Styrelsens uppgifter och sammansättning

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen består av tre till åtta (3–8) ordinarie ledamöter. Bolagets ordinarie bolagsstämma väljer styrelseledamöter för mandattiden, dvs. att mandattiden upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet.

Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende av Bolaget och minst två av ledamöterna i denna majoritet ska vara oberoende av Bolagets betydande aktieägare. Ledamöternas oberoende bedöms årligen.

För att Bolagets affärsverksamhet ska kunna stödas och utvecklas mångsidigt ska sammansättningen av Bolagets styrelse vara tillräckligt mångsidig. Båda könen ska vara representerade i styrelsen. Styrelsesammansättningen ska som helhet ha tillräckligt omfattande kompetens, kunskap och erfarenhet.

Styrelsen sammanträder regelbundet på kallelse av ordföranden. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Besluten fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Verkställande direktören samt ekonomichefen i egenskap av styrelsens sekreterare deltar i styrelsens sammanträden. Koncernens övriga operativa chefer deltar i sammanträden vid behov eller på kallelse av styrelsen. Styrelseordföranden godkänner dagordningarna för styrelsens sammanträden efter beredning av verkställande direktören och styrelsens sekreterare. Styrelsen bedömer sin egen verksamhet och de förväntningar som Bolagets intressegrupper har på styrelsens verksamhet. Resultaten av dessa bedömningar beaktas både vid val av nya styrelseledamöter och vid utvecklingen av styrelsens verksamhet.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder och övervakar Bolagets operativa ledning, utnämner och avskedar verkställande direktören, godkänner Bolagets och dess affärsverksamhets strategi, strategiska mål och riskhanteringsprinciper samt ser till att ledningssystemet fungerar. Styrelsen ansvarar för att Bolaget har definierat principerna för inre granskning och att Bolaget visar sina värderingar i sin verksamhet. Styrelsen ska främja Bolagets och dess aktieägares intressen.

Styrelsens sammansättning fr.o.m. 14.4.2020

Seppo Laine

Styrelseordförande

f. 1963, finsk medborgare
Revisör
Styrelseledamot sedan 2019
Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare

Väsentlig arbetserfarenhet

Elektrobit, CFO och styrelseordförande
Ernst & Young Oy Uleåborg International Partner

Förtroendeuppdrag

Cor Group Ab, styrelseordförande
Partnera Ab, styrelseordförande,
Joutsen Media, styrelseordförande
Pohjaset Ab, styrelseordförande
Apetit Ab, styrelseledamot
Sievi Capital Ab, styrelseledamot
FCG City Portal Ab, styrelseledamot

 

Mikko Räsänen

f. 1978, finsk medborgare
Ekonomie magister
Styrelseledamot sedan 2013
Revisionskommitténs ordförande 2016–
Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare

Huvuduppdrag

NREP Ab, delägare 2006–

Väsentlig arbetserfarenhet

The Boston Consulting Group, managementkonsult, 2004–2006

Förtroendeuppdrag

NREP Ab, styrelseordförande
Drupster Ab, styrelseledamot
Styrelseordförande, styrelseledamot eller suppleant i flera bolag i NREP-koncernens investeringsportfölj

Tidigare förtroendeuppdrag

Anne Korkiakoski

f. 1964, finsk medborgare
Ekonomie magister
Styrelseledamot sedan 2019
Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare

Väsentlig arbetserfarenhet

Kone Oyj, Marknads- & Kommunikationschef
Elisa Oyj, Marknads- & Kommunikationschef

Förtroendeuppdrag

Lindström, styrelseledamot
Vasa Universitet, styrelseledamot
Kämp Collection Hotel, styrelseledamot
Nordic Morning Group, styrelseledamot
Kalevala Koru, styrelseledamot

 

Helena Säteri

f. 1956, finsk medborgare
Diplomingenjör
Styrelseledamot sedan 2020
Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare

Väsentlig arbetserfarenhet

Miljöminsteriet, direktör 2008-2020

Förtroendeuppdrag

Forststyrelsen, styrelseordförande 2015-2020
Ekokem Oy, styrelseordförande 2008-2013

Raimo Lehtiö

f. 1957, finsk medborgare
Diplomingenjör, MBA
Styrelseledamot sedan 2020
Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare

Väsentlig arbetserfarenhet

Styrelseroll i ABB och Scania -koncern. 

Förtroendeuppdrag

Över 20 år erfarenhet i ABB ja Scania -koncern styrelse.
Senaste Scania Namibia Ltds, Scania Botswana Ltds och Scania Mozambique Ltds styrelseordförande.