Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Merkittävät osakkeenomistajat julkistavat aikomuksensa tarjota Lehdon osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
31.5.2017 klo 19:00

Lehto Group Oyj: Merkittävät osakkeenomistajat julkistavat aikomuksensa tarjota Lehdon osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Lehto Group Oyj (”Yhtiö” tai ”Lehto”) on saanut tiedon, että Yhtiön osakkeenomistajat (”Osakkeenomistajat”), jotka ovat 24.4.2017 tiedottaneet selvittävänsä vaihtoehtoja omistuksensa vähentämiseksi Lehdossa, aikovat myydä enintään 4.971.845 Yhtiön osaketta (”Osakkeet”). Myytävien Osakkeiden määrä vastaisi enintään noin 8,5 prosenttia Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänistä (”Osakemyynti”).

Osakkeenomistajien omistus Yhtiössä edustaa 69,7 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista, ja Osakemyynnissä myytävät Osakkeet edustavat noin 12,2 prosenttia Osakkeenomistajien yhteensä omistamista Yhtiön osakkeista. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Lehto on ilmoittanut myyvänsä enintään 0,5 prosenttia Lehto Invest Oy:n kautta omistamistaan Yhtiön osakkeista eli enintään 100.000 osaketta. Osakkeenomistajat päättävät myytävien Osakkeiden lopullisen määrän sijoittajakysynnän perusteella.  

Osakemyynti toteutetaan niin sanotulla nopeutetulla tarjousmenettelyllä, jossa valikoidut institutionaaliset sijoittajat voivat antaa merkintätarjouksia myytävistä osakkeista. Osakkeiden hinta määräytyy nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen tarjousten perusteella. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja päättyy viimeistään 1. kesäkuuta kello 9.00. Tarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa tarjousmenettelyn aikana. Osakemyynnin tuloksesta tiedotetaan arviolta 1. kesäkuuta 2017.

OP Yrityspankki Oyj (”OP”) ja Pareto Securities (”Pareto”) toimivat Osakemyynnin pääjärjestäjinä.

Yhteystiedot

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja
+358 400 944 074
veli-pekka.paloranta@lehto.fi

Vastuunrajoitus

OP ja Pareto toimivat Myynnissä ainoastaan Osakkeenomistajien eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakemyynnin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). OP ja Pareto eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Osakkeenomistajille, eivätkä ne anna Osakemyyntiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. OP ja Pareto eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa Osakemyynnistä ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkinnälle tai myymiselle Osakemyynnissä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä alueilla. Osakkeenomistajat eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Osakkeenomistajat eivät ole antaneet valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen).

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä