Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
28.4.2022 klo 8.00

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 6 %, liiketulos -9,8 miljoonaa euroa

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja tavanomaisesti julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Yhteenveto tammi-maaliskuu 2022

Konserni 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Meur 82,2 87,6 435,9
Liikevaihdon muutos jatkuvista toiminnoista -% -6,2 % -26,7 % -20,0 %
Liiketulos jatkuvista toiminnoista, Meur -9,8 -1,4 -24,0
Liiketulos jatkuvista toiminnoista, % liikevaihdosta -11,9 % -1,6 % -5,5 %
Tulos jatkuvista toiminnoista, Meur -10,8 -2,2 -25,7
Tulos lopetetuista toiminnoista, Meur 0,0 -0,4 -6,9
Kauden tulos, Meur -10,8 -2,6 -32,6
Tilauskanta kauden lopussa, Meur 429,6 392,7 474,1
Osakekohtainen tulos, Eur -0,12 -0,03 -0,37
Rahavarat, Meur 9,5 70,5 32,8
Rahoitusvelat, Meur 46,2 72,8 45,8
Vuokrasopimusvelat, Meur 90,0 58,4 90,4
Omavaraisuusaste, % 25,7 % 37,7 % 27,2 %
Nettovelkaantumisaste, % 158,3 % 50,2 % 113,8 %
Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 vuokrasopimusvelkoja, % 36,1 % 46,1 % 37,3 %
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 vuokrasopimusvelkoja, % 45,9 % 1,9 % 14,4 %
  • Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 6,2 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 82,2 (87,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla ja laskun taustalla on rakennushankkeiden lukumäärän väheneminen.
  • Liiketulos jatkuvista toiminnoista oli -9,8 (-1,4) miljoonaa euroa. Liiketappion syynä ovat erityisesti tappiolliset tai heikkokatteiset toimitilaprojektit sekä Asunnot-palvelualueen ensimmäisen neljänneksen matala volyymi.
  • Katsauskaudella aloitettiin 106 (152) uuden asunnon rakentaminen ja kauden päättyessä rakenteilla oli 1 850 (1 448) asuntoa, joista valtaosa liittyy institutionaalisille sijoittajille tehtäviin hankkeisiin.
  • Katsauskauden päättyessä kassavarat olivat 9,5 miljoonaa euroa (32,8 miljoonaa euroa 31.12.2021) ja korollisten velkojen määrä ilman IFRS16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli 46,2 (45,8) miljoonaa euroa. Tappiollisen tuloksen lisäksi kassavarojen vähenemiseen vaikutti erityisesti nettokäyttöpääoman kasvu 8,0 miljoonalla eurolla.
  • Tilauskanta laski 429,6 miljoonaan euroon (474,1 miljoonaa euroa 31.12.2021). Tilauskanta laski molemmilla palvelualueilla.
  • Katsauskauden päättymisen jälkeen Lehto on tehnyt sopimuksen putkiremontit-liiketoiminnan myynnistä, päivittänyt strategiaansa, sekä toteuttanut useita kannattavuuden parantamiseen ja rahoitusaseman parantamiseen kohdistuvia toimia. Lisätietoa näistä toimenpiteistä on kerrottu 28.4.2022 julkaistuissa pörssitiedotteissa.
Liikevaihto palvelualueittain, Meur 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 1-12/2021
Asunnot 49,4 53,0 -6,8 % 286,1
Toimitilat 32,8 34,6 -5,1 % 149,8
Yhteensä 82,2 87,6 -6,2 % 435,9

Toimitusjohtaja Juuso Hietanen:

”Vuoden ensimmäinen neljänneksellä teimme intensiivisesti työtä yhtiön tulevaisuuden eteen. Tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvien tehtävien lisäksi olemme toteuttaneet operatiivisia muutoksia, käyneet muutosneuvotteluita henkilöstömme kanssa, valmistelleet putkiremontit-liiketoiminnan myyntiprosessia, käyneet rahoitusneuvotteluita ja valmistautuneet vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun. Kaikkien toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja varmistaa rahoitus strategian toteuttamiseen. Olemme vieneet asioita eteenpäin määrätietoisesti useammalla sektorilla yhtäaikaisesti.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 6 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja liiketulos oli ennakoidusti heikko. Tulostamme ja kassavirtaamme edelleen rasittaa kolme voimakkaasti tappiollista toimitilahanketta ja korkeat materiaalikustannukset. Voimakkaasti tappiolliset hankkeemme ovat päättymässä tämän vuoden aikana.

Asunnot-palvelualueen liikevaihto oli matala eikä katsauskaudella valmistunut yhtään luovutuksen mukaisesti tuloutuvaa asuntohanketta. Olemme muuttaneet alun perin kuluttajille suunniteltuja asuntohankkeita sijoittajille tehtäviksi hankkeiksi, jolloin kyseisiin kohteisiin liittyvä liikevaihto ja kate kertyvät hankkeen valmiusasteen mukaisesti. Tämän muutoksen seurauksena projektien kassavirrat ja tulot kertyvät tasaisemmin koko projektin aikana.

Kuten 28.4.2022 julkaistussa pörssitiedotteessa kerroimme, olemme tekemässä voimakasta fokusointia Toimitilat-palvelualueella, minkä seurauksena ennakoimme palvelualueen liikevaihdon selvästi laskevan erityisesti vuoden 2023 aikana. Tulemme keskittymään sellaisiin hankkeisiin, joissa meillä on aitoa kilpailukykyä, ja joihin liittyvät riskit ovat paremmin hallittavissa.

Vuoden alkujaksolla viimeistelimme myös yhtiön strategiatyön. Lehdolla on nyt hyvin fokusoitu ja rajattu, kilpailukykyymme nojaava strategia, jonka suunnittelussa olemme panostaneet vahvasti myös toimeenpanon varmistamiseen. Strategiastamme olemme kertoneet 28.4.2022 julkaisussa pörssitiedotteessa. Toimenpideohjelmat on käynnistetty nopeasti strategiatyön valmistuttua.

Tämän vuoden ensisijaisena tavoitteena on parantaa kannattavuutta, minkä keskeisenä elementtinä on projektiriskien hallinta kaikissa yksiköissä. Tulemme jatkamaan jo aiemmin aloitettuja projektiriskien hallintaan ja tehostamiseen liittyviä toimia. Tulemme myös keskittymään puukerrostalojen toteutuksen tehostamiseen. Puukerrostalojen kysynnän näemme jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa.”

Vuoden 2022 näkymät

Lehto päivitti taloudellista ohjaustaan 28.4.2022 julkaistulla pörssitiedotteella seuraavasti:

Lehto on allekirjoittanut putkiremontit-liiketoiminnan myyntiä koskevan sopimuksen. Putkiremontit-liiketoiminta tullaan esittämään taloudellisissa katsauksissa lopetettuna toimintona, minkä seurauksena jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liiketulos laskevat.

Putkiremontit-liiketoiminnan myyminen laskee Lehdon vuoden 2022 jatkuvien toimintojen liikevaihtoa noin 36 miljoonaa euroa ja laskee jatkuvien toimintojen liiketulosta noin 5 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan myymisen vaikutusten lisäksi Lehto arvioi, että Ukrainan sodan seurauksena yleiseen markkinakysyntään ja rakennusmateriaalien hintoihin liittyy riskejä, joita ei voida täsmällisesti arvioida, mutta jotka yhtiö ottaa huomioon vuoden 2022 taloudellisessa ohjauksessaan.

Lehto arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista on hieman vuoden 2021 liikevaihtoa alhaisempi (404,1 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja että liiketulos jatkuvista toiminnoista on noin 15-20 miljoonaa euroa tappiollinen.

Aikaisempi 17.2.2022 julkistettu näkymä oli:

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 rakennuskustannusindeksi nousi 10,2 % ja tarvikepanosten kustannukset nousivat 14,8 %. Lehdolla on meneillään ja alkamassa joitakin toimitilaurakoita, joiden myyntihinta on kiinteä ja joiden kannattavuuteen rakennusmateriaalien hintojen merkittävä nousu vaikuttaa heikentävästi myös vuoden 2022 aikana. Lehto on muuttanut hankkeidensa hinnoittelu-, hankinta- ja sopimuskäytäntöjä siten, että kustannusriskejä voidaan hallita aikaisempaa paremmin.

Lehto on muuntamassa joitakin kuluttajille suunniteltuja asuntohankkeita sijoittajille tehtäviksi hankkeiksi, jolloin kyseisiin projekteihin liittyvä liikevaihto ja kate kertyvät hankkeen valmiusasteen mukaisesti. Tämä aikaistaa projekteilta kertyvän liikevaihdon, katteen ja kassavirran kertymistä vuodelta 2023 vuodelle 2022.

Vuoden 2022 ensisijaisena tavoitteena on parantaa kannattavuutta, minkä keskeisenä elementtinä on projektiriskien hallinta kaikissa yksiköissä. Yhtiö jatkaa jo aiemmin aloitettuja projektiriskien hallintaan ja operatiivisen toiminnan tehostamiseen liittyviä toimia. Näiden toimien arvioidaan vaikuttavan positiivisesti tuloskehitykseen vuoden 2022 toiselta puoliskolta alkaen, mutta erityisesti vuonna 2023.

Lehto arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista toiminnoista on vuoden 2021 tasolla (435,9 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja että liiketulos jatkuvista liiketoiminnoista on 5–10 miljoonaa euroa tappiollinen (-24,0 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Liiketoimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys katsauskaudella

ASUNNOT

Asunnot-palvelualueella Lehto rakentaa uusia asuinkerrostaloja kasvukeskuksiin, tekee putkiremontteja pääosin pääkaupunkiseudulla ja toteuttaa hoivakoteja ja palveluasuntoja eri puolille Suomea.

Toiminta keskittyy kasvaviin yliopistokaupunkeihin, joissa Lehto haluaa mahdollistaa laadukkaan asumisen myös pieni- ja keskituloisille talouksille. Kohtuuhintainen ja viihtyisä kaupunkikoti on seurausta huolellisesta asuntosuunnittelusta ja pitkän kehitystyön tuloksena syntyneistä vakioiduista rakentamisen ratkaisuista. Vakioidusta tuotantotavasta huolimatta asuinkohteiden arkkitehtuuri on moni-ilmeistä. Asuinkohteet toteutetaan yhtiön kehittämien PUU- ja KIVI-konsepteja hyödyntäen. Konseptien kehityksessä vähähiilisyyden nähdään olevan jatkossa entistäkin tärkeämpi kilpailukykytekijä.

Asunnot-liiketoiminta on pääosin omaperusteista asuntorakentamista, jossa yhtiö suunnittelee ja rakentaa kohteet hankkimilleen maa-alueille ja myy valmiit asunnot asiakkaille. Asiakkaina on yksityishenkilöitä, yksityisiä ja institutionaalisia sijoittajia sekä rahastoja.

Tällä hetkellä suurin osa Lehdon asuntokohteista on betonirakenteisia kerrostaloja, joiden toteutuksessa hyödynnetään Lehdon kehittämää ja valmistamaa keittiö-kylpyhuonemoduulia. Moduuli sisältää asuntoon ja rakennukseen sisältyvät keskeiset sähkö, vesi-, lämpö-, ilmastointi- ja viemäröintiratkaisut. Moduulit rakennetaan täysin valmiiksi Lehdon omissa tehtaissa ja kuljetetaan rakennuspaikalle, missä ne lasketaan katon kautta rakennuksen sisään ja kytketään toisiinsa. Tämä patentoitu rakentamismenetelmä nopeuttaa rakentamisen aikataulua, parantaa laatua ja tuottaa kustannussäästöjä.

Kasvava osa Lehdon asuntotuotannosta on puuelementtirakenteisia kerrostaloja. Tämän tuoteperheen asunnot valmistetaan omilla kotimaisilla tehtailla tilaelementteinä, joissa asunnon sisäpinnat ovat täysin valmiit jo tehtaalta lähtiessä. Tilaelementit ovat itsekantavia moduuleja, jotka rakennetaan tehtaissa ja kokoonpannaan työmaalla. Puurakenteisissa asuinkerrostaloissa teollisen esivalmistuksen osuus on huomattavasti korkeampi kuin betonista rakennetuissa asuinkerrostaloissa. Näin työmaatoteutuksen aikataulu voidaan saada betonirakentamista merkittävästi lyhemmäksi.

Hoivaliiketoiminnassa Lehto suunnittelee ja rakentaa hoivakoteja ja palveluasumisen yksikköjä hoivaoperaattoreiden ja kuntien tarpeisiin. Rakennushankkeet toteutetaan joko tavanomaisena rakennusurakkana tai sijoittajakauppana, jolloin Lehto tekee vuokrasopimuksen palveluoperaattorin kanssa ja myy valmiin kiinteistön jollekin alan kiinteistöihin sijoittavalle taholle. Hoivakohteet ovat joko erillisiä puu- tai betonirakenteisia rakennuksia tai osa tavanomaisia asuinkerrostaloja.

Liiketoiminnan kehitys katsauskaudella

Asunnot-palvelualueen liikevaihto laski 6,8 % vertailukaudesta 49,4 (53,0) miljoonaan euroon. Katsauskaudella, kuten myöskään vertailukaudella, ei valmistunut yhtään luovutuksen mukaan tuloutuvaa kohdetta.

Asuntojen kuluttajakysyntä heikkeni helmikuun lopulla sotatilanteen käynnistyttyä Ukrainassa, mutta sijoittajakysynnässä ei nähty muutoksia. Katsauskaudella myytiin 134 (643) asuntoa. Kuluttajille myytyjen asuntojen määrä oli vertailukauden tasolla, mutta sijoittajille myytyjen asuntojen määrä oli selkeästi vertailukautta vähäisempi. Lehto käy parhaillaan neuvotteluita usean kohteen myymisestä institutionaalisille sijoittajille.

Myydyt asunnot katsauskaudella, kpl 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Sijoittajille 51 564 1 529
Kuluttajille 83 79 319
Myydyt asunnot katsauskaudella yhteensä 134 643 1 848

Kaudella valmistui 258 (148) asuntoa ja aloitettiin 106 (152) uuden asunnon rakentaminen. Aloitetut kohteet sijaitsivat Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Katsauskauden päättyessä rakenteilla olevien asuntojen lukumäärä oli 1 850 (1 448) kpl.

Rakenteilla olevat asunnot, kpl 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021
Rakenteilla kauden alussa 2 002 1 444 1 444
+ kaudella aloitetut 106 152 1 835
– kaudella valmistuneet -258 -148 -1 277
Rakenteilla olevat asunnot yhteensä 1 850 1 448 2 002

Myymättömien valmiiden tai rakenteilla olevien asuntojen lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 375 (98) kpl. Näistä valmiita ja myymättömiä asuntoja oli 21 (40) kpl. Sijoittajakohteissa kaikki asunnot katsotaan myydyksi urakkasopimuksen tekohetkellä.

Asuntoja myymättä, kpl 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
Rakenteilla olevat 354 58 430
Valmiit 21 40 26
Asuntoja myymättä yhteensä 375 98 456

Asunnot-palvelualueen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 254,2 miljoonaa euroa (272,1 miljoonaa euroa 31.12.2021). Asuntotuotannon tilauskantaan huomioidaan sijoittajakohteista se osa, jota ei ole vielä kirjattu liikevaihtoon. Kuluttajakohteet sisällytetään tilauskantaan, kun rakentamisen aloituspäätös on tehty ja urakkasopimus allekirjoitettu.

Hoivarakentamisen volyymi oli vertailukautta alhaisempi johtuen hankkeiden lukumäärän laskusta. Katsauskaudella valmistui yksi (0) hoivakoti. Katsauskauden päättyessä rakenteilla ei ollut yhtään (3) perinteistä hoivakotia, mutta palveluasumisen kohteita osana asuntorakentamisen hankkeita on käynnissä. Hoiva- ja palveluasumisen hankkeita on neuvotteluvaiheessa sekä yksittäisinä kohteina että osana keskustojen ja lähiöiden suurempia kokonaisuuksia. Lehto arvioi hoiva- ja palveluasumisen kysynnän kasvavan pidemmällä aikajänteellä.

Putkiremonttitoiminta jatkui vakaana ja katsauskaudella valmistui 7 (4) hanketta. Kauden päättyessä rakenteilla oli 14 (9) kohdetta. Katsauskauden päättymisen jälkeen 28.4.2022 Lehto ilmoitti koko putkiremontit-liiketoimintansa myymisestä.

TOIMITILAT

Toimitilat-palvelualueella Lehto rakentaa toimistotiloja, myymälätiloja, logistiikka-, varasto- ja tuotantotiloja, vapaa-ajan tiloja, suuria kauppa- ja toimintakeskuksia sekä kouluja ja päiväkoteja.

Toimitilat suunnitellaan asiakkaan tarpeisiin ja niiden toteutuksessa hyödynnetään Lehdon kehittämiä tai hyväksi havaitsemia rakenne- ja tilaratkaisuja. Palvelualueen asiakkaina on paikallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä toimijoita sekä kuntia ja kaupunkeja erityisesti koulu- ja päiväkoti -liiketoiminnassa.

Valtaosa Toimitilat-palvelualueen liiketoiminnasta tapahtuu ”suunnittele ja toteuta” -mallilla, jossa Lehto vastaa sekä suunnittelusta että rakentamisesta. Lehto toteuttaa myös joitakin toimitilakohteita omaperusteisesti, jolloin Lehto hankkii tontin ja suunnittelee sekä rakentaa kohteen joko kokonaan tai osittain omalla riskillään.

Liiketoiminnan kehitys katsauskaudella

Palvelualueen liikevaihto laski 5,1 % vertailukaudesta 32,8 (34,6) miljoonaan euroon. Liikevaihto laski projektien lukumäärän vähentyessä.

Katsauskaudella valmistui ja luovutettiin yksi toimitilakohde (1 kohde 1-3/2021). Kauden päättyessä rakenteilla oli 15 (17) kohdetta, joista merkittävimpiä ovat Vantaan Kivistön lähipalvelukeskus, Helsingin Malmille rakennettava kaksoistornitalo, Fennovoiman toimistorakennus Pyhäjoella, Kemin satamaan rakennettava selluvarasto sekä Ivalon ja Kouvolan kouluhankkeet.

Kaudella allekirjoitettiin uusia urakkasopimuksia 6,2 miljoonalla eurolla ja tilauskanta laski 175,4 miljoonaan euroon (202,0 miljoonaa euroa 31.12.2021). Lehto on käymässä asiakkaidensa kanssa neuvotteluita joidenkin toimitilahankkeiden peruttamisesta merkittävästi kohonneiden materiaalikustannusten vuoksi.

Koululiiketoiminta eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti. Katsauskaudella ei luovutettu yhtään kohdetta (1) ja kauden päättyessä rakenteilla oli kaksi (2) hanketta: Ivalossa ja Kouvolassa. Ivalon koulukeskus toteutetaan elinkaarihankkeena, johon sisältyy uudisrakentamisen lisäksi ylläpito- ja käyttäjäpalvelut 20 vuoden ajan sekä vanhan koulurakennuksen purkaminen. Kouvolan Sarkolan koulu toteutetaan KVR-urakkana. Lehto tulee 28.4.2022 julkistamien strategisten linjaustensa mukaisesti luopumaan elinkaariliiketoiminnasta.

Vuonna 2021 kuudesta toimitilahankkeesta aiheutui yhtiölle merkittäviä tappioita. Katsauskauden päättyessä kolme näistä hankkeista oli edelleen käynnissä. Hankkeet valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Lehto on yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa kehittänyt Hippos2020-hanketta. Koronakriisin seurauksena hankkeeseen liittyvät epävarmuudet ovat lisääntyneet, mutta Lehto ja Jyväskylän kaupunki kehittävät edelleen hanketta.

Lehto on toteuttanut toiminnallisia muutoksia Toimitilat-palvelualueen projektiriskien hallinnan parantamiseksi ja vie niitä käytäntöön vuoden 2022 alusta aloittaneen palvelualueen uuden johtajan johdolla. Yhtiö tulee kiinnittämään erityistä huomiota toteutettavaksi otettavien hankkeiden sopivuuteen yhtiön resursseihin ja strategiaan. Yhtiö on myös toteuttamassa rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia kustannustason alentamiseksi. 

RUOTSIN TOIMINNOT

Lehto tiedotti 31.12.2021, että se lakkauttaa liiketoimintansa Ruotsissa. Lakkauttamisen syynä on Lehdon tarve keskittyä Suomessa tapahtuvan liiketoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen ja Ruotsin liiketoiminnan vähäinen volyymi. Ruotsin toiminnot raportoidaan tuloksessa lopetetuissa liiketoiminnoissa.

TEHDASTUOTANTO 

Tehdasvalmisteisiin tuotteisiin perustuva liiketoiminta on yksi Lehdon liiketoiminnan ytimistä. Lehto rakentaa omissa tuotantolaitoksissaan erilaisia rakennusteknisiä moduuleja ja elementtejä pääasiassa omaan käyttöön, mutta tuotteita myydään vähäisessä määrin myös konsernin ulkopuolelle.

Merkittävin osa tehdastuotannosta on betonirunkoisissa kerrostaloissa käytettäviä keittiö-kylpyhuonemoduuleja, puurakenteisissa kerrostaloissa käytettäviä tilaelementtejä ja isoissa toimitilakohteissa käytettäviä suurkattoelementtejä. Näiden lisäksi Lehto valmistaa tehtaissaan ulkoseinäelementtejä, alumiiniovia, ikkunoita sekä keittiö- ja muita kiintokalusteita.

Lehdolla on tehdasyksiköitä Oulaisissa, Hartolassa, Siikajoella ja Iissä yhteensä noin 50 000 m². Katsauskauden päättyessä tehdastoiminnoissa työskenteli 251 henkilöä (253 henkilöä 31.12.2021). Lehdon nykyinen tehdastilojen ja -laitteiston kapasiteetti mahdollistaa tuotantomäärien kasvattamisen teollisen valmistuksen lisääntyessä strategiakaudella.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase, Meur 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
Pitkäaikaiset varat 48,1 58,6 49,2
Lyhytaikaiset varat
     Vaihto-omaisuus, ilman IFRS 16-omaisuuseriä 125,5 122,3 108,3
     Vaihto-omaisuus, IFRS 16-omaisuuserät 86,5 53,5 86,6
     Lyhytaikaiset saamiset 87,8 93,9 90,1
     Rahavarat 9,5 70,5 32,8
Varat yhteensä 357,4 398,7 367,0
Oma pääoma 80,1 121,0 90,9
Rahoitusvelat 46,2 72,8 45,8
Vuokrasopimusvelat 90,0 58,4 90,4
Saadut ennakot 45,5 77,9 32,4
Muut velat 95,4 68,5 107,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 357,4 398,7 367,0

Taseen loppusumma laski hieman 2021 tilinpäätöshetken tasosta 357,4 miljoonaan euroon. Vakavaraisuutta ja velkaisuutta kuvaavat tunnusluvut heikkenivät vuoden aikana, kun oma pääoma ja kassavarat heikkenivät tappiollisen tuloksen seurauksena. Omavaraisuusaste vuokrasopimusvelat huomioiden oli 25,7 % (27,2 % 31.12.2021) ja nettovelkaantumisaste 158,3 % (113,8 % 31.12.2021). Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli 36,1 % (37,3 %) ja nettovelkaantumisaste 45,9 % (14,4 %).

Rahavarat olivat 9,5 miljoonaa euroa (32,8 miljoonaa euroa 31.12.2021). Rahavarojen väheneminen on seurausta erityisesti tappiollisesta tuloksesta ja nettokäyttöpääoman kasvusta. Rahoitusvelkojen määrä ilman vuokrasopimusvelkoja oli tilinpäätöshetken tasolla, 46,2 miljoonaa euroa (45,8 miljoonaa euroa 31.12.2021).

Keskeiset rahoitussopimukset

RCF-luottolimiitti

Lehdolla on luottolimiittisopimus (Revolving Credit Facility, RCF) OP Yrityspankki Oyj:n, Nordea Bank Oyj:n ja Swedbank AB:n muodostaman pankkisyndikaatin kanssa. Luottolimiitti on voimassa 31.12.2022 asti ja siitä on käytössä 25,1 miljoonaa euroa. Limiitistä ei ole nostettavissa enempää varoja. Sopimuksen mukaan osa luotosta maksetaan takaisin ennen sopimuskauden päättymispäivää tehtävin lyhennyksin ja osa luotosta erääntyy sopimuksen päättymishetkellä. Sopimukseen liittyy osittaisia vakuuksia ja taloudellisia käyttökatteeseen, korollisiin nettovelkoihin ja nettovelkaantumisasteeseen sidottuja sekä muita kovenanttiehtoja. Kovenantit voivat vaikuttaa myös osingonjakoon luottolimiittisopimuksen voimassaoloaikana.

Lehdon 11.3.2022 julkaiseman pörssitiedotteen mukaisesti Lehto ja rahoittajapankit ovat alkuvuoden 2022 aikana käyneet neuvotteluita rahoitusratkaisusta, joka mahdollistaa yhtiön strategian toteuttamisen ja neuvottelut ovat tämän liiketoimintakatsauksen julkaisuhetkellä edelleen käynnissä. Yhtiö tulee tiedottamaan rahoitusneuvotteluiden lopputuloksesta heti niiden loppuun saattamisen jälkeen.

Arvonlisäveron maksujärjestely

Lehto sopi heinäkuussa 2020 Verohallinnon kanssa arvonlisäverovastuita koskevan noin 21,0 miljoonan euron määräisen maksujärjestelyn. ALV-maksujärjestely on syntynyt Verohallinnon tarjoamasta mahdollisuudesta valmistautua mahdollisiin koronavirusepidemian vaikutuksiin käytännössä lainaamalla takaisin kevätkaudella 2020 maksettuja arvonlisäveroja. Maksujärjestelyn takaisinmaksuaika on 22 kuukautta ja ensimmäinen takaisinmaksu tapahtui syyskuussa 2020. Maksujärjestelyn korko on 2,5 %. Katsauskauden päättyessä maksujärjestelyyn liittyvää velvoitetta oli jäljellä 4,9 miljoonaa euroa.

Henkilöstö ja palkitseminen

Konsernin palveluksessa työskenteli katsauskauden aikana keskimäärin 1 035 henkilöä (1 043 henkilöä vuonna 2021). Katsauskauden päättyessä henkilöstön määrä oli 1 022 (1 042 31.12.2021) henkilöä. Noin puolet konsernin henkilöstöstä on toimihenkilöitä ja puolet työmailla toimivia henkilöitä.

24.3.2022 Lehto käynnisti henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut, joiden tavoitteena oli löytää keinoja tehostaa Lehdon toimintaa ja vähentää rakennuskustannusten noususta aiheutuvaa kustannuspainetta.  Muutosneuvotteluilla tavoiteltiin yhteensä noin 150 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä, joiden vaikutus vuodelle 2022 arvioitiin olevan noin 3 miljoonaa euroa. Neuvottelut koskivat konsernin kaikkia yksiköitä pois lukien Remonttipartio Oy (putkiremontit) sekä Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy. Muutosneuvottelujen lopputuloksesta on kerrottu 28.4.2022 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Lehto toteutti 25.3.2022 suunnatun maksuttoman osakeannin, joka liittyy avainhenkilöstön kannustinjärjestelmän maksamiseen. Osakeannissa annettiin maksutta 151 842 Lehto Group Oyj:n hallussa ollutta osaketta Lehto-konsernin avainhenkilölle kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Putkiremontit-liiketoiminnan myynti

28.4.2022 Lehto allekirjoitti sopimuksen Putkiremontit-liiketoimintansa myymiseksi Renevo Group Oy:lle (”Kauppa”). Kauppa käsittää Lehdon 100 % omistaman tytäryhtiön, Remonttipartio Oy:n koko osakekannan, jonka alustava kauppahinta on 30,0 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy kaupan toteutumishetken korollisten velkojen, kassavarojen ja nettokäyttöpääoman määrien perusteella. Kaupan lopullinen toteutuminen vaatii tavanomaisten yrityskauppoihin liittyvien sopimusehtojen lisäksi kilpailuviranomaisten hyväksynnän, minkä arvioidaan tapahtuvan kesäkuun 2022 aikana. Kauppahinta maksetaan käteisellä kaupan toteutumishetkellä. Lisätietoa kaupasta on kerrottu 28.4.2022 julkistetussa pörssitiedotteessa.

Seuraavassa taulukossa Lehdon vuoden 2021 ja 1-3/2022 liikevaihto, liiketulos, varat ja velat on esitetty ilman Putkiremontit liiketoimintaa:

Jatkuvat liiketoiminnot Ilman Putkiremontit-liiketoimintaa Putkiremontit-liiketoiminta Yhteensä
Meur 1-3/2022 1-12/2021 1-3/2022 1-12/2021 1-3/2022 1-12/2021
Liikevaihto 72,0 404,1 10,2 31,8 82,2 435,9
Liiketulos -11,3 -28,3 1,5 4,2 -9,8 -24,0
Varat 345,6 352,3 11,8 14,7 357,4 367,0
Velat 270,1 264,5 7,2 11,6 277,2 276,0

Muutosneuvotteluiden päättäminen

Huhtikuun lopulla Lehto sai päätökseen muutosneuvottelut henkilöstönsä kanssa. Neuvotteluiden tavoitteena oli löytää keinoja tehostaa Lehdon toimintaa ja vähentää rakennuskustannusten noususta aiheutuvaa kustannuspainetta. Yhtiö ilmoitti neuvottelujen alkamisesta pörssitiedotteella 24.3.2022. Neuvottelujen tuloksena vuodelle 2022 tullaan saavuttamaan noin kolmen miljoonan euron kulusäästöt. Säästöt saadaan aikaan henkilöstövähennysten, tehtävien lakkauttamisten ja lomautusten avulla, joiden yhteisvaikutus vastaa noin 134 henkilötyövuotta.

Strategian päivitys

28.4.2022 Lehto tiedotti strategian päivityksestä erillisellä pörssitiedotteella.

28.4.2022
Lehto Group Oyj
Hallitus

Juuso Hietanen, toimitusjohtaja
+358 50 343 4023
juuso.hietanen@lehto.fi

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja
+358 400 944 074
veli-pekka.paloranta@lehto.fi

Lisätiedot:
Juuso Hietanen
Toimitusjohtaja
juuso.hietanen@lehto.fi
050 343 4023

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä