Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj, sisäpiiritieto: Lehto on allekirjoittanut aiesopimuksen koskien operatiivisten tytäryhtiöidensä myyntiä

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
24.10.2023 klo 16.30

Lehto Group Oyj (”Lehto” tai ”emoyhtiö”) on tänään allekirjoittanut aiesopimuksen ("Aiesopimus”), joka koskee Lehdon 100-prosenttisesti omistamien tytäryhtiöiden Lehto Asunnot Oy:n, Lehto Tilat Oy:n, Lehto Components Oy:n ja Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy:n (”Kohdeyhtiöt”) osakekantojen myyntiä (”Transaktio”). Transaktion kohteena olevat Kohdeyhtiöt käsittävät käytännössä kaiken Lehto-konsernin nykyisen liiketoiminnan. Transaktion yhteydessä Ostajalle (määritelty jäljempänä) on tarkoitus siirtää myös kaikki emoyhtiön hallussa olevat Kohdeyhtiöiden liiketoiminnan kannalta oleelliset varat, vastuut, resurssit ja henkilöstö.

Lehdon sopimusvastapuolena Aiesopimuksessa on toimiluvallinen eurooppalainen rahastoyhtiö, joka on erikoistunut kiinteistösektoriin ja kerännyt noin viisi miljardia euroa omaa pääomaa useiden eri rahastojen kautta, joista yksi (”Ostaja”) tulisi suunnitellun Transaktion toteutuessa hankkimaan Kohdeyhtiöt. Aiesopimuksen mukaan Ostajan tarkoituksena on sijoittaa välittömästi suunnitellun Transaktion toteuttamisen jälkeen 10 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoisia käteisvaroja hankittuun liiketoimintaan, mikä Lehdon arvion mukaan kattaisi Kohdeyhtiöiden kaikkien nykyisten projektien rahoitustarpeet. Lisäksi Ostajan tarkoituksena on allokoida tämän jälkeen lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta Kohdeyhtiöiden tuleviin projekteihin markkinassa olevien mahdollisuuksien mukaan.

Aiesopimuksen mukaan Kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu velaton arvo on 11,3 miljoonaa euroa ja Lehdon pankkivastuiden vähentämisen jälkeen Lehto saisi suunnitellun Transaktion toteutuessa noin 3 miljoonan euron käteiskauppahinnan Kohdeyhtiöiden myynnistä.

Suunnitellun Transaktion toteutumisen jälkeen emoyhtiölle jäisi käteisvaroja sekä erinäisiä varallisuus- ja velkaeriä yhteensä noin 5–8 miljoonan euron nettomäärästä, sisältäen arviolta 1–2 miljoonan euron määräiset kassavarat. Lisäksi emoyhtiölle jäisi 15 miljoonan euron määräinen vaihtovelkakirjalaina. Yhtiö odottaa kutsuvansa koolle vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kokouksen suunniteltuun Transaktioon liittyen, ja on mahdollista, että vaihtovelkakirjalainan haltijat tulevat tuossa kokouksessa äänestämään tietyistä ehdotetuista muutoksista vaihtovelkakirjalainan ehtoihin, kuten mahdollisesta vaihtovelkakirjalainan muuntamisesta Lehdon omaksi pääomaksi. Olettaen, että vaihtovelkakirjalainaa tai sen merkittävää osaa ei muunneta Lehdon omaksi pääomaksi, Lehdolle jäävän nettovarallisuuden arvon odotetaan olevan negatiivinen suunnitellun Transaktion toteutumisen jälkeen.

Lehdon ja Ostajan tarkoituksena on toteuttaa Transaktio vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana. Lehdon hallitus on käynnistänyt selvitystyön jäljelle jäävän emoyhtiön liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseksi ja sen tarkoituksena on päättää Lehdon tulevasta strategiasta Transaktion toteuttamiseen mennessä.

Emoyhtiölle maksettava tarkka kauppahinta ja suunnitellun Transaktion lopullisten ehtojen muut yksityiskohdat tullaan tiedottamaan pörssitiedotteella sitten, kun lopullinen transaktiosopimus on solmittu, minkä jälkeen Lehdon hallitus tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Transaktion hyväksymisestä.

Lehto ilmoitti 30.1.2023 käynnistäneensä neuvotteluja rakenteellisista ja omistuksellisista järjestelyistä, joiden tavoitteena on varmistaa rahoitus yhtiön strategian ja hankkeiden toteuttamiseksi. Vuoden 2023 aikana Lehdon johto ja hallitus ovat käyneet läpi useita eri vaihtoehtoja löytääkseen parhaan mahdollisen ratkaisun yhtiölle ja sen osakkeenomistajille.

Suunniteltu Transaktio mahdollistaisi Lehdon liiketoiminnan jatkumisen, ja vaikka Transaktio aiheuttaa merkittävän kertaluonteisen luovutustappion sekä tiettyjen Lehdon tase-erien arvonalentumisen, suunniteltu Transaktio on Lehdon näkemyksen mukaan paras mahdollinen järjestely Lehdon ja sen kaikkien osakkeenomistajien kannalta tällä hetkellä käytettävissä olevista vaihtoehdoista vallitseva erittäin haasteellinen markkinatilanne huomioiden.

”Olemme tyytyväisiä tehtyyn aiesopimukseen. Olemme löytäneet Kohdeyhtiöille järeän ja luotettavan yhteistyökumppanin, joka tunnistaa Kohdeyhtiöiden tulevaisuuden potentiaalin. Yhteistyökumppanilla on käytössään merkittävät taloudelliset resurssit ja kokemusta kiinteistötoimialan yrityksiin sijoittamisesta. Lehdon nykyisten osakkeenomistajien näkökulmasta suunnitellun Transaktion toteuttaminen on välttämätöntä, jotta jäljelle jäävä emoyhtiö voisi tarkastella uusia liiketoimintamahdollisuuksia tästä eteenpäin. Uskomme, että Transaktio on paras mahdollinen tällä hetkellä toteutettavissa oleva järjestely Lehdon ja sen osakkeenomistajien kannalta tässä haastavassa rakentamistoimialan markkinatilanteessa.”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Eero Sihvonen.

Lopullisen transaktiosopimuksen allekirjoittaminen on ehdollinen muun muassa Ostajan suorittaman due diligence -tarkastuksen loppuun saattamiselle Ostajaa tyydyttävällä tavalla, Lehdon rahoittajakumppaneiden suostumuksille Lehdon tiettyjen vastuiden siirtämiseksi Kohdeyhtiölle sekä sille, että vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kokous tukee Transaktiota. Transaktion toteutumiseen liittyy muutoinkin yrityskaupoille tyypillisiä epävarmuustekijöitä. Tänään allekirjoitettu Aiesopimus ei velvoita osapuolia toteuttamaan Transaktiota tai muuta vastaavaa järjestelyä.

Lisätietoja:
Juuso Hietanen
Toimitusjohtaja
Puh. 050 343 4023

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä