Styrelsens kommittéer

Revisionskommittén

Styrelsen har en revisionskommitté som ska effektivisera styrelsens arbete. Det har inte ansetts nödvändigt att utse andra kommittéer, eftersom med beaktande av omfattningen och naturen av Bolagets verksamhet samt styrelsens arbetssätt anses styrelsen inte behöva kommittéer för effektiv behandling av ärendena. Styrelsen har bekräftat sin skriftliga arbetsordning.

Revisionskommitténs uppgift är att bereda ärenden som hänför sig till Bolagets ekonomiska läge och finansiell rapportering. Bolagets styrelse utser revisionskommitténs ordförande och ledamöter. I revisionskommittén ska ingå minst tre styrelseledamöter, av vilka minst en ska ha kompetens särskilt i redovisning, bokföring eller revision. De styrelseledamöter som utses till ledamöter i revisionskommittén ska ha gedigen kunskap om Lehto Groups affärsverksamhet och verksamhetsområden samt tillräcklig kompetens i redovisning och bokslutspraxis.

Revisionskommittén sammanträder minst två gånger per år. Utöver kommittémedlemmarna ska Bolagets verkställande direktör och ekonomichef delta i revisionskommitténs sammanträden. Bolagets revisorer kan delta i sammanträdena. Kommittémedlemmarna kan träffa externa revisorer utan representanter av den operativa ledningen.

Revisionskommitténs huvudsakliga uppgifter är:

  • uppföljning av processen för bokslutsrapporteringen
  • kontroll av den finansiella rapporteringsprocessen
  • uppföljning av effektiviteten av Bolagets interna kontroll, eventuell intern granskning och riskhanteringssystemet
  • behandling av beskrivningen av huvuddragen i systemet för intern kontroll och riskhantering med anknytning till Bolagets finansiella rapporteringsprocess
  • uppföljning av bokslutet och den lagstadgade revisionen av koncernbokslutet
  • evaluering av revisorns eller revisionssamfundets oberoende och i synnerhet de tilläggstjänster som erbjuds Bolaget
  • beredning av ett beslutsförslag för val av revisor.

Revisionskommittén fr.o.m. 14.4.2020

Ordförande: Anne Korkiakoski
Ledamöter: Seppo Laine och Mikko Räsänen

Kommittémedlemmarna är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare.