Riskhantering

Syftet med riskhanteringen är att säkerställa Bolagets resultatutveckling och trygga affärsverksamhetens kontinuitet genom systematiskt riskhanteringsarbete inom de olika affärsverksamheterna. Riskhanteringen är en del av Bolagets strategiska och operativa planering, dagliga beslutsfattandeprocess och interna kontrollsystem. Inom riskhanteringen kopplas de affärsverksamhetsmässiga målen, riskerna och riskhanteringsåtgärderna ihop till en helhetskedja.

Bolagets av styrelsen godkända riskhanteringspolicy tillämpas på all verksamhet som förknippas med fastställande av mål, identifiering, värdering, bedömning, behandling, rapportering, uppföljning och kontroll av samt reaktioner på riskerna.

Bolagets verkställande direktör och de verkställande direktörerna för koncernens dotterbolag bedömer i samband med strategiprocessen och den årliga planeringen affärsrisker som kan förhindra eller äventyra uppnåendet av koncernens strategiska eller resultatmål. Dotterbolagen producerar riskbedömningar för varje affärsverksamhet till stöd för strategiprocessen. De strategiska och operativa riskerna följs upp av styrgrupperna för de olika tjänsteområdena genom rapportering. Dotterbolagen ska upprätta bedömningar om riskerna i sin egen enhet och åtgärdsplaner för riskhanteringen samt rapportera till styrgrupperna om framskridandet och effekterna av de genomförda åtgärderna.

Bolagets verkställande direktör rapporterar till Bolagets styrelse om koncernens identifierade risker och de åtgärder som vidtagits för att hantera riskerna.

Med riskhanteringen strävar Lehto Group till att:

  • systematiskt och täckande identifiera och bedöma alla väsentliga risker som hotar uppnåendet av målen, inklusive risker som kopplas till affärsverksamhet, egendom, avtal, valutor, finansiering och strategi;
  • optimalt utnyttja affärsmöjligheterna och trygga affärsverksamhetens kontinuitet;
  • förutse och identifiera osäkerheter och därmed kunna förutse riskerna bättre och utveckla de åtgärder som riskerna förutsätter;
  • enbart ta medvetna och analyserade risker t.ex. vid utvidgandet av affärsverksamheten, utökandet av marknadspositionen och skapandet av ny affärsverksamhet;
  • undvika eller minimera skaderisker;
  • sörja för säkerheten av produkterna, lösningarna och tjänsterna;
  • skapa en trygg arbetsmiljö för de anställda;
  • med verksamhetsprinciper, kontroller och övervakning minimera möjligheterna till osunda förfaranden, brott eller missbruk;
  • informera intressegrupperna om riskerna och riskhanteringen; och
  • uppnå kostnadseffektivitet i riskhanteringen.