Search
Close this search box.

Kutsu Lehto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

Lehto Group Oyj
Yhtiökokouskutsu
29.5.2024 klo 15.00

Lehto Group Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Lehto”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.6.2024 kello 13.00 alkaen Vantaalla Technopolis Aviapoliksen kokoustilassa Akropolis 1. Kokouspaikan osoite on Teknobulevardi 3-5 F, 01530  Vantaa.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan 12.30.

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

    Toimitusjohtajan katsaus

    Osakepääoman menettämisen käsittely (osakeyhtiölain 20 luvun 23 §). Yhtiö on tiedottanut osakepääoman menettämisestä pörssitiedotteella 6.3.2024.

Lehto Group Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja  tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa lehto.fi/yhtiokokous/.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.- 31.12.2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla lehto.fi/yhtiokokous/.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se hyväksyy Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

 1. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiökokoukselle esitettävä toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla lehto.fi/yhtiokokous/.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiön nykyinen toimielinten palkitsemispolitiikka on hyväksytty yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2020. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio, joka koostuu rahapalkkiosta ja osakepalkkiosta seuraavasti:

 • Hallituksen puheenjohtajan rahapalkkio 18 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.
 • Hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen rahapalkkio 12 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.

Osakkeina maksettava palkkio ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenille luovutetaan maksutta Yhtiön hallussa olevia tai Yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankitaan säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen nimiin ja lukuun.

Hallituksen jäsenen tulee pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Hallituksen jäsenille ei ehdoteta maksettavan erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioiksi ehdotetaan:

 • Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta
 • Valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin neljä (4).

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Hannu Lehto ja Jani Nokkanen.

Uusina jäseneninä hallitukseen ehdotetaan suostumustensa mukaisesti valittavaksi Tarja Teppo ja Timo Okkonen.

Tarja Teppo

Tekniikan tohtori Tarja Tepolla (s. 1972) on yli 20 vuoden kokemus työskentelystä energian ja puhtaan teknologian alan kasvuyhtiöiden parissa. Teppo on yksi Cleantech Investin perustajista (Nasdaq First North Helsinki listaus vuonna 2014). Nyt Teppo kehittää vuonna 2021 perustamaansa energia- ja resurssitehokkuusprojektien projektirahoitukseen keskittyvää yhtiötä, Action Energy Financea. Tarja Tepon vahvuudet ovat energiateknologian kasvuyhtiöiden kehittämisessä, rahoitusjärjestelyissä ja varainhankinnassa.

Timo Okkonen

Tekniikan tohtori Timo Okkonen (s. 1965) on toiminut aiemmin operatiivisena johtajana Fennovoima Oy:ssä ja toimitusjohtajana Inspecta Oy:ssä. Tällä hetkellä Okkonen toimii yrittäjänä ja johdon neuvonantajana monissa ydinenergiahankkeissa Ruotsissa ja Suomessa. Timo Okkosen vahvuudet ovat liiketoiminnan strategiassa, muutoksen johtamisessa ja digitaalisissa ratkaisuissa. Okkonen tuntee hyvin energia-alan kehitysnäkymät ja viranomaiskentän.

Hallituksen uudet jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Eero Sihvonen on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, ettei hän ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Samaa ehdotetaan sovellettavan tilintarkastajan palkkioihin, jotka koskevat Yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin varmentamista.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Mikäli Yhtiön tulee laatia ensimmäinen lakisääteinen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024, ja mikäli KPMG Oy Ab valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännösten mukaisesti myös lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024.

 1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Ehdotuksen tausta

Lehto on 29.5.2024 tiedottanut, että Lehdon hallitus on päättänyt suunnitelmasta, jonka mukaisesti Lehto suuntaa liiketoimintansa kiinteistöjen energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin (”Energiarakentamisliiketoiminta”), ja pyrkii luopumaan tytäryhtiönsä Lehto Components Oy:n rakennusteollisuuden komponenttien tehdasvalmistuksesta.

Energiarakentamisliiketoimintaa on kuvattu tarkemmin 29.5.2024 julkistetussa pörssitiedotteessa.

Hallituksen ehdotus

Energiarakentamisliiketoimintaan siirtymiseksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskeva kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

”3 TOIMIALA

Yhtiön toimiala on rakennuttaminen, rakennusurakointi, rakennusalan konsultointi, kiinteistökehittäminen, kiinteistöhallinta, kiinteistösijoittaminen,  rakennustarvikkeiden ja rakennuselementtien valmistus ja näihin liittyvä toiminta sekä energiapalvelut, energian varastointi ja jakelu, energiansäästöpalvelut ja energiatuotannon laitteiden omistus ja myynti. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa operatiivisten konserniyhtiöiden kautta. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista hallinnollisista tehtävistä.”

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla tai vastikkeetta siten, että hankittava määrä on enintään 19 556 568 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä noin 22 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Jos osakkeita ei hankita vastikkeetta, osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien, hallituspalkkioiden tai Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää Yhtiön hallussa.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden vastikkeellinen hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2023 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 39 271 653 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi, rahoitusjärjestelyiden toteuttamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa tai muissa Yhtiön liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2023 antamat anti- ja optiovaltuutukset, mutta ei muita tässä yhtiökokouksessa annettavia osakeantia tai erityisten oikeuksien antamista koskevia valtuutuksia.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiön 15 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan konvertoimiseksi osakkeiksi muunnetulla vaihtosuhteella

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 75 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä noin 86 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu anti). Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiön 15 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseen siten, että vaihtovelkakirjalaina voidaan konvertoida Yhtiön osakkeiksi vaihtosuhteella, joka poikkeaa vaihtovelkakirjalainan nykyisistä ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus ei kumoa muita tässä yhtiökokouksessa annettavia osakeantia tai erityisten oikeuksien antamista koskevia valtuutuksia.

 1. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa lehto.fi/yhtiokokous/.

Lehto Group Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla edellä mainitulla internetsivulla. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 3.7.2024.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.6.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty tämän henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen alkaa 29.5.2024 klo 15.00.

Osakkeenomistajan, joka on merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 13.6.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)      Yhtiön internetsivujen kautta: lehto.fi/yhtiokokous/.

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen ja valtuuttaa asiamiehen. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että yhteisöomistaja ilmoittaa suomalaisen arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli yhteisöomistaja kuitenkin käyttää jäljempänä kohdassa C.3 kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella; tai

b)      sähköpostitse osoitteeseen agm@lehto.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus.

Osakkeenomistajan, hänen edustajan tai asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Osakkeenomistajien Lehto Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiön yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä osoitteessa lehto.fi/yhtiokokous/.  

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella tällä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.6.2024. Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 14.6.2024 kello 10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin  omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa  hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön verkkosivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa lehto.fi/yhtiokokous/.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen agm@lehto.fi tai postitse osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on esitettävä Yhtiölle pyynnöstä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamistesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa lehto.fi/yhtiokokous/.

Lehto Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 87 135 986 ulkona olevaa osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Lisäksi Yhtiön hallussa on yhteensä 203 424 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 

Kempeleessä, 29.5.2024

 

LEHTO GROUP OYJ

HALLITUS

 

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta

Talousjohtaja

Lehto Group Oyj

veli-pekka.paloranta@lehto.fi

+358 40 094 4074

 

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä