Finansiell information

Koncernens nyckeltal

31.12.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
reviderade reviderade reviderade reviderade reviderade
Omsättning, milj. euro 721,5 597,6 361,8 275,6 171,1 113,4
Omsättning, förändring jämfört med föregående år % 20,7 % 74,5 % 31,3 % 61,1 50,8 -0,4
Rörelsevinst, milj. euro 37,2 64,6 40,4 27,2 5,8 9,2
Rörelsevinst, % av omsättningen 5,2 % 10,8 % 11,2 % 9,9 3,4 8,1
Räkenskapsperiodens resultat, milj. euro 28,7 51,6 31,9 21,2 4,1 6,7
Räkenskapsperiodens resultat, % av omsättningen 4,2 % 8,6 % 8,8 % 7,7 2,4 5,9
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro -18,3 -2,8 8,3 21,3 -8,1 5,0
Orderstock, milj. euro (ej reviderad) 655,6 538,1 309,1 195,0 173,4 98,4
Balansomslutning, milj. euro 468,3 337,2 258,7 137,6 99,1 58,3
Avkastning på eget kapital, ROE, % 18,3 % 38,8 % 42,8 % 85,1 25,6 51,7*
Avkastning på sysselsatt kapital, ROI, % 16,1 % 40,6 % 44,5 % 66,5 21,6 49,0*
Soliditetsgrad (%) 42,7 % 56,3 % 60,4 % 37,2 27,3 40,7*
Nettoskuldsättningsgrad (%) 38,5 % -20,6 % -44,2% -22,9 50,9 -16,2*

* I bokslutet 2014 har man rättat till försäljning av ägandeandelar utan bestämmanderätt som hör till jämförelseåret 2013. De siffror som presenteras för 2013 är till dessa delar ej reviderade, rättade jämförelseuppgifter.

Långsiktiga finansiella mål

  • Genomsnittlig omsättningsökning 10–20 % per år
  • Genomsnittlig rörelsevinst ca 10 % av omsättningen
  • Soliditetsgrad minst 35 %
  • Dividendutdelning ca 30–50 % av räkenskapsperiodens resultat

Lehto Groups finansiella mål innehåller framtidsinriktade uttalanden som grundar sig på Lehto Groups åsikter och uppfattningar samt de antaganden som Lehto Group har format på basis av de faktorer som för närvarande är kända för bolaget. Framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter samt andra viktiga faktorer på grund av vilka Bolagets framtida resultat, verksamhet, prestationer och branschens resultat kan väsentligt avvika från de resultat, den verksamhet, de prestationer och branschens resultat som uttryckligen eller indirekt har presenterats i de framtidsinriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer är bland annat risker som förknippas med genomförandet av Bolagets strategi och tillgängligheten av finansiering, den allmänna ekonomiska och marknadssituationen samt övriga risker som förknippas med den allmänna verksamhetsmiljön, Bolagets verksamhetsområde och affärsverksamhet. De framtidsinriktade uttalandena är inte några garantier för Bolagets framtida verksamhetsmässiga eller ekonomiska prestationer.

Bolagets förmåga att uppnå sina ekonomiska mål förknippas med flera risker och osäkerheter. Man kan inte garantera att Bolaget kan uppnå eller upprätthålla sina ekonomiska mål.