Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2023

Lehto Group Oyj
Liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2023
9.11.2023 klo 7.30

Lehto Group Oyj:
Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2023

Liiketulos ilman arvonalentumisia edellisvuoden tasolla, aiesopimus liiketoimintojen myynnistä allekirjoitettu

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja tavanomaisesti julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Lehto Group Oyj tiedotti 24.10.2023 allekirjoittaneensa aiesopimuksen koskien operatiivisten tytäryhtiöidensä myyntiä (”myytävät olevat toiminnot"). Suunniteltu transaktio kattaa käytännössä kaiken Lehto-konsernin operatiivisen liiketoiminnan ja transaktion jälkeen konserniin jäisi vain emoyhtiö ja tytäryhtiöitä, joilla ei ole merkittävää liiketoimintaa (”jatkuvat toiminnot”). Yhtiön hallitus on käynnistänyt selvitystyön jäljelle jäävän emoyhtiön liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseksi ja sen tarkoituksena on päättää Lehdon tulevasta strategiasta transaktion toteuttamiseen mennessä.

Tässä raportissa esitetään taloudellisia tietoja myytävinä olevista ja jatkuvista toiminnoista erikseen sekä yhdessä edellisiin kausiin vertailtavuuden vuoksi.

Konserni sisältäen myytävänä olevat ja jatkuvat toiminnot 7-9/
2023
7-9/
2022
1-9/
2023
1-9/
2022
1-12/
2022
Liikevaihto, Meur 39,9 86,1 154,5 250,1 344,8
Liikevaihdon muutos, % -53,7 % 15,8 % -38,2 % -2,9 % -14,7 %
Liiketulos ilman arvonalentumista, Meur -5,2 -6,4 -23,4 -27,9 -42,2
Liiketulos ilman arvonalentumista, % liikevaihdosta -13,0 % -7,4 % -15,2 % -11,1 % -12,2 %
Kauden tulos, Meur -40,5 -7,5 -61,4 1,6 -26,7
Tilauskanta kauden lopussa, Meur 90,9 246,4 90,9 246,4 205,9
Osakekohtainen tulos, Eur -0,08 -0,09 -0,32 0,02 -0,31
Rahavarat, Meur 7,5 11,6 7,5 11,6 13,2
Rahoitusvelat, Meur 22,6 38,7 22,6 38,7 33,9
Vuokrasopimusvelat, Meur 62,6 84,0 62,6 84,0 77,8
Omavaraisuusaste, % 22,6 % 32,8 % 22,6 % 32,8 % 27,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 201,1 % 117,2 % 201,1 % 117,2 % 147,9 %
Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 vuokrasopimusvelkoja, % 35,0 % 45,9 % 35,0 % 45,9 % 38,7 %
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 vuokrasopimusvelkoja, % 39,0 % 28,6 % 39,0 % 28,6 % 31,0 %

 

  • Myytävien ja jatkuvien toimintojen tammi-syyskuun liikevaihto laski 38,2 % edellisvuodesta ja oli 154,5 (250,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla, mutta erityisesti Toimitiloissa. Laskun taustalla on rakennushankkeiden lukumäärän väheneminen sekä jo vuoden 2022 aikana puretut toimitilojen hankesopimukset.
  • Myytävien ja jatkuvien toimintojen liiketulos ilman arvoalentumistappiota parani hieman ja oli  -23,4 (-27,9) miljoonaa euroa. Liiketappioon vaikuttivat erityisesti tappiolla myydyt omaperusteiset asuntokohteet sekä muut heikkokatteiset tai tappiolliset hankkeet.
  • Katsauskauden päättyessä rakenteilla oli 325 (1 662) asuntoa, jotka kaikki liittyvät institutionaalisille sijoittajille tehtäviin hankkeisiin.
  • Katsauskauden päättyessä kassavarat sisältäen myytävänä olevien omaisuuserien kassavarat olivat 7,5 miljoonaa euroa (13,2 miljoonaa euroa 31.12.2022). Näiden lisäksi yhtiöllä oli pantattuna 2,2 miljoonaa euroa käteistalletuksia 30.6.2022 allekirjoitetun rahoitussopimuksen vakuudeksi.
  • Korollisten velkojen määrä sisältäen myytävänä olevien omaisuuserien korolliset velat ilman IFRS 16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli 22,6 miljoonaa euroa (33,9 miljoonaa euroa 31.12.2022) miljoonaa euroa.
  • Tilauskanta pieneni 90,9 miljoonaan euroon (205,9 miljoonaa euroa 31.12.2022). Tilauskanta pieneni molemmilla palvelualueilla johtuen vähäisestä tilauskertymästä.
Liikevaihto palvelualueittain myytävät ja jatkuvat toiminnot yhteensä
Meur 7-9/
2023
7-9/
2022
Muutos Q3 1-9/
2023
1-9/
2022
Muutos 1-12/2022
Asunnot 21,5 53,6 -59,9 % 105,8 146,3 -27,7 % 213,3
Toimitilat 18,4 32,5 -43,5 % 48,7 103,7 -53,1 % 131,5
Yhteensä 39,9 86,1 -53,7 % 154,5 250,1 -38,2 % 344,8

Alla olevassa taulukossa on esitetty täsmäytyslaskelmana virallinen konsernin tuloslaskelma, jossa on esitetty nyt myytäväksi aiottujen liiketoimintojen vaikutus konsernin tulokseen sisältäen koko 33,5 miljoonan euron omaisuuserien arvonalentumisen.

Konsernin laaja tuloslaskelma
Täsmäytyslaskelma 1-9/2023 1-12/2022
Meur Myytävänä olevat ja jatkuvat toiminnot Myytävänä olevat toiminnot Jatkuvat toiminnot Myytävänä olevat ja jatkuvat toiminnot Myytävänä olevat toiminnot Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 154,5 154,5 0,0 344,8 344,5 0,3
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -177,9 -177,2 -0,8 -387,0 -385,9 -1,1
Liiketulos -23,4 -22,7 -0,7 -42,2 -41,4 -0,8
Rahoitustuotot ja -kulut -4,3 -1,7 -2,6 -3,3 -1,4 -2,0
Tulos ennen veroja -27,8 -24,4 -3,3 -45,5 -42,8 -2,7
Tuloverot -0,1 -0,2 0,1 -13,3 -7,8 -5,5
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -27,9 -24,6 -3,2 -58,8 -50,5 -8,3
Omaisuuserien arvonalentuminen -33,5 -33,5 0,0
Tilikauden tulos aiemmin lopetetuista toiminnoista -0,1 -0,1 32,1 32,1
Tilikauden tulos -61,4 -58,1 -3,3 -26,7 -50,5 23,9

Toimitusjohtaja Juuso Hietanen:

”Vuoden kolmannella neljänneksellä rakentamisen markkina jatkui edelleen vaikeana, mikä näkyi muun muassa toimitila- ja asuntokauppojen ostopäätösten hitautena. Erityisesti asunnonostajien epävarmuutta lisäävät yleinen taloudellinen tilanne, lainarahoituksen heikko saatavuus sekä kohonnut korkotaso.

Vaikka markkina on ollut haastava, olemme myyneet tammi-syyskuussa yhteensä 263 asuntoa. Raportointikauden päättyessä Lehdolla oli myynnissä enää 30 valmista asuntoa eikä rakenteilla ole yhtään myyntiriskiä sisältävää asuntokohdetta. Käynnissä olevat asuntohankkeemme ovat sijoittajakohteita, jotka tuottavat suhteellisen tasaista kassavirtaa. Kolmannella vuosineljänneksellä käynnistimme Makitan Suomen pääkonttorin ja varastotilojen rakentamisen Tuusulaan ja luovutimme asiakkaalle Kivistön palvelukeskuksen.

Kolmannella vuosineljänneksellä jatkoimme jo alkuvuonna aloitettua prosessia teollisten tai omistuksellisten kumppanien löytämiseksi. Prosessin tavoitteena on ollut varmistaa rahoitus yhtiön strategian ja hankkeiden toteuttamiseksi. Neuvotteluja käytiin vuoden kolmannella neljänneksellä tiiviisti ja lokakuun lopulla allekirjoitimme aiesopimuksen operatiivisten tytäryhtiöidemme myymisestä eurooppalaiselle rahastoyhtiölle. Suunniteltu transaktio kattaa käytännössä kaiken Lehto-konsernin operatiivisen liiketoiminnan.

Kuten kerroimme aiesopimuksen julkaisun yhteydessä, löysimme neuvottelujen kautta järeän ja luotettavan sopimuskumppanin, joka tunnistaa liiketoimintamme tulevaisuuden potentiaalin. Sopimuskumppanilla on käytössään merkittävät taloudelliset resurssit ja kokemusta kiinteistötoimialan yrityksiin sijoittamisesta. Uskomme, että tämä suunniteltu transaktio on paras mahdollinen tällä hetkellä toteutettavissa oleva järjestely tässä haastavassa rakennusalan markkinatilanteessa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä fokuksemme on transaktion toteuttamisessa ja jäljelle jäävän emoyhtiön liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa.”

Vuoden 2023 näkymät

Kuten Lehto ilmoitti 24.10.2023 julkaistussa tiedotteessa, suunnitellusta operatiivisten tytäryhtiöiden myynnistä johtuen Lehdon aiemmat näkymät vuodelle 2023 eivät ole enää voimassa, ja Lehto ei anna uutta liikevaihtoa ja liiketulosta koskevaa näkymää vuodelle 2023.

Rakenteelliset järjestelyt ja yhtiön maksuvalmius

Aiesopimus koskien operatiivisten tytäryhtiöidensä myyntiä

Lehto Group Oyj allekirjoitti 24.10.2023 aiesopimuksen, joka koskee Lehdon 100-prosenttisesti omistamien tytäryhtiöiden Lehto Asunnot Oy:n, Lehto Tilat Oy:n, Lehto Components Oy:n ja Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy:n osakekantojen myyntiä. Transaktion kohteena olevat kohdeyhtiöt käsittävät käytännössä kaiken Lehto-konsernin nykyisen liiketoiminnan. Transaktion yhteydessä ostajalle on tarkoitus siirtää myös kaikki emoyhtiön hallussa olevat kohdeyhtiöiden liiketoiminnan kannalta oleelliset varat, vastuut, resurssit ja henkilöstö. Sopimusvastapuolena aiesopimuksessa on toimiluvallinen eurooppalainen rahastoyhtiö, joka on erikoistunut kiinteistösektoriin.

Aiesopimuksen mukaan kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu velaton arvo on 11,3 miljoonaa euroa ja transaktio vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana. Lehdon pankkivastuiden vähentämisen jälkeen Lehto saisi suunnitellun transaktion toteutuessa noin 3 miljoonan euron käteiskauppahinnan kohdeyhtiöiden myynnistä.

Koska transaktion toteuttamisen seurauksena emoyhtiölle syntyvä nettotulo alittaisi myytäväksi luokiteltujen omaisuuserien ja niihin liittyvien velkojen nettoarvon, transaktiosta syntyisi toteutuessaan emoyhtiölle ja Lehto-konsernille luovutustappio. Tästä johtuen suunnitellun transaktion kohteena olevien omaisuuserien arvostukseen kohdistuu noin 34 miljoonan euron arvonalennus, joka on kirjattu tammi-syyskuun 2023 tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Lopullisen transaktiosopimuksen allekirjoittaminen on ehdollinen muun muassa ostajan suorittaman due diligence -tarkastuksen loppuun saattamiselle ostajaa tyydyttävällä tavalla, Lehdon rahoittajakumppaneiden suostumuksille Lehdon tiettyjen vastuiden siirtämiseksi kohdeyhtiölle sekä sille, että vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kokous tukee transaktiota. Transaktion toteutumiseen liittyy muutoinkin yrityskaupoille tyypillisiä epävarmuustekijöitä. Aiesopimus ei velvoita osapuolia toteuttamaan transaktiota tai muuta vastaavaa järjestelyä.

Jäljelle jäävä Lehto-konserni

Suunnitellun transaktion toteutumisen jälkeen emoyhtiölle jäisi käteisvaroja sekä erinäisiä varallisuus- ja velkaeriä yhteensä noin 5–8 miljoonan euron nettomäärästä, sisältäen arviolta 1–2 miljoonan euron määräiset kassavarat. Lisäksi emoyhtiölle jäisi 15 miljoonan euron määräinen vaihtovelkakirjalaina. Yhtiö odottaa kutsuvansa koolle vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kokouksen suunniteltuun transaktioon liittyen, ja on mahdollista, että vaihtovelkakirjalainan haltijat tulevat tuossa kokouksessa äänestämään tietyistä ehdotetuista muutoksista vaihtovelkakirjalainan ehtoihin, kuten mahdollisesta vaihtovelkakirjalainan muuntamisesta Lehdon omaksi pääomaksi. Olettaen, että vaihtovelkakirjalainaa tai sen merkittävää osaa ei muunneta Lehdon omaksi pääomaksi, Lehdolle jäävän nettovarallisuuden arvon odotetaan olevan negatiivinen suunnitellun Transaktion toteutumisen jälkeen.

Kassavarojen riittävyys

Olettaen, että Lehto ei saa uutta rahoitusta tai tulovirtaa uusista hankkeista, Lehto arvioi kassavarojensa riittävän vuoden 2023 joulukuun lopulle saakka. Lehdon kassavarojen riittävyyteen liittyy useita epävarmuustekijöitä, kuten erinäisistä rakennusprojekteista syntyvien kassatulojen aikataulut, eräiden saamisten ja velkojen maksuaikataulua koskevien neuvotteluiden, sekä yhtiön rahoittajapankkien kanssa käytävien neuvotteluiden lopputulokset.

Lehto arvioi, että Transaktion toteutuminen on välttämätöntä Lehto-konsernin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, ja että ilman lisärahoitusta tai uusien projektien tulovirtaa Lehto ei pysty selviämään maksuvelvoitteistaan vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Lisätietoa yllä mainituista asioista saatavilla yhtiön 24.10.2023 julkaisemista pörssitiedotteista.

Liiketoimintaympäristön kehitys katsauskaudella

Liiketoimintaympäristön kehitys

Lehdon liiketoiminta tapahtuu Suomessa ja rakennusala reagoi herkästi talouden yleisiin suhdanteisiin. Suomen Pankki arvioi syyskuussa julkaisemassaan väliennusteessa, että Suomi on taantumassa vuonna 2023. Hinta- ja korkotason nousu sekä heikentynyt vientikysyntä painavat taloutta. Työllisyyden jo pidempään jatkunut hyvä kehitys pysähtyy, mutta kotimainen inflaatio on nyt hidastumassa nopeasti. Talouden elpyminen kestää kuitenkin aiemmin arvioitua pidempään. Talouden kehitykseen liittyvät negatiiviset riskit ovat kasvaneet. Suomen Pankin syyskuun 2023 väliennusteen mukaan bruttokansantuote supistuu 0,2 % vuonna 2023. Toipuminen taantumasta lähtee käyntiin jähmeästi vuonna 2024. Bruttokansantuotteen kasvu on vuonna 2024 hitaampaa kuin Suomen Pankin kesäkuun ennusteessa, vain 0,2 %. Vuonna 2025 talouskasvu vauhdittuu, mutta vain 1,4 prosenttiin.

Rakennusteollisuus RT esitti syyskuussa 2023 julkistamassaan suhdannekatsauksessaan, että asuntoaloitusten kokonaismäärä painuu alle puoleen viimevuotisesta ja vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen aloitukset jäävät peräti 80 prosenttia viime vuodesta. Asuntotuotannon romahduksen vuoksi valmistuvien asuntojen määrä uhkaa vajota parina seuraavana vuotena 1940-luvun tasolle ja koko rakentaminen supistuu tänä vuonna 10 prosenttia. Asuntotuotannon toipuminen edellyttää RT:n mukaan korkonäkymän vakiintumista, vanhojen asuntojen kaupan toipumista ja uudisasuntojen varannon sulamista. Lisäksi raportissa todetaan, että asuntojen kuluttajakauppa voi alkaa vähitellen piristyä ensi vuoden alussa, koska tarve ei ole hävinnyt ja kuluttajakysynnän perusajurit ovat kunnossa. Kaupungistuminen on jatkunut ennusteita voimakkaampana ja käytettävissä olevat tulot kasvavat reippaasti. Sijoittajakysynnän merkittävälle toipumiselle sen sijaan ei toistaiseksi ole taloudellisia edellytyksiä.

Rakennusmarkkinan pienenemistä ennakoi myös rakennuslupien väheneminen. Tilastokeskus raportoi 24.10.2023, että uudisrakentamiseen myönnettiin rakennuslupia kesä-elokuun 2023 aikana yhteensä 6,0 miljoonaa kuutiometriä, joka oli 42 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Valmistuneiden rakennushankkeiden kuutiomäärä väheni 16 % vuodentakaisesta.

Tilastokeskus vahvisti lisäksi 13.10.2023, että rakennuskustannukset nousivat vuoden 2023 syyskuussa 1,9 % vuodentakaisesta. Tarvikepanoksista vuodessa kustannukset nousivat eniten lämmöneristeissä (9,0 %) ja muottikalustossa ja tuennassa (11,8 %). Eniten vuodessa kustannukset laskivat puurakenteissa (-17,1 %) ja betonielementeissä (-10,3 %).

Asunnot

Liiketoiminnan kehitys katsauskaudella

Asunnot-palvelualueen liikevaihto laski 27,7 % vertailukaudesta 105,8 (146,3) miljoonaan euroon. Liikevaihto koostuu kokonaan myytävänä olevista toiminnoista. Katsauskaudella myytiin 263 asuntoa, joista valtaosa oli kuluttajille suunnatuista asuntokohteista. Yhdestä kuluttajakohteesta myytiin 80 asuntoa yhdelle sijoittaja-asiakkaalle.

Myydyt asunnot katsauskaudella, kpl 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
Sijoittajakohteista 84 270 497
Kuluttajakohteista 179 189 261
Myydyt asunnot katsauskaudella yhteensä 263 459 758

Kaudella valmistui 902 (794) asuntoa, mutta aloitettiin vain yksi uusi 31 asunnon kohde (1-9/2022 aloitettiin 454 asuntoa). Katsauskauden päättyessä rakenteilla olevien asuntojen lukumäärä oli 325 (1 662) kpl.

Rakenteilla olevat asunnot, kpl 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
Rakenteilla kauden alussa 1 196 2 002 2 002
+ kaudella aloitetut 31 454 586
– kaudella valmistuneet 902 -794 -1 392
Rakenteilla olevat asunnot yhteensä 325 1 662 1 196

Myymättömien valmiiden asuntojen lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 30 (49) kpl. Rakenteilla ei ollut yhtään myymätöntä asuntoa (221 asuntoa 30.9.2022). Haastavassa markkinatilanteessa Lehto on pitänyt myymättömien asuntojen määrän maltillisena kassavirran varmistamiseksi. Asuntohankkeiden painopiste on vahvasti sijoittajamyynnissä, mutta yhtiöllä on tekniset ja toiminnalliset edellytykset aloittaa kuluttajakohteita markkinatilanteen muuttuessa. 

Asuntoja myymättä, kpl 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
Rakenteilla olevat 221 181
Valmiit 30 49 73
Asuntoja myymättä yhteensä 30 270 254

Asunnot-palvelualueen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 58,3 miljoonaa euroa (155,6 miljoonaa euroa 31.12.2022). Asuntotuotannon tilauskantaan huomioidaan sijoittajakohteista se osa, jota ei ole vielä kirjattu liikevaihtoon. Kuluttajakohteet sisällytetään tilauskantaan, kun rakentamisen aloituspäätös on tehty ja urakkasopimus allekirjoitettu.

Toimitilat

Liiketoiminnan kehitys katsauskaudella

Palvelualueen liikevaihto laski 53,1 % vertailukaudesta 48,7 (103,7) miljoonaan euroon. Koko liikevaihto koostuu myytävänä olevista toiminnoista. Liikevaihdon lasku johtuu projektien lukumäärän vähenemisestä.

Katsauskaudella valmistui ja luovutettiin 6 toimitilakohdetta (9 kohdetta 1-9/2022). Kauden päättyessä rakenteilla oli yksi (11) kohde, joka on Makitan Suomen pääkonttori ja varastorakennus Tuusulaan. Toimitilat-palvelualueen tilauskanta pieneni 32,6 miljoonaan euroon (50,3 miljoonaa euroa 31.12.2022).

Lehto tiedotti 24.4.2023 allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti Lehto myy Jyväskylän Hippos-hankkeeseen liittyvät oikeutensa ja omistuksensa sijoittajatahojen omistamalle Jyväskylän Yhteissijoitus Ky:lle sekä hanketta varten aikanaan perustetulle hankeyhtiölle, Jyväskylän Hippos Ky:lle. Sopimuksen mukaan ostajat maksavat Lehdolle vastikkeena yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Maksun ehtona on, että hankkeen rakentaminen myöhemmin aloitetaan jonkun tahon toimesta. Maksu maksetaan vaiheittain 12 kuukauden aikana Hippos-hankkeen rakentamisen aloittamisen jälkeen.

Tehdastuotanto 

Lehto rakentaa omissa tuotantolaitoksissaan erilaisia rakennusteknisiä moduuleja ja elementtejä pääasiassa omaan käyttöön, mutta tuotteiden myyntiä konsernin ulkopuolelle pyritään kasvattamaan.

Merkittävin osa tehdastuotannosta on betonirunkoisissa kerrostaloissa käytettäviä keittiö-kylpyhuonemoduuleja, puurakenteisissa kerrostaloissa käytettäviä tilaelementtejä ja isoissa toimitilakohteissa käytettäviä suurkattoelementtejä. Näiden lisäksi Lehto valmistaa tehtaissaan ulkoseinäelementtejä, alumiiniovia, ikkunoita sekä keittiö- ja muita kiintokalusteita.

Lehto myi maaliskuussa toisen Oulaisten tehtaistaan varastorakennuksineen Oulaisten kaupungille. Myyty tehdas on kooltaan noin 10 000 m² ja kokonaisuuden myyntihinta oli noin 4,7 miljoonaa euroa. Myynnillä on pieni positiivinen vaikutus Lehdon vuoden 2023 liiketulokseen ja positiivinen vaikutus kassavirtaan. Katsauskauden aikana Lehto myös päätti lopettaa tehdasyksiköt Siikajoella ja Iissä. Toimenpiteiden jälkeen Lehdolla on vielä noin 20 000 m² suuruinen tehdas Hartolassa ja noin 10 000 m² suuruinen tehdas Oulaisissa. Vuoden 2022 ja 2023 aikana toteutettujen tehostamistoimien seurauksena tehdastuotannon kiinteiden kulujen taso on laskenut merkittävästi.  Katsauskaudella tehtaiden käyttöasteet ovat olleet erittäin alhaisia.

Tase ja rahoitusasema

Lehto tiedotti 24.10.2023 allekirjoittaneensa aiesopimuksen operatiivisten tytäryhtiöidensä myynnistä. Myytävänä olevien omaisuuserien 30.9.2023 tasearvoihin on kohdistettu 33,5 miljoonan euron arvonalentuminen, koska transaktion toteuttamisen seurauksena emoyhtiölle syntyvä nettotulo alittaisi myytäväksi luokiteltujen omaisuuserien ja niihin liittyvien velkojen nettoarvon.

Alla esitetyssä konsernitaseessa on esitetty konsernin varat ja velat ennen arvonalentumista ja tase-erien uudelleenluokittelua:

Konsernitase ennen arvonalentumista ja tase-erien uudelleenluokittelua, Meur 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022
Pitkäaikaiset varat 21,4 44,9 27,7
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus, ilman IFRS 16-omaisuuseriä 55,2 121,4 101,2
Vaihto-omaisuus, IFRS 16-omaisuuserät 59,6 79,4 70,9
Lyhytaikaiset saamiset 29,0 64,4 50,4
Rahavarat 7,5 11,6 13,2
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 0,0 0,0 3,8
Varat yhteensä 172,6 321,8 267,2
Oma pääoma 38,6 94,8 66,6
Rahoitusvelat 22,6 38,7 33,9
Vuokrasopimusvelat 62,6 84,0 77,8
Asiakassopimuksiin perustuvat velat (saadut ennakot) 1,6 32,6 20,6
Muut velat 47,2 71,6 68,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 172,6 321,8 267,2

Aikaisempien kausien kanssa vertailukelpoinen taseen loppusumma ennen omaisuuserien arvonalentumista ja tase-erien uudelleenluokittelua oli 172,6 (267,2) miljoonaan euroon. Tämän mukaisesti laskettu omavaraisuusaste vuokrasopimusvelat huomioiden oli 22,6 % (27,0 %) ja nettovelkaantumisaste 201,1 % (147,9 % 31.12.2022). Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli 35,0 % (38,7 %) ja nettovelkaantumisaste 39,0 % (31,0 %). Vakavaraisuutta ja velkaisuutta kuvaavat tunnusluvut heikkenivät, kun oma pääoma ja kassavarat heikkenivät tappiollisen tuloksen seurauksena. Kassavaroja vähensivät lisäksi rahoitusvelkojen takaisinmaksut.

Alla olevassa taulukossa on esitetty täsmäytyslaskelmana virallinen konsernitase, jossa on esitetty 33,5 miljoonan euron omaisuuserien arvonalentumisen jälkeen myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät varat ja velat uudelleenluokiteltuna erillään muista varoista ja veloista.

Konsernitase 30.9.2023TäsmäytyslaskelmaMeur Tase-erät sisältäen myytävänä olevat varat ja velat Tase-erien uudelleen-luokittelu myytävänä oleviin varoihin ja velkoihin Yhteensä
(virallinen)
Pitkäaikaiset varat 21,4 -17,7 3,7
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus, ilman IFRS 16-omaisuuseriä 55,2 -55,1 0,1
Vaihto-omaisuus, IFRS 16-omaisuuserät 59,6 -59,6 0,0
Lyhytaikaiset saamiset 29,0 -22,6 6,4
Rahavarat 7,5 -0,1 7,5
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 121,4 121,4
Varat yhteensä 172,6 -33,5 139,1
Oma pääoma 38,6 -33,5 5,1
Rahoitusvelat 22,6 -2,4 20,2
Vuokrasopimusvelat 62,6 -62,6 0,0
Asiakassopimuksiin perustuvat velat (saadut ennakot) 1,6 -1,6 0,0
Muut velat 47,2 -45,1 2,1
Myytävänä oleviin omaisuuseriin kohdistuvat velat 111,6 111,6
Oma pääoma ja velat yhteensä 172,6 -33,5 139,1

Keskeiset rahoitussopimukset

Lehdolla on 13,0 miljoonaan euron luottolimiittisopimus (Revolving Credit Facility, RCF) OP Yrityspankki Oyj:n ja Nordea Bank Oyj:n kanssa. Luottolimiittisopimus on voimassa 31.3.2024 asti ja se sisältää vakuuksia, kassavarojen minimimäärään ja käyttökatteeseen liittyviä kovenantteja, osingonjakokielto sopimuksen voimassaoloaikana sekä yhtiön toimintaan, hallituksen kokoonpanoon ja puheenjohtajaan liittyviä ehtoja. Katsauskauden päättyessä limiitistä oli käytössä 8,3 miljoonaa euroa eikä yhtiö pysty rahoitussopimuksen ehtojen puitteissa käyttämään limiitistä enempää varoja. Sopimuksen vakuutena oli 30.9.2023 muun muassa 2,2 miljoonan euron käteistalletukset. Katsauskauden käyttökate alitti rahoitussopimuksessa määritellyn minimitason ja yhtiö käy rahoittajapankkien kanssa jatkuvaa keskustelua rahoituksen jatkamisen ehdoista.

Kesäkuussa 2022 Lehto laski liikkeelle 15,0 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, joka on vaihdettavissa Lehdon uusiin ja/tai olemassa oleviin osakkeisiin. Laina on kokonaan merkitty ja se erääntyy kesäkuussa 2027. Lainan liikkeeseenlaskun tarkoituksena oli yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja pankkirahoituskokonaisuuden mahdollistaminen, ja liikkeeseenlaskusta saatuja varoja käytetään yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Henkilöstö ja palkitseminen

Konsernin palveluksessa työskenteli katsauskauden aikana keskimäärin 513 henkilöä (915 henkilöä 1-9/2022). Katsauskauden päättyessä henkilöstön määrä oli 409 (664 henkilöä 31.12.2022) henkilöä, mistä noin 161 henkilötyövuotta vastaava määrä oli lomautettuna.

Maaliskuussa 2023 yhtiö toteutti 2.5.2022 pidetyn yhtiökokouksen antamalla valtuutuksella suunnatun maksuttoman osakeannin, 103 782 osaketta, avainhenkilöstön vuoden 2020 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiö tiedotti 24.10.2023, että se on allekirjoittanut aiesopimuksen koskien operatiivisten tytäryhtiöidensä myyntiä. Samassa yhteydessä yhtiö kertoi erillisellä pörssitiedotteella tästä syystä lykkäävänsä tammi-syyskuun 2023 liiketoimintakatsauksen julkaisuajankohtaa.

Lisäksi yhtiö antoi 24.10.2023 tulosvaroituksen, jonka mukaan puolivuosikatsauksessa 27.7.2023 annetut näkymät vuodelle 2023 eivät ole enää voimassa, ja Lehto ei anna uutta liikevaihtoa ja liiketulosta koskevaa näkymää vuodelle 2023, ja totesi, että mikäli Lehto ei saa uutta rahoitusta tai tulovirtaa uusista hankkeista, Lehto arvioi kassavarojensa riittävän vuoden 2023 joulukuun lopulle saakka.

Vantaalla 8.11.2023

Lehto Group Oyj
Hallitus

Juuso Hietanen, toimitusjohtaja
+358 50 343 4023
juuso.hietanen@lehto.fi

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja
+358 400 944 074
veli-pekka.paloranta@lehto.fi

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä