Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Kutsu Lehto Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 25.9.2020

Lehto Group Oyj
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
4.9.2020 klo 12.00

Lehto Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 25.9.2020 kello 14.00 alkaen Lehto Group Oyj:n pääkonttorilla osoitteessa Voimatie 6, Kempele. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 13.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen
 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista

Yhtiö tiedotti 30.6.2020 suunnittelevansa merkintäetuoikeusannin järjestämistä. Merkintäetuoikeusannilla yhtiö tavoittelee noin 20–25 miljoonan euron bruttovaroja lisäämään yhtiön kassavaroja ja omaa pääomaa. Yhtiön suurin osakkeenomistaja, toimitusjohtaja Hannu Lehdon määräysvaltayhteisö Lehto Invest Oy on sitoutunut äänestämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa tämän merkintäetuoikeusantiin liittyvän hallituksen ehdotuksen puolesta ja osallistumaan merkintäetuoikeusantiin vähintään 30.6.2020 omistusosuutensa mukaisella osuudella. Merkintäetuoikeusanti on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 60.000.000 uuden osakkeen antamisesta yllä mainitun merkintäetuoikeusannin toteuttamiseksi. Osakkeet tarjotaan merkittäväksi yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin heillä on yhtiön osakkeita merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää mahdollisesti merkitsemättömien osakkeiden toissijaisesta tarjoamisesta muille osakkeenomistajille tai muille henkilöille merkittäväksi. Valtuutusta voidaan käyttää vain yhden merkintäetuoikeusannin toteuttamiseen. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista merkintäetuoikeusantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta korkeintaan 30.6.2021 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisemmin päätettyjä osakeantivaltuutuksia.

 1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut ylimäärisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Lehto Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yyk2020. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 9.10.2020 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Osakkeenomistaja, joka on merkittynä 15.9.2020 Euroclear Finland Oy:n pitämään Lehto Group Oyj:n osakasluetteloon, on oikeutettu osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen nimissään olevalle henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään perjantaina 18.9.2020 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen alkaa 4.9.2020 kello 12.00. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:                                                                                                 

 1. Lehto Group Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa www.lehto.fi/yyk2020
 2. puhelimitse numeroon +358 207 600 900 (arkisin 8.00-15.30)
 3. kirjeitse osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoitetiedot ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan myös mahdollisen avustajan nimen. Samoja tietoja pyydetään myös internetpalvelun kautta ilmoittautuessa. Osakkeenomistajien Lehto Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään yksinomaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Mikäli osakkeenomistaja valtuuttaa edustajan edustamaan itseään yhtiökokouksessa, pyydämme lähettämään valtakirjan osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele. Tarvittaessa voitte käyttää sivuillamme www.lehto.fi/yyk2020 olevaa valtakirjamallia. Pyydettäessä osakkeenomistajan, osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen tulee kokouspaikalla kyetä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, mikäli

 1. osakkeenomistajalla olisi osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.9.2020; ja
 2. osakkeenomistaja on tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään tiistaina 22.9.2020 kello 10.00 (Suomen aikaa).

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä omaisuudenhoitajaansa tilapäisesti osakasluetteloon merkitsemistä, valtakirjojen toimittamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista varten. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan itse tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä alkuperäinen ja päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, tulee osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies osakkeenomistajaa edustaa.

Pyydämme toimittamaan allekirjoitetut valtakirjat osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Tulemme huolehtimaan kokouksessa riittävistä turvaväleistä ja huolellisesta hygieniasta. Pyydämme ilmoittautuneita kuitenkin huolehtimaan oma-aloitteisesti herkästi tarttuvien tautien leviämisen rajoittamisesta. Mikäli tunnet kokouspäivänä lieviäkään sairauden oireita, kuten kuumetta, yskää, kurkkukipua, hengenahdistusta, lihaskipuja, väsymystä, nuhaa tai pahoinvointia, pyydämme sinua olemaan osallistumatta kokoukseen. Tällaisissa tapauksissa voit kirjallisesti valtuuttaa oireettoman henkilön edustamaan sinua kokouksessa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Lehto Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.9.2020 yhteensä 58.309.443 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Ilmaista parkkitilaa autoille löytyy rajallisesti kokouspaikan välittömästä läheisyydestä.

Vantaalla 4.9.2020
 

LEHTO GROUP OYJ
HALLITUS

 

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Lehto Group Oyj
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
+358 40 094 4074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä