Tietomallit ovat tuoneet mukanaan lukuisia hyötyjä

Rakennuksen tietomalli (BIM=Building Information Management) on digitaalinen kuvaus rakennuksesta, joka sisältää geometriatiedon lisäksi tietoa rakennuksen sisällöstä, ominaisuuksista ja rakennusprosessista. Tietomallista voidaan tehdä hakuja minkä tahansa tiedon perusteella ja siitä voidaan tuottaa esimerkiksi leikkauskuvia lukuisiin eri tarpeisiin.

Mallista voidaan nähdä esimerkiksi seinäelementtien määrä, materiaali, massa ja mitat. Aikataulusuunnittelua voidaan tehdä myös tietomalliin (4D-malli), jolloin saadaan esimerkiksi visualisoitua havainnollistavasti rungon asennuksen ongelmakohdat tai esitetään rakennustyömaan sääsuojaus eri vaiheissa tilaajalle. Tietomalleja voidaan hyödyntää myös myynti- ja hankekehitysvaiheessa mallipohjaisten havainnollisten visualisointien kautta.

Tietomalli puhelimessa.

Tietomallit yhdistettynä toimintatapaamme

Mahdollisuudet tietomallien hyödyntämiseen ovat liki rajattomat, kun tulevaisuudessa teknologioiden kehittyessä hyödynnetään virtuaali- ja lisätyn todellisuuden teknologioita, automaatiota ja robotiikkaa. Elinkaarivaiheessa tietomalleihin voidaan kytkeä anturitietoa (IoT) ja tietoa lukuisista eri lähteistä (Big Data, Open Data, paikkatieto). Tietomallit toimivat käyttöliittyminä kytketylle tiedolle. Kaiken lähtökohtana on tietysti laadukkaat ja oikeelliset tietomallit. Toimintatapojen on muututtava, jotta tietoa voidaan hyödyntää tehokkaasti, eikä tietoa hukata!

Tietomallinnus ja digitaaliset ratkaisut yhdistettynä Lehdon talousohjattuun toimintamalliin, modulointiin ja standardointiin, tarjoavat rakennusprojektin osapuolille lukuisia hyötyjä. Tietomallintaminen muuttaa vaiheiden ajallisia painotuksia hankkeessa – suunnittelulle tarvitaan enemmän aikaa, mutta hankkeen kokonaisaikataulu ei pitene.

Kun suunnitteluvaiheeseen panostetaan riittävästi, paranee rakentamisen laatu ja tietomallien hyödynnettävyys rakentamisen aikana. Tietomallipohjaisessa työnkulussa luotettavia tietomalleja voidaan hyödyntää laskennassa, hankinnassa ja tuotannossa. Tuotannonhallinta tehostuu ja rakentamisen laatu paranee. On mahdollisuus merkittäviin aikataulu- ja kustannussäästöihin. Lisäksi tietoa voidaan hyödyntää edelleen rakennuksen luovutuksen jälkeen elinkaarivaiheessa.

Valkoinen kerrostalo tietomallikuvana

Tietomallien avulla voidaan hallita vakioituja ja standardoituja suunnitteluratkaisujamme, joita voimme ”monistaa” ja toistaa eri projekteissa uudelleen. Tietomallit tukevat yhteistoiminnallista Lean -ajattelua, jossa ydinajatuksena ovat asiakasarvon lisääminen, yhteistoiminnallisuuden ja kommunikaation tehostaminen, hukan poistaminen, laadun parantaminen ja kustannuksen pienentäminen.

Tietomallit ja niihin kytkeytyvät digitaaliset ratkaisut parantavat hankkeen kokonaishallittavuutta. Tietomallintavan suunnittelun avulla ongelmat ja haastavat tilanteet huomataan jo aikaisin, jolloin työmaavaiheessa ei synny yllättäviä ongelmia. Esimerkiksi työmaalle sijoittuvat haasteet voidaan selättää jo kuukausia aiemmin, koska tietomallintavan suunnittelun avulla olemme kaukaa viisaita.

Kun tietomalleissa on tarkoituksenmukainen tarkkuus ja tietosisältö, niitä voidaan hyödyntää edelleen laskennassa, hankinnassa, tuotannonjohtamisessa sekä työnohjauksessa työmaalla. Malleja pystytään hyödyntämään monipuolisesti käytössä, ylläpidossa ja omaisuuden hallinnassa.

Kun rakennusprosessin aikana syntynyttä tietoa voidaan hyödyntää edelleen korjaus- ja täydennysrakentamisessa, saavutetaan tietomallintamisen elinkaarihyödyt. Kun syntynyttä tietoa käytetään ja jatkojalostetaan rakentamisen päätyttyä rakennuksen ylläpidossa ja omaisuudenhallinnassa, tuotetaan sillä merkittävää lisäarvoa asiakkaalle. Tietomallien hyödyntäminen ei enää kosketa vain rakennusalan yrityksiä, vaan se on tulossa osaksi myös viranomaisten toimintaa esimerkiksi tietomallipohjaisen rakennuslupakäsittelyn myötä.

Talousohjattu tietomallintaminen

Talousohjattua tietomallintamista ohjaa asiakasarvon kasvattaminen ja liiketoiminta. Hankkeen alkumetreillä tulisikin esittää kysymyksiä siitä, mitä, miksi ja miten mallinnamme. Näiden kysymysten avulla muodostetun tietomallistrategian kautta määritellään ohjeistukset, askelmerkit ja pelisäännöt projektin osapuolille. Talousohjattu tietomallintaminen voidaan kiteyttää ajatukseen, jossa tuotetaan tietomalleja, jotka palvelevat tuotantoketjua tarkoituksenmukaisesti. Tieto täydentyy rakennusprosessin edetessä.

Talousohjatun tietomallintamisen avulla tieto välittyy prosessin vaiheesta toiseen ja hukkaa poistetaan. Koska rakentamisen arvoketju on omissa käsissämme, pystymme vaivattomasti hyödyntämään malleja ja varmistamaan niiden laadun rakennushankkeen alusta aina luovutukseen saakka, ilman välikäsiä.

Tietomalli pöydällä. Ihmiset keskustelevat tietomallista ja digitalisaatiosta.