Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
1.2.2021 klo 17.30

Lehto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 on suunniteltu pidettäväksi 28.5.2021. Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta on antanut seuraavat yhtiön hallituksen jäsenten määrää, kokoonpanoa ja palkkiota koskevat ehdotukset.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyisen hallituksen jäsenet Anne Korkiakoski, Seppo Laine, Raimo Lehtiö ja Helena Säteri.

Nykyinen jäsen Mikko Räsänen on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei ole tulevassa yhtiökokouksessa käytettävissä yhtiön hallitukseen.

Uusina jäseninä hallitukseen ehdotetaan valittavaksi Hannu Lehto ja Jani Nokkanen.

Hannu Lehto

Rakennusinsinööri Hannu Lehto on rakennusalan kokenut toimija. Hänellä on vahva kokemus sekä rakennusalan yrittäjyydestä että Lehto Groupin johtotehtävistä yhtiön eri vaiheissa. Hannu Lehto on yhtiön perustajaosakkeenomistaja ja hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana ensin vuosina 2008 – 2013 ja uudestaan vuodesta 2014 alkaen aina näihin päiviin saakka. Lisäksi hän on toiminut sekä hallituksen jäsenenä että puheenjohtajana vuosien varrella. Hannu Lehto on ollut myötävaikuttamassa Lehto Groupin ja sen tytäryhtiöiden menestykseen yhteensä yli 35 vuoden ajan.

Jani Nokkanen

Kauppatieteiden maisteri Jani Nokkanen on kiinteistöalan kokenut ammattilainen, joka toimii tällä hetkellä NREP:n sijoitusjohtajana sekä osakkaana. Kyseisen yhtiön palveluksessa Nokkanen on toiminut aina vuodesta 2008 lähtien erilaisissa kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvissä avainrooleissa. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa liikkeenjohdon konsultointiin ja strategiatyöhön liittyvissä tehtävissä. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Hannu Lehto.

Kuten Yhtiö on tiedottanut 13.8.2020 toimitusjohtaja Hannu Lehto jatkaa yrityksessä keskeisessä roolissa vastuualueena kehittäminen ja innovaatiot, erityisesti modulaarisen puurakentamisen alueella. Juuso Hietanen (DI) aloittaa Yhtiön toimitusjohtajan tehtävissä toukokuun 2021 alussa.

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia pois lukien Hannu Lehto, joka on yhtiöstä riippuvainen työ- tai toimisuhteen perusteella sekä yhtiön suurimman omistajan hallituksen puheenjohtajana riippuvainen Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkio maksetaan osakepohjaisesti niin, että se koostuu osittain rahana ja osittain Lehto Group Oyj:n osakkeina maksettavasta palkkiosta. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimi-kunta esittää:

  • Hallituksen puheenjohtajalle 69.000 euroa
  • Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 34.500 euroa.

Hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutetaan maksutta Yhtiön hallussa olevia Yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaisiin säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun mahdollisimman pian ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä lasketaan jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä yhtiökokouksen jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärillä painotetulla keskikurssilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä tarvittaessa alaspäin.

Hallituksen jäsenen tulee pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa Yhtiölle yhtiökokouksesta laskettavan kolmen pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan palkkio yksinomaan rahana. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää:

  • Hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa
  • Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään viime vuoden tasolla:

  • Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
  • Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään viime vuoden tasolla:

  • Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa
  • Valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Kokouspalkkioita ei makseta sellaisille hallituksen tai sen valiokunnan jäsenille, jotka ovat työsuhteessa yhtiöön.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti kuitenkin niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

Lisätietoja:

Hannu Lehto, Lehto Invest Oy, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 0500 280 448

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä