Revision

Revisor och inre granskning

I enlighet med punkt 6 i Bolagets bolagsordning ska en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning väljas till Bolagets revisor. Bolagsstämman väljer revisorn på basis av ett förslag som förberetts av styrelsens revisionskommitté. Revisorns förordnande upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet. Sedan 2015 har Bolagets revisor varit revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som utsåg CGR Tapio Raappana till Bolagets ansvariga revisor.

Revisorns arvode betalas enligt faktura som godkänts av Bolaget. Revisionsarvodena kan hittas bokslut och inbjudan av bolagsstämma.

Bolaget har ingen separat organisation för inre granskning. Detta har beaktats i innehållet och omfattningen av den årliga revisionsplanen. Revisionen riktas mot specifika områden under olika tiden samt mot prioriterade områden som man kommit överens om separat.