Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Kutsu Lehto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Lehto Group Oyj
Yhtiökokouskutsu
6.5.2021 klo 9:00 (EET)

Lehto Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina
28.5.2021 kello 13.00 alkaen Yhtiön Kempeleen toimitiloissa osoitteessa Voimatie 6 B, 90440 Kempele.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi, jotta muun muassa Yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta voidaan huolehtia. Poikkeuksellisesta kokousmenettelystä johtuen, kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Kokouksen järjestämisessä noudatetaan väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi säädetyn lain 677/2020 (”Väliaikainen laki”) mahdollistamaa menettelyä, jonka perusteella Yhtiön osakkeenomistajat voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille ovat tämän kutsun osassa C (Ohjeita kokoukseen osallistujille).

Osakkeenomistajat voivat seurata kokousta sähköisen palvelun kautta noudattamalla kohdassa C (Ohjeita kokoukseen osallistujille) ilmoitettua menettelyä. Yhtiökokouksen seuraaminen sähköisen palvelun kautta ei itsessään kuitenkaan tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä osakkeenomistajalla ole mahdollisuutta sen kautta esittää kysymyksiä tai käyttää äänioikeuttaan.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää Yhtiön johdolle kysymyksiä 17.5.2021 asti. Kysymykset ja niihin annettavat vastaukset esitetään Yhtiön internetsivulla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2021 viimeistään 18.5.2021.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Kirsi Putkonen. Mikäli Kirsi Putkosella ei ole painavasta syystä johtuen mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, nimeää hallitus kokouksen puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakimies OTM, VT Juho Tuomi. Mikäli Juho Tuomella ei ole painavasta syystä johtuen mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, nimeää hallitus pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

 1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua ainoastaan ennakkoäänestyksen kautta, katsotaan Yhtiön viikolla 10 julkistama vuosiraportti, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on siitä lähtien ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla, esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

 1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja ei ole todennut estettä tilinpäätöksen vahvistamiselle.

 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön 31.12.2020 taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat 86 564 458,70 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus on -1 964 562,84 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella osinkoa ei jaeta.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
 1. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka on 11.3.2021 julkistettu Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/sijoittajille Yhtiön vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on työjärjestyksensä mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen palkkioiksi.

Hallituksen jäsenten palkkio ehdotetaan maksettavaksi osakepohjaisesti niin, että se koostuu osittain rahana ja osittain Lehto Group Oyj:n osakkeina maksettavasta palkkiosta. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:

   • Hallituksen puheenjohtajalle 69.000 euroa
   • Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 34.500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 % maksettaisiin Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutettaisiin maksutta Yhtiön hallussa olevia Yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaisiin säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen lukuun mahdollisimman pian ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä laskettaisiin jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä yhtiökokouksen jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärillä painotetulla keskikurssilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä tarvittaessa alaspäin.

Hallituksen jäsenen tulisi pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa yhtiökokouksesta laskettavan kolmen pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä Yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan vuosipalkkio yksinomaan rahana. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:

   • Hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa
   • Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään viime vuoden tasolla:
 

   • Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
   • Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään viime vuoden tasolla:

   • Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa
   • Valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Kokouspalkkioita ei makseta sellaisille hallituksen tai sen valiokunnan jäsenille, jotka ovat työsuhteessa Yhtiöön.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on työjärjestyksensä mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten määräksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

 1. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Seppo Laine, Anne Korkiakoski, Raimo Lehtiö ja Helena Säteri. Mikko Räsänen on ilmoittanut Yhtiölle, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Uusina jäseninä hallitukseen ehdotetaan suostumustensa mukaisesti valittavaksi Hannu Lehto ja Jani Nokkanen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen puheenjohtajaksi valittavan Hannu Lehto.

Hannu Lehto

Rakennusinsinööri Hannu Lehto on rakennusalan kokenut toimija. Hänellä on vahva kokemus sekä rakennusalan yrittäjyydestä että Lehto Groupin johtotehtävistä yhtiön eri vaiheissa. Hannu Lehto on yhtiön perustajaosakkeenomistaja ja hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana ensin vuosina 2008 – 2013 ja uudestaan vuodesta 2014 alkaen aina näihin päiviin saakka. Lisäksi hän on toiminut sekä hallituksen jäsenenä että puheenjohtajana vuosien varrella. Hannu Lehto on ollut myötävaikuttamassa Lehto Groupin ja sen tytäryhtiöiden menestykseen yhteensä yli 35 vuoden ajan.

Jani Nokkanen

Kauppatieteiden maisteri Jani Nokkanen on kiinteistöalan kokenut ammattilainen, joka toimii tällä hetkellä NREP:n sijoitusjohtajana sekä osakkaana. Kyseisen yhtiön palveluksessa Nokkanen on toiminut aina vuodesta 2008 lähtien erilaisissa kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvissä avainrooleissa. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa liikkeenjohdon konsultointiin ja strategiatyöhön liittyvissä tehtävissä.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Vuonna 2020 tilintarkastajalle maksettiin toimestaan noin 271.000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista noin 114.000 euroa.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 8.733.000 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää Yhtiön hallussa.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa Yhtiön aikaisemman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 8.733.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa Yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

 1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Lehto Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2021. Lehto Group Oyj on julkistanut Yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemisraportin osoitteessa www.lehto.fi. Päätösehdotuksista ja muista edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 11.6.2021 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

COVID-19-pandemian rajoittamiseksi Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää varsinaisen yhtiökokouksen niin, että osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi saapua kokouspaikalle ja osallistua fyysisesti kokoukseen. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokouksen järjestelyissä noudatetaan Väliaikaisen lain säännöksiä.

Osakkeenomistaja tai asiamies ei voi osallistua yhtiökokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä, mutta osakkeenomistajalla tai asiamiehellä on mahdollisuus seurata yhtiökokouksen kulkua sähköisen yhteyden välityksellä. Kokouksen seuraaminen on mahdollista ainoastaan yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 18.5.2021 mukaisille osakkeenomistajille ja heidän asiamiehilleen.

Mikäli osakkeenomistaja haluaa seurata yhtiökokouksen kulkua, tulee hänen ilmoittaa siitä sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@lehto.fi. Yhtiö lähettää yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille ohjeistuksen kokouksen seuraamista varten. Yhtiökokouksen seuraaminen sähköisen palvelun välityksellä ei itsessään tarkoita kokoukseen osallistumista eikä osakkeenomistajalla ole mahdollisuutta käyttää palvelun kautta kysely- tai äänioikeuttaan. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja kokouksen päätökset määräytyvät ennakkoäänestyksen perusteella.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Osakkeenomistaja, joka on 18.5.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Lehto Group Oyj:n osakasluetteloon, on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen nimissään olevalle henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen alkavat 11.5.2021 kello 9.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään perjantaina 21.5.2021 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.Osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja käyttää äänioikeuttaan joko:

 1. Lehto Group Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2021. Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen yksityishenkilöt kirjautuvat vahvan sähköisen tunnistautumisen kautta, jossa käytetään pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Oikeushenkilöt käyttävät sisäänkirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeroa sekä y-tunnusta tai muuta tunnistetta
 1. postitse tai sähköpostitse lähettämällä Lehto Group Oyj:n internetsivuilta saatavan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Ennakkoäänestyslomake ja ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2021. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta +358 40 7714 228 arkisin klo 09-15 tai sähköpostitse osoitteesta yhtiokokous@lehto.fi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon sitä koskevien ohjeiden mukaisesti ja ennakkoäänestämistä koskevan aikataulun puitteissa, katsotaan tämä riittäväksi ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten on annettu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa palvelun pyytämät tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoitetiedot ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Lehto Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään yksinomaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiön yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2021.  

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös asiamiesten on äänestettävä ja käytettävä kyselyoikeuttaan ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Mikäli osakkeenomistaja ei itse äänestä ennakkoon, pyydämme COVID-19 pandemian vuoksi käyttämään osakkeenomistajalle varattuja oikeuksia Yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla asianajaja, varatuomari Kaija Pulkkisen Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen nimeämänsä henkilön edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Yhtiön nimeämän asiamiehen käyttämisestä ei aiheudu osakkeenomistajalle mahdollisia postikuluja merkittävämpiä kustannuksia. Lisätietoja Yhtiön nimeämästä asiamiehestä on saatavilla internetsivulta https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/finland/-fi/people/pulkkinen_kaija.page?.

Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan Yhtiölle soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen määräajan päättymistä katsotaan se ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki vaaditut tiedot on sisällytetty valtakirjaan.

Yhtiön nimeämän asiamiehen lisäksi osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan myös toisen asiamiehen välityksellä. Tällaisen asiamiehen on esitettävä alkuperäinen ja päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, tulee osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies osakkeenomistajaa edustaa. Asiamiesten on myös noudatettava tässä kutsussa ilmoitettua menettelyä äänestys- ja kyselyoikeuden käyttämisestä ennakkoon.

Valtakirjaluonnokset ja ennakkoäänestyslomake ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2021. Pyydämme toimittamaan allekirjoitetut valtakirjat osoitteeseen yhtiokokous@lehto.fi tai postitse osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen käyttämällä äänestys- ja kyselyoikeuttaan ennakkoon niiden osakkeiden perustella, joilla hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.5.2021. Lisäksi osakkeenomistajan tulee olla näiden osakkeiden perusteella tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.5.2021 kello 10:00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä on riittävä ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa pyydetään olemaan viipymättä yhteydessä omaisuudenhoitajaansa, jotta hän voi saada tarvittavat ohjeet tilapäistä Yhtiön osakasluetteloon rekisteröimistä varten sekä valtakirjojen ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista varten.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on merkittävä yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon sekä huolehdittava ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta viimeistään 25.5.2021 kello 10:00 mennessä.

5. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia Yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Osakkeenomistajan vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@lehto.fi viimeistään 10.5.2021 klo 12.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja he omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2021 viimeistään 10.5.2021.

Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista, joka toteutetaan esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kysymykset tulee toimittaa osoitteeseen yhtiokokous@lehto.fi viimeistään 18.5.2021 kello 16, mihin mennessä kysymysten tulee olla perillä. Kyselyoikeutta käyttävän osakkeenomistajan tulee esittää riittävä selvitys omistuksestaan. Osakkeenomistajien kutsun mukaisesti esittämät kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset sellaiset vastaehdotukset, jotka eivät ole johtaneet äänestykseen, ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2021 viimeistään 19.5.2021.

Lehto Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 87.159.445 ulkona olevaa osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on 179.965 Yhtiön osaketta.

Kempeleessä, 5.5.2021

LEHTO GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Lehto Group Oyj
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
+358-40 094 4074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä