Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: LEHTO GROUP OYJ:N 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA LISTAUTUMISANNIN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Lehto Group Oyj

Pörssitiedote 3.5.2016, klo 12.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

LEHTO GROUP OYJ:N 10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA LISTAUTUMISANNIN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Seuraavassa taulukossa on esitetty Lehto Group Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen ennen listautumisantia.

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Osuus äänivallasta ja Osakkeista
Lehto Invest Oy*  23.536.384 51,94 %
Asko Myllymäki  6.939.144 15,31 %
Mikko Kinnunen  2.795.716 6,17 %
Winduo Oy  1.979.144 4,37 %
Tomi Koivukoski  1.892.920 4,18 %
Ari Saartoala  1.345.186 2,97 %
Jaakko Heikkilä  888.242 1,96 %
Lunacon Oy**  808.570 1,78 %
Lasse Mäkeläinen  616.842 1,36 %
Yrjö Lahtinen  512.040 1,13 %
Muut osakkeenomistajat 3.996.216 8,82 %
Yhteensä 45.310.404 100,00 %
* Lehto Invest Oy on Yhtiön toimitusjohtajan Hannu Lehdon määräysvaltayhteisö.
** Lunacon Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Pertti Huuskosen määräysvaltayhteisö.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Lehto Group Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistuksineen listautumisannin jälkeen 2.5.2016.

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Osuus äänivallasta ja Osakkeista
Lehto Invest Oy* 22.561.192 38,73 %
Asko Myllymäki 6.651.631 11,42 %
Mikko Kinnunen 2.679.880 4,60 %
Winduo Oy 1.897.141 3,26 %
Tomi Koivukoski 1.814.490 3,11 %
Ari Saartoala 1.289.450 2,21 %
OP-Delta Sijoitusrahasto 980.392 1,68 %
Jaakko Heikkilä 851.439 1,46 %
SEB Finlandia Sijoitusrahasto 838.312 1,44 %
Lunacon Oy** 808.570 1,39 %
10 suurinta yhteensä 40.372.497 69,31 %
Muut osakkeenomistajat 17.878.255 30,69 %
joista hallintarekisteröityjä 6.574.840 11,29 %
Yhteensä 58.250.752 100,00 %

* Lehto Invest Oy on Yhtiön toimitusjohtajan Hannu Lehdon määräysvaltayhteisö.
** Lunacon Oy on Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Pertti Huuskosen määräysvaltayhteisö.

Lehto Group Oyj

Pertti Huuskonen, hallituksen puheenjohtaja

Hannu Lehto, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Hannu Lehto, toimitusjohtaja puh. +358 50 028 0448

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja puh. +358 400 944 074

Lehto Group lyhyesti

Lehto Group on talousohjattuun rakentamiseen keskittyvä suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja. Yhtiö on jakanut toimintansa neljään palvelualueeseen: Toimitilat, Asunnot, Hyvinvointitilat ja Korjausrakentaminen. Lehto Group toimii tällä hetkellä Suomessa ja se on maantieteellisesti keskittynyt kasvukeskuksiin, jotka muodostavat merkittävän osan rakentamisen volyymista. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden 2015 päättyessä 423 henkilöä.

VASTUUNRAJOITUS

Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lain vastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitattua informaatiota tai dokumentin tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperilainsäädäntöä näissä maissa.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä asiakirja viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella Relevantissa jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä asiakirja voi sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tekijöitä, joista monet ovat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset olennaisesti poikkeavat näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien Yhtiön osinkopolitiikkaa, taloudellisia tavoitteita, suunnitelmia, tavoitteita, tulevaisuuden tapahtumia, suorituksia ja/tai muuta tietoa, joka ei ole historiallista tietoa. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, ellei laista muuta johdu.

OP Yrityspankki Oyj ja Pareto Securities Oy (yhdessä ”Järjestäjät”) toimivat ainoastaan Yhtiön neuvonantajina suunnitellun listautumisen yhteydessä. Järjestäjät eivät pidä mitään muuta tahoa asiakkaanaan listautumisen yhteydessä eivätkä ole vastuussa millekään muulle taholle kuin Yhtiölle neuvonannosta listautumisen tai siihen liittyvien transaktioiden yhteydessä.

HUG#2009297

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä