Lehto Group

Toimittajaksi Lehto Groupille

Lehto on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka keskittyy toiminnassaan rakentamisen tuottavuuden parantamiseen luodakseen asiakkailleen ja omistajilleen lisäarvoa. Lehdon strategian kulmakiviä ovat suunnittelun johtaminen, vakiointi, teollinen valmistus sekä digitaaliset prosessit ja palveluketju. Lehto Group on jakanut toimintansa kahteen palvelualueeseen; toimitilat ja asunnot.

Olemme kiinnostuneita löytämään uusia toimittajia ja aliurakoitsijoita kehittymään kanssamme.

Eettiset toimintaohjeet yhteistyökumppaneille

Täydentämällä vaadittavat tiedot yrityksestänne lomakkeeseen mahdollistatte tietojen jakamisen Lehto Groupin sisällä.

Tiedot tallennetaan Lehto Groupin toimittajatietokantaan, josta hankinnan asiantuntijat käyvät niitä säännöllisesti lävitse ja tutustuvat tarjontaan.

Lehto Groupin eettiset toimintaohjeet yhteistyökumppaneille

Lehto Group Oyj on sitoutunut toimimaan ja harjoittamaan liiketoimintaansa eettisellä ja vastuullisella tavalla. Edellytämme omilta yhteistyökumppaneiltamme samaa vastuullisuutta, jonka vuoksi olemme laatineet nämä Reilun Pelin Säännöt ohjeeksi rakennuttajille, tilaajille, toimittajille, aliurakoitsijoille ja muille yhteistyökumppaneillemme.

Näemme vastuullisuuden ja korkean eettisen moraalin tärkeänä osana rakentamisen laatua ja tehokasta liiketoimintaa. Lehdolle hyvät, rehelliset ja luotettavat yhteistyökumppanit ovat erityisen tärkeitä. Sitoutumalla Lehdon kanssa liikesuhteeseen, sitoudut samalla näiden Reilun Pelin Sääntöjen noudattamiseen.

 

1. Lainmukainen toiminta

Pidämme selvänä, että yhteistyökumppanimme noudattavat voimassaolevia lakeja, asetuksia ja muita alemmanasteisia määräyksiä sekä yhteistyökumppanin alalla vallitsevia hyviä toimintatapoja ja muuta sääntelyä. Yhteistyökumppanin tulee ilmaista sitä koskevat tietoonsa tulleet rikkomukset Lehdolle viivytyksettä ja avoimesti, jotta ne voidaan tutkia puolueettomasti ja viivytyksettä sekä tarvittaessa huolehtia seurauksista.

 

2. Lahjonnan kielto

Lehto tuomitsee korruption ja epäeettiset toimintatavat kaikissa muodoissaan. Lehto edellyttää sidosryhmien sitoutuvan moraalisesti, eettisesti ja juridisesti kriittistä tarkastelua kestäviin toimintatapoihin.

Lehto tai sen yhteistyökumppanit eivät vaadi, tarjoa tai ota vastaan, suoraan taikka epäsuorasti, sellaista asiatonta lahjaa tai etuutta, jonka tarkoituksena on tai joka voi vaikuttaa lahjansaajan toimiin tai päätöksentekoon. Sallittujen lahjojen ja vieraanvaraisuuden tulee olla satunnaista, tavanomaista, ajankohtaan sopivaa ja arvoltaan kohtuullista.

Rajat ylittävien etujen tarjoaminen ja vastaanottaminen on kiellettyä myös työajan ulkopuolella yksityishenkilön asemassa oleville Lehdon palveluksessa oleville (ml. hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja), suoraan tai epäsuorasti esimerkiksi harrastusten tai vapaa-ajantoiminnan tukemisena. Yhteistyökumppanit eivät maksa missään tilanteissa Lehdon palveluksessa olevien matkustus- ja majoituskustannuksia.

Epäselvissä tapauksissa yhteistyökumppani sitoutuu selvittämään suunnitellun edun sallittuisuuden sen kohteena olevan henkilön esimieheltä sekä tarvittaessa Lehto Group Oyj:n hankintajohtajalta tai lakiasiainjohtajalta. Vastuun päätöksestä ja sen seurauksista kantaa kuitenkin aina harkintavaltaa käyttänyt taho, eikä annettu ohjeistus vapauta päätöksen mahdollisesti aiheuttamasta esimerkiksi rikosoikeudellisesta vastuusta.

 

3. Hyvinvointi ja turvallisuus

Yhteistyökumppanin ja sen työntekijöiden tulee omalta osaltaan kantaa vastuuta Lehdon ja sen yhteistyökumppaneiden työntekijöiden hyvinvoinnista, turvallisuudesta, terveydestä ja yksityisyydestä työmaakohteissa tai työpaikoilla. Yhteistyökumppanin tulee huolehtia työympäristöstä siten, että jokainen työntekijä voi tehdä työnsä turvallisesti eikä kohtaa työssään henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Työmaalla olevilla henkilöillä on aina oikeus keskeyttää vaaralliseksi katsomansa toimenpide, työtehtävä tai muu toiminta.

Yhteistyökumppanin on noudatettava Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia. Lehto ei hyväksy lapsi- tai pakkotyövoimaa missään tapauksessa. Yhteistyökumppanin tulee tunnustaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen periaatteet. Yhteistyökumppani sitoutuu siihen, että se ei syrji henkilöitä palkkauksen suhteen tai muuten. Yhteistyökumppani huolehtii työntekijöidensä sopimukseen tai muuhun sääntelyyn perustuvista oikeuksista ja kunnioittaa heidän yksityisyyttään ja henkilökohtaisia tietoja.

 

4. Hyvän rakentamisen edistäminen

Lehto edellyttää reilua, vapaata ja avointa kilpailua, sillä se edistää parhaiten hyvää rakentamista ja hyödyttää kaikkia rakentamisen toimialalla toimivia tahoja. Kaikilla asiakkailla tulee olla mahdollisuus avoimesti valita tarjolla olevista vaihtoehdoista haluamansa ja saada se hankittua vapailla markkinoilla määräytyvään kilpailukykyiseen hintaan.

Yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palvelujen hankinnan tulee lisäksi olla vastuullista ja huomioida tuotteen koko suunniteltu elinkaari. Yhteistyökumppanin tulee pyrkiä omilla käytännöillään kehittämään suomalaista rakennuskantaa terveelliseen ja käyttäjäystävälliseen suuntaan ja toimia terveellistä rakentamista tuottavien tapojen mukaisesti.

 

5. Harmaan talouden torjunta

Lehto ehkäisee talousrikollisuutta sekä harmaan talouden toimintaa muun muassa edellyttämällä kaikilta työmaalla toimivilta alihankkijoiltaan kuulumista Tilaajavastuu.fi-palveluun. Lehdon yksittäiset rakennustyömaat ylläpitävät henkilöluetteloa niillä työskentelevistä henkilöstä ja tietoa kyseisellä työmaalla toimivista yrityksistä.

Yhteistyökumppani vastaa omalta osaltaan, että kullakin sen työntekijällä, joka työskentelee Lehdon rakennustyömaalla, on työmaalla ollessaan näkyvissä Valtti-kortti tai muu kuvallinen henkilötunniste, jossa on henkilön veronumero. Yhteistyökumppani vastaa siitä, että sen työmaalla työskentelevät työntekijät kulkevat työmaalle aina kulkuportin kautta, jotta työmaalla on jatkuva seuranta siellä työskentelevistä henkilöistä.

 

6. Ympäristö ja kestävä kehitys

Yhteistyökumppanin tulee huomioida ympäristö ja kunnioittaa sen arvoja rakentamisessa. Yhteistyökumppanin on noudatettava lakien tai mahdollisesti tarvittavien lupien määrittämiä vaatimuksia. Työmailla toimivan yhteistyökumppanin tulee pyrkiä vähentämään sekä oman toimintansa että tuotteidensa ja palvelujensa ympäristövaikutuksia. Lehto rohkaisee yhteistyökumppaneitaan kiinnittämään huomiota kierrätysmateriaalien käyttämiseen omissa tuotteissaan, jonka lisäksi se kannustaa kartoittamaan ympäristölle aiheutuvat rasitukset ja kehittämään toimintatapoja kohti kestävämpiä käytäntöjä.

 

7. Henkilötietojen suoja

Lehto noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä muun tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Lehto edellyttää yhteistyökumppaneilta henkilöiden yksityisyyden ja siihen liittyvien tietojen suojan korkean tason varmistamista sekä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimusten noudattamista. Tietosuojalainsäädännön niin vaatiessa osapuolten tulee allekirjoittaa erillinen tietojen käsittelyä koskeva sopimus.

 

8. Brändi ja aineeton omaisuus

Lehdon Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta käyttää Lehdon logoa, tavaramerkkejä tai muita tunnuksia ilman Lehdon nimenomaista hyväksyntää. Kaikki Lehtoa koskeva tai siihen liittyvä viestintä tapahtuu ainoastaan Lehdon suostumuksella ja sen kanssa yhteistyössä.

Yhteistyökumppani sitoutuu kunnioittamaan Lehdon ja Lehdon muiden yhteistyökumppaneiden aineettomia oikeuksia sekä liikesalaisuuksia.

 

Valvonta ja mahdollisuus vaikuttamiseen

Lehto Groupilla on oikeus yhteisesti sovitulla tavalla suorittaa auditointeja aliurakoitsijoiden ja toimittajien tiloissa tai työmailla, mikäli se voidaan katsoa välttämättömäksi, jotta Lehto voi todentaa heidän noudattavan edellä mainittuja sitovia toimintaohjeita. Mikäli yhteistyökumppani rikkoo näitä Reilun Pelin Sääntöjä olennaisella tavalla eikä korjaa sitä kohtuullisessa ajassa, päättää Lehto Group osapuolten välisen yhteistyön välittömin vaikutuksin.

Yhteistyökumppanin tulee ilmoittaa omalle Lehdon yhteyshenkilölleen välittömästi, mikäli he havaitsevat eettisten periaatteiden vastaista tai lainvastaista toimintaa tai epäilevät sellaista tapahtuvan. Yhteistyökumppanit voivat olla Lehtoon yhteydessä myös nimettömästi, jolloin yhteydeotto tehdään sähköpostiosoitteeseen reilupeli@lehto.fi. Kyseisen osoitteen kautta tulevia yhteydenottoja pääsevät lukemaan ainoastaan Lehdon lakiasiainjohtaja ja Lehdon hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Tietojen käsittelyssä huolehditaan aina ehdottomasta luottamuksellisuudesta.

 

Päivitetty 12.2.2019

Monipuoliset toimitilat