Valmistus resursseja säästäen

Teollinen esivalmistus vähentää logistiikan päästöjä. Perinteisellä rakennustyömaalla rakentaessa tarvitaan runsaasti erillisiä toimituksia ja kuljetusmäärät ovat suuria. Lisäksi haasteena on syntyvät materiaalin kierrättäminen tehokkaasti. Valmistaminen tehtaalla mahdollistaa hukan minimoinnin ja helpon kierrättämisen. Tehtaalla esivalmistettaessa työmaalle kuljetus tapahtuu harvemmin ja isoissa erissä.

Keskeisiä rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia ovat:

  • luonnonvarojen, kuten energian, materiaalien ja veden kulutus
  • vaikutukset ihmisten terveyteen ja luonnon monimuotoisuuteen (esim. kemikaalien haitalliset vaikutukset ihmisiin, eliöihin, maaperään ja vesistöihin)
  • jätteet ja päästöt, joihin kuuluvat nestemäiset ja kaasumaiset päästöt (kuten hiilidioksidi)

Talousohjattu rakentaminen mahdollisimman vakioiduilla ratkaisuilla sekä omissa tehtaissa esivalmistetut rakennuselementit ja -moduulit tehostavat Lehdon toimintaa, ja niiden avulla pyritään myös vähentämään ympäristökuormitusta. Tehdastuotanto parantaa esimerkiksi logistiikan tehokkuutta ja kuljetuksista syntyviä päästöjä, kun elementit ja moduulit kuljetetaan isoissa erissä ja tarvitaan vähemmän ajokertoja.

Vastuullisen rakentamisen avainmittareita Lehdolla on jätteiden kierrätysaste ja uusiutuvan energian osuus sähköstä. Vuoden 2018 tavoitteena oli mittareiden sekä lähtötason määrittely niiltä osin, kun tietoa oli saatavilla.

Lehto Groupin liiketoiminnassa riskit merkittäville ympäristövahingoille ovat pienet. Paikallisia vahinkoja voi tapahtua, mutta näitä riskejä hallitaan tehtailla ja työmailla käytössä olevilla vakioiduilla käytännöillä ja ohjeistuksilla.

Vastuullinen rakentaminen on Lehdon yksi kolmesta vastuullisuuden painopistealueesta ja siihen liittyy erityisesti ympäristövaikutuksia. Rakennusten suurimmat ympäristövaikutukset muodostuvat niiden käyttövaiheen aikana, mutta niihin vaikuttavat ratkaisut tehdään jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Ympäristövaikutusten pienentämisessä tärkeässä asemassa ovat energian ja vedenkulutuksen mittaus- ja säätömahdollisuudet, mutta myös rakennusten käyttäjien koulutus energiaa ja ympäristöä säästäviin käytäntöihin.