrelsen, ledningen och koncernens hela personal. Med intern kontroll försäkrar man sig om att:

 1. verksamheterna är funktionella och effektiva och följer strategin;
 2. den finansiella rapporteringen och informationen till ledningen är pålitliga, fullkomliga och rättidiga; och
 3. de tillämpliga lagarna och bestämmelserna samt Bolagets interna anvisningar och etiska värden följs i koncernen.

Lehto Groups interna kontroll innefattar följande element:

 • Anvisningar och principer för den interna kontrollen, riskhanteringen och förvaltningen fastställda av Bolagets styrelse;
 • ibruktagande och tillämpning av anvisningarna och principerna under ledningens tillsyn;
 • ekonomiavdelningens övervakning av verksamhetens effektivitet och funktionalitet samt tillförlitligheten av den finansiella rapporteringen och ledningens rapporter;
 • Bolagets riskhanteringsprocess med syfte av att identifiera, bedöma och minska risker som hotar uppnåendet av Bolagets mål;
 • compliance-processer med syfte av att säkerställa att alla tillämpliga lagar, bestämmelser, interna anvisningar och etiska värden följs;
 • effektiv kontrollmiljö på alla organisationsnivåer, inklusive skräddarsydda kontrollåtgärder för specificerade processer, samt skapande av minimikrav för koncernens affärsområden och geografiska områden;
 • gemensamma etiska värden och en stark kultur kring intern kontroll bland hela personalen; och
 • interna granskningar av effektiviteten av den interna kontrollen vid behov.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Med den interna kontrollen som avser finansiell rapportering strävar man efter att säkra exaktheten, tillförlitligheten, rättidigheten och ändamålsenligheten av den finansiella informationen. Organisationen för ekonomiförvaltningen genomför operativ kontrollverksamhet under ledning av ekonomichefen. Kontrollobservationerna rapporteras till revisionskommittén av ekonomichefen. Riktigheten av den finansiella rapporteringen säkras med interna anvisningar, uppgiftsbeskrivningar, processbeskrivningar, behörighetsmatriser, fördelning av skyldigheterna och uppgifterna av huvudbokföringen samt granskningsmöten om den finansiella rapporteringen. Under de regelbundna mötena av tjänsteområdenas styrgrupper behandlas resultatuppgifterna för tjänsteområdet i fråga.

Finansförvaltningens kompetensnivå upprätthålls med regelbundna utbildningar. Revisorerna bedömer rapporteringens riktighet bl.a. vid upprättandet av halvårsrapporter och under det granskningsarbete som utförs under räkenskapsperioden.

Ansvarsområden och roller inom riskhanteringen och intern kontroll

Styrelsen är i sista hand ansvarig för Bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen godkänner policyer och anvisningar om intern kontroll, riskhantering och förvaltningssätt. Styrelsen fastställer Bolagets risktagningsnivå och riskhanteringsförmåga samt ombedömer dem regelbundet som en del av Bolagets strategi och måluppställning.

Styrelsens revisionskommitté ansvarar för följande uppgifter med anknytning till den interna kontrollen:

 • uppföljning av processen för bokslutsrapporteringen;
 • övervakning av processen för den finansiella rapporteringen;
 • uppföljning av Bolagets interna kontroll, eventuell intern granskning och effektiviteten av riskhanteringssystemet;
 • behandling av beskrivningen av huvuddragen i systemet för intern kontroll och riskhantering med anknytning till Bolagets finansiella rapporteringsprocess; och
 • uppföljning av bokslutet och den lagstadgade revisionen av koncernbokslutet.

Verkställande direktören ansvarar för Bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen om riskhanteringen som en del av den månatliga rapporteringen. Verkställande direktören samt ekonomichefen, affärsverksamhetschefen, personalchefen samt verkställande direktörerna för Bolagets dotterbolag ansvarar för riskhanteringen inom sina egna ansvarsområden.

Ekonomichefen ska säkra och övervaka att koncernens bokslutspraxis och finansiell rapportering är lagenliga och att både den externa och den interna finansiella rapporteringen är tillförlitlig.

Personalchefen ska säkra och övervaka att koncernens löneadministration och förvaltningspraxis av anställningsförhållanden är lagenliga och sköts adekvat.

Verkställande direktörerna för dotterbolagen ansvarar för genomförandet av intern kontroll i sina egna bolag.