Strategiska prioriteringar

Under strategiperioden 2017–2020 fokuserar Lehto särskilt på främjandet av följande strategiska faktorer:

Vidareutveckling av en verksamhetsmodell som grundar sig på koncept

Lehto strävar efter att utveckla planeringen och byggproduktionen så att så stor del av koncernens produktion som möjligt baseras på standardiserade lösningar

Utökning av fabriksproduktionens roll

Vår målsättning är att utöka andelen byggnadselement och -moduler som producerats på våra egna fabriker

Främjande av en verksamhetsmodell som betonar kundnytta

Vår målsättning är att vidareutveckla en verksamhetsmodell där kunden erbjuds en helhetslösning – inklusive alla tjänster för genomförandet av byggprojektet. Med denna verksamhetsmodell vill Lehto ge betydande tidtabellsmässiga, kostnads- och kvalitetsfördelar för sina kunder.

Internationalisering

Vi strävar efter att utvidga vår verksamhet i de nordiska länderna