Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2016

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2016

Lehto Group Oyj Pörssitiedote 17.11.2016 klo 8.00


Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 30,7 % ja liikevoitto oli 10,5 % liikevaihdosta

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Tässä katsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta mainita.


Yhteenveto tammi-syyskuu 2016

Konserni 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Liikevaihto, Meur 91,6 80,4 232,1 177,6 275,6
Liikevaihdon muutos -% 13,9 % 86,7 % 30,7 % 52,9 % 61,1 %
Liikevoitto, Meur 10,4 10,6 24,3 16,7 27,2
Liikevoitto, % liikevaihdosta 11,3 % 13,2 % 10,5 % 9,4 % 9,9 %
Kauden tulos, Meur 8,3 8,5 19,3 12,7 21,2
           
Tilauskanta kauden lopussa, Meur 258,5 176,0 258,5 176,0 195,0
Osakekohtainen tulos, Eur 0,16 0,20 0,37 0,29 0,52
Rahavarat, Meur 66,6 27,7 66,6 27,7 24,6
Korolliset velat, Meur 22,1 19,7 22,1 19,7 17,0
Omavaraisuusaste, % 61,5 % 33,8 % 61,5 % 33,8 % 37,2 %
Nettovelkaantumisaste, % -43,3 % -27,6 % -43,3 % -27,6 % -22,9 %

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 30,7 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 232,1 (177,6) miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 24,3 (16,7) miljoonaa euroa, eli 10,5 % (9,4 %) liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi Toimitilat-, Asunnot- ja Hyvinvointitilat-palvelualueilla, mutta laski Korjausrakentaminen-palvelualueella.
 

LIIKEVAIHTO PALVELUALUETTAIN 1-9/2016 1-9/2015 Muutos   1-12/2015
Toimitilat 86,4 74,5 16,0 %   109,8
Asunnot 84,8 40,9 107,3 %   69,5
Hyvinvointitilat 40,3 26,2 53,4 %   38,4
Korjausrakentaminen 20,6 35,9 -42,6 %   58,0
Yhteensä 232,1 177,6 30,7 %   275,6

Toimitilat

Toimitilat-palvelualueen liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 16,0 %, mikä on seurausta hankkeiden lukumäärän ja niiden koon kasvusta. Tammi-syyskuussa valmistui yhteensä 17 toimitilakohdetta. Lehto jatkoi Espoonlahdessa sijaitsevan kauppakeskus Lippulaivan kehityshanketta yhteistyössä Citycon Oyj:n ja suunnittelijoiden kanssa. Lippulaivaa koskeva urakkasopimuksen tekemisen arvioidaan siirtyvän vuoden 2017 puolelle ja hankkeen toteutumiseen liittyy tavanomaisia kiinteistökehityshankkeisiin liittyviä epävarmuustekijöitä.

Lehto on tehnyt joitakin valmistelutöitä Ruotsin Haaparantaan suunnitteilla olevaa Barents Centeriin liittyen. Lehdolla on ruotsalaisen rakennuttajatahon kanssa urakkasopimus, jonka mukaan Lehto toimii hankkeen urakoitsijana sikäli, kun hanke käynnistyy. Lehdolla ei ole täsmällistä tietoa hankkeen mahdollisen käynnistymisen aikataulusta, hankkeen lopullisesta laajuudesta tai sen rahoitustilanteesta.

Asunnot

Asunnot-palvelualueen liikevaihto yli kaksinkertaistui vertailukaudesta.  Katsauskauden aikana valmistui 16 asuintalokohdetta, joissa on yhteensä 603 asuntoa. Katsauskaudella myytiin yhteensä 691 asuntoa ja katsauskauden päättyessä oli rakenteilla yhteensä 876 uutta asuntoa, joista 157 oli myymättä. Valmiiden myymättömien asuntojen lukumäärä pysyi pienenä ja oli katsauskauden päättyessä seitsemän kappaletta. Valtaosa valmistuneista ja rakenteilla olevista asuntokohteista on omaperusteisia hankkeita ja ne sijaitsevat Suomen pääkaupunkiseudulla.

Elokuussa Lehto Group Oyj:n tytäryhtiö Rakennuskartio Oy allekirjoitti urakkasopimuksen Joint Stock Company ”Concern Titan-2” Suomen sivuliikkeen kanssa majoitustilojen rakentamisesta noin tuhannelle Pyhäjoen ydinvoimalatyömaan työntekijälle. Hanke toteutetaan KVR-urakkana, jossa Lehto vastaa hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta vaiheittain asiakkaan kanssa sovitun aikataulun ja maksuerien mukaisesti. Hankkeessa käytetään Lehdon moduulirakennuskonseptia, jossa rakennukset kootaan Lehdon tehtaalla rakennetuista huoneistoelementeistä. Hankkeen kokonaiskerrosala on noin 17 000 m² ja ensimmäisten huoneistojen arvioidaan olevan asuinkäytössä huhtikuussa 2017. Kokonaisuudessaan hankkeen arvioidaan valmistuvan tammikuussa 2019. Rakennusurakan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 25,3 miljoonaa euroa

Hyvinvointitilat

Kasvu oli vahvaa myös Hyvinvointitilat-palvelualueella, jonka liikevaihto kasvoi 53,4 %. Yhteensä katsauskaudella valmistui 17 uutta hoivakotia vanhusten, kehitysvammaisten ja mielenterveysasiakkaiden hoivakäyttöön alan palveluntuottajille.

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisen palvelualueella linjasaneerausten liikevaihto kasvoi, mutta omaperusteisten korjausrakentamishankkeiden liikevaihto laski. Katsauskaudella, toisin kuin vertailukaudella, ei valmistunut yhtään omaperusteista korjausrakentamishanketta. Omaperusteisissa korjausrakentamishankkeissa osakemyynnistä saatava liikevaihto tuloutuu vasta hankkeen valmistuessa. Katsauskauden lopussa Lehdolla oli meneillään kaksi omaperusteista korjausrakentamishanketta, joiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 aikana. Korjausrakentamisen palvelualueella valmiiden myymättömien asuntojen lukumäärä oli katsauskauden päättyessä seitsemän kappaletta.

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta kasvoi 258,5 miljoonaan euroon (237,2 miljoonaa euroa 30.6.2016), mihin vaikutti erityisesti noin 50 miljoonalla eurolla kasvanut Asunnot-palvelualueen tilauskanta. Muilla palvelualueilla tilauskanta laski hieman. Valtaosa asuntorakentamisen tilauskannasta muodostuu Suomen pääkaupunkiseudulla rakenteilla olevista asuinkerrostaloista. Rakennushanke sisällytetään tilauskantaan siinä vaiheessa, kun hanketta koskeva sopimus rakentamisesta on allekirjoitettu tai rakentamisen aloituspäätös on tehty ja urakkasopimus allekirjoitettu omaperusteisissa hankkeissa.
 

Vuoden 2016 näkymät

Lehto täsmensi 11.11.2016 arviotaan vuoden 2016 taloudellisista näkymistä:

Vuonna 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 20-25 % vuoteen 2015 verrattuna (275,6 miljoonaa euroa vuonna 2015) ja liikevoiton arvioidaan olevan noin 10-11 % liikevaihdosta.

Keskeisimpinä liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttavina tekijöinä ovat omaperusteisen asuntotuotannon luovutushetkeen perustuva tuloutus, asuntojen myynnin määrä sekä hyvinvointihankkeiden ja muiden toimitilahankkeiden käynnistyminen ja myynti. 

Tase ja rahoitus

Konsernitase, Meur 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
Pitkäaikaiset varat 17,9 14,6 14,6
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 72,1 58,6 51,3
Lyhytaikaiset saamiset 84,4 40,0 47,2
Rahavarat 66,6 27,7 24,6
Myytävänä olevat omaisuuserät 0,0 1,9 0,0
Varat yhteensä 241,0 142,6 137,6
       
Oma pääoma 102,9 28,8 33,4
Rahoitusvelat 22,1 19,7 17,0
Saadut ennakot 73,7 57,4 47,9
Muut velat 42,4 35,7 39,3
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0,0 1,0 0,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 241,0 142,6 137,6

Konsernin taloudellinen asema ja rahoitusasema vahvistuivat ennen kaikkea onnistuneen pörssilistautumisen ansiosta. Oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 102,9 miljoonaa euroa (33,4 miljoonaa euroa 31.12.2015), nettovelkaantumisaste oli -43,3 % (-22,9 % 31.12.2015) ja omavaraisuusaste 61,5 % (37,2 % 31.12.2015).

Tilikauden päättyessä yhtiön konsernin kassavarat olivat 66,6 miljoonaa euroa ja korollisten velkojen määrä oli 22,1 miljoonaa euroa.


Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli katsauskauden aikana keskimäärin 510 henkilöä. Katsauskauden päättyessä henkilöstön määrä oli 594 (423 työntekijää 31.12.2015) henkilöä. Noin 52 % konsernin henkilöstöstä on toimihenkilöitä ja 48 % työmailla toimivia henkilöitä.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

3.10.2016 allekirjoitetulla sopimuksella Lehto Group Oyj (”Lehto”) osti Rakennus Oy Warecon (”Wareco”) koko osakekannan. Wareco on Suomen pääkaupunkiseudulla toimiva korjausrakentamisen yhtiö, joka tekee kiinteistöjen peruskorjauksia, asunto-osakeyhtiöiden putkiremontteja, julkisivujen korjaus- ja muutostöitä sekä lisä- ja täydennysrakentamista. Warecon avainhenkilöstöllä on usean vuosikymmenen kokemus korjausrakentamisesta.

Yrityskauppa tukee Lehdon kasvutavoitteita, sillä investoinnin avulla Lehto vahvistaa ja laajentaa korjausrakentamisen liiketoimintaansa. Kaupan myötä Lehtoon saatiin lisää ammattitaitoista henkilöstöä muun muassa laajojen korjausrakentamishankkeiden ja linjasaneerausten toteuttamiseen.

Wareco työllisti kaupantekohetkellä 70 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2015 oli 28,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa. Osakkeiden kauppahinta ilman hankitun yhtiön kassavaroja ja korollisia velkoja oli noin 2,6 miljoonaa euroa. Täsmällinen hankintahinta varmistuu hankintahetken välitilinpäätöksen valmistuttua. Lehto maksaa myös lisäkauppahintaa Warecon vuosien 2016, 2017 ja 2018 tulosten perusteella. Kauppahinta maksetaan käteisellä Lehdon kassavaroista. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Lehdon vuoden 2016 tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Kempeleessä 17.11.2016

Lehto Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja
0400 944 074
veli-pekka.paloranta@lehto.fi,
Lehto Group lyhyesti

Lehto Group on talousohjattuun rakentamiseen keskittyvä suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja. Yhtiö on jakanut toimintansa neljään palvelualueeseen: Toimitilat, Asunnot, Hyvinvointitilat ja Korjausrakentaminen. Lehto Group toimii tällä hetkellä Suomessa ja se on maantieteellisesti keskittynyt kasvukeskuksiin, jotka muodostavat merkittävän osan rakentamisen volyymista. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2015 oli noin 276 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa oli tilikauden 2015 päättyessä 423 henkilöä.

www.lehto.fi

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä