Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Lehto Group Oyj

Pörssitiedote

11.4.2017 klo 15.00 EEST

Lehto Group Oyj: Lehto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset 

Lehto Group Oyj piti vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksensa 11.4.2017 Oulussa, Technopoliksen tiloissa, osoitteessa Yrttipellontie 1. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta eli yhteensä 12.815.165,44 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 24.4.2017.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Pertti Huuskonen ja jäseniksi Martti Karppinen, Mikko Räsänen, Päivi Timonen ja Sakari Ahdekivi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi se valitsi Mikko Räsäsen ja jäseniksi Päivi Timosen sekä Sakari Ahdekiven.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona 1.900 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 3.400 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi kustakin hallituksen muusta kuin puhelimitse tai sähköpostitse pidetystä kokouksesta vahvistettiin jäsenille 750 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioksi kustakin valiokunnan muusta kuin puhelimitse tai sähköpostitse pitämästä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, vahvistettiin valiokunnan jäsenelle 400 euroa ja valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset vahvistettiin korvattavaksi Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että KHT-tilintarkastaja Tapio Raappana jatkaisi päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai usammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 5.800.000 osaketta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksetaan markkinahintainen vastike. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.800.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 31.10.2019 asti ja se korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtia 5 (Yhtiön edustaminen), 6 (Tilintarkastaja), 9 (Varsinainen yhtiökokous) ja 10 (Arvo-osuusjärjestelmä) hallituksen ehdottamalla tavalla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka valmistelee vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen olennaisesti hallituksen esittämän luonnoksen mukaisena.

Osakkeenomistajan ehdotus erityisen tarkastuksen järjestämisestä

Yhtiökokouksessa käsitelty Kari Toivasen ehdotus ei saanut tuekseen vaadittavaa kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista tai kolmasosaa kokouksessa edustetuista osakkeista.

Oulussa, 11.4.2017

LEHTO GROUP OYJ

HALLITUS

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä