01

Vidareutveckling av en verksamhetsmodell som grundar sig på koncept

02

Utökning av fabriksproduktionens roll

03

Främjande av en verksamhetsmodell som betonar kundnytta

04

Internationalisering

Uppgifter om Bolaget

Utnyttjandet av Lehto Groups egenutvecklade och -tillverkade modulära innovationer möjliggör delvis överflyttning av arbetsmoment som traditionellt har genomförts på byggarbetsplatsen till en automatiserad produktionsanläggning, vilket förenklar arbetet och utökar effektiviteten och förbättrar kvaliteten i byggandet. Genom att utnyttja sina effektiva verksamhetsmodeller kan Lehto Group erbjuda sina kunder en smidig och bekymmersfri process med nyckelfärdiga leveranser från planeringen till genomförandet – enligt vårt kundlöfte: ett avtal, fast pris, enligt överenskommen tidtabell.

Bolaget är verksamt inom tre serviceområden: affärslokaler, bostäder och samhällsfastigheter. Bolaget erbjuder byggtjänster nationellt med fokus på tillväxtcentrum som utgör en betydande andel av byggvolymen. Lehto Groups huvudkontor är beläget i Kempele. Bolaget har sju egna produktionsanläggningar: i Iijo, Luohua, Hartola och Humppila samt tre enheter i Oulais.

Serviceområden

Lehto Group har indelat sin verksamhet i två serviceområden:

Affärslokaler: Verksamhetslokaler, logistiklokaler, lokaler för lätt industri samt kontors- och övriga lokaler, daghem och skolor.

Bostäder: Höghus, loftgångshus, radhus, områdesutveckling,  linjesaneringar och servicehus för äldre och andra specialgrupper. Bostadsbyggandet koncentreras i huvudsak i huvudstadsregionen. Lehto Group har verksamhet även i utvalda tillväxtcentrum.

Lehto Group tillverkar även egenutvecklade byggnadselement och -moduler främst till sitt eget bruk. I Lehtos produktionsanläggningar tillverkas bl.a. bärande, stora takelement, kombinerade köks- och badrumselement, badrumselement, bostadselement och husteknikcentraler samt framöver även väggelement, fönster och husteknikelement för linjesaneringar.

Lehto Groups omsättning under 2019 var 667,7 miljoner euro och rörelseresultat -41,8 miljoner euro, dvs. -6,3 % av omsättningen. Vid slutet av räkenskapsperioden 2019 hade koncernen 1 274 anställda.

Finansiell information

31.12.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Reviderade
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Omsättning, milj. euro
667,7
721,5
597,6
361,8
275,6
171,1
113,4
Omsättning, förändring jämfört med föregående år %
-7, 5
20,7
74,5
31,3
61,6
50,8
-0,4
Rörelsevinst, milj. euro
-41,8
37,2
64,6
40,4
27,2
5,8
9,2
Rörelsevinst, % av omsättningen
-6,3
5,2
10,8
11,2
9,9
3,4
8,1
Räkenskapsperiodens resultat, milj. euro
-35,7
28,7
51,6
31,9
21,2
4,1
6,7
Räkenskapsperiodens resultat, % av omsättningen
-3,1
4,2
8,6
8,8
7,7
2,4
5,9
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro
-11,1
-18,3
-2,8
8,3
21,3
-8,1
5,0
Orderstock, milj. euro (ej reviderad)
481,8
655,6
538,1
309,1
195,0
173,4
98,4
Balansomslutning, milj. euro
451,8
468,3
337,2
258,7
137,6
99,1
58,3
Avkastning på eget kapital, ROE, %
-26,0
18,3
38,8
42,8
85,1
25,6
51,7*
Avkastning på sysselsatt kapital, ROI, %
-14,3
16,1
40,6
44,5
66,5
21,6
49,0*
Soliditetsgrad (%)
29,6
42,7
56,3
60,4
37,2
27,3
40,7*
Nettoskuldsättningsgrad (%)
115,9
38,5
-20,6
-44,2
-22,9
50,9
-16,2*

* I bokslutet 2014 har man rättat till försäljning av ägandeandelar utan bestämmanderätt som hör till jämförelseåret 2013. De siffror som presenteras för 2013 är till dessa delar ej reviderade, rättade jämförelseuppgifter.

 

Långsiktiga finansiella mål

  • Genomsnittlig omsättningsökning 10–20 % per år
  • Genomsnittlig rörelsevinst ca 10 % av omsättningen
  • Soliditetsgrad minst 35 %
  • Dividendutdelning ca 30–50 % av räkenskapsperiodens resultat

Lehto Groups finansiella mål innehåller framtidsinriktade uttalanden som grundar sig på Lehto Groups åsikter och uppfattningar samt de antaganden som Lehto Group har format på basis av de faktorer som för närvarande är kända för bolaget. Framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter samt andra viktiga faktorer på grund av vilka Bolagets framtida resultat, verksamhet, prestationer och branschens resultat kan väsentligt avvika från de resultat, den verksamhet, de prestationer och branschens resultat som uttryckligen eller indirekt har presenterats i de framtidsinriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer är bland annat risker som förknippas med genomförandet av Bolagets strategi och tillgängligheten av finansiering, den allmänna ekonomiska och marknadssituationen samt övriga risker som förknippas med den allmänna verksamhetsmiljön, Bolagets verksamhetsområde och affärsverksamhet. De framtidsinriktade uttalandena är inte några garantier för Bolagets framtida verksamhetsmässiga eller ekonomiska prestationer.

Bolagets förmåga att uppnå sina ekonomiska mål förknippas med flera risker och osäkerheter. Man kan inte garantera att Bolaget kan uppnå eller upprätthålla sina ekonomiska mål.