Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2016

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2016

Lehto Group Oyj Pörssitiedote 26.5.2016 klo 8.00

Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei muuta mainita.

Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuussa 2016

KONSERNI 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
Liikevaihto, Meur 62,3 50,5 275,6
Liikevaihdon muutos -% 23,4 % 23,2 % 61,1 %
Liikevoitto, Meur 4,0 4,3 27,2
Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,5 % 8,5 % 9,9 %
Kauden tulos, Meur 3,0 3,0 21,2
       
Tilauskanta kauden lopussa, Meur 178,1 145,8 195,0
Rahavarat, Meur 25,2 7,7 24,6
Korolliset velat, Meur 12,3 19,9 17,0
Omavaraisuusaste, % 34,8 % 28,6 % 37,2 %
Nettovelkaantumisaste, % -45,8 % 60,5 % -22,9 %

Konsernin liikevaihto kasvoi 23,4% edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 62,3 (50,5) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi kaikilla palvelualueilla, ja erityisesti Asunnot-palvelualueella.

Liikevoitto oli 4,0 (4,3) miljoonaa euroa, eli 6,5% (8,5%) liikevaihdosta. Liikevoiton vertailukautta alempi taso johtui pääasiassa yhden matalakatteisen asuntokohteen tuloutumisesta katsauskaudella sekä joidenkin toimitilahankkeiden aloituksen siirtymisestä toiselle vuosineljännekselle.

Tilauskanta kasvoi ja oli katsauskauden päättyessä 178,1 (145,8) miljoonaa euroa. Rakennushanke sisällytetään tilauskantaan siinä vaiheessa, kun hanketta koskeva sopimus rakentamisesta on allekirjoitettu tai rakentamisen aloituspäätös on tehty ja urakkasopimus allekirjoitettu omaperusteisissa hankkeissa.

LIIKEVAIHTO PALVELUALUETTAIN, Meur 1-3/2016 1-3/2015 Muutos   1-12/2015
Toimitilat 20,5 19,2 6,7 %   109,8
Asunnot 28,3 19,7 43,7 %   69,5
Hyvinvointitilat 7,1 6,6 8,5 %   38,4
Korjausrakentaminen 6,3 5,0 27,2 %   58,0
Yhteensä 62,3 50,5 23,4 %   275,6

Liikevaihto kasvoi kaikilla palvelualueilla. Vahvinta kasvu oli Asunnot-palvelualueella, joka kasvoi 43,7% ensimmäisen neljänneksen aikana. Katsauskaudella valmistui neljä asuintalokohdetta, joissa on yhteensä 160 asuntoa, sekä 4 toimitilakohdetta ja 7 hyvinvointitilakohdetta.

Tase ja rahoitus

KONSERNITASE, Meur 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015
Pitkäaikaiset varat 16,2 8,5 14,6
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 47,0 41,9 51,3
Lyhytaikaiset saamiset 47,0 58,6 47,2
Rahavarat 25,2 7,7 24,6
Myytävänä olevat omaisuuserät 0,0 1,9 0,0
Varat yhteensä 135,4 118,6 137,6
       
Oma pääoma 28,3 20,2 33,4
Rahoitusvelat 12,3 19,9 17,0
Saadut ennakot 54,0 48,1 47,9
Muut velat 40,8 29,5 39,3
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0,0 1,0 0,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 135,4 118,6 137,6

Konsernin taloudellinen asema ja rahoitusasema säilyi vahvana. Kauden päättyessä nettovelkaantumisaste oli -45,8 % (60,5 %) ja omavaraisuusaste 34,8 % (28,6 %). Oma pääoma aleni katsauskauden aikana 5,1 miljoonalla eurolla, mitä selittää katsauskauden aikana tehty 7,9 miljoonan euron osingonjakopäätös. Katsauskaudella yhtiö maksoi takaisin korollisia velkojaan ja niiden määrä katsauskauden päättyessä oli 12,3 (19,9) miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättymisen jälkeen toteutetun listautumisannin vaikutukset eivät näy 31.3.2016 taseessa.

Katsauskauden merkittäviä tapahtumia

Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana konsernin kaikki yksiköt alkoivat käyttää Lehto-nimeä. Konsernin emoyhtiön nimi muutettiin Lehto Group Oyj:ksi entisestä Päätoimija Oyj:stä jo joulukuussa 2015. Voimakkaasti kasvanut konserni halusi liiketoiminnan yhdistämisellä Lehto-brändin alle yhtenäistää kattavan palvelutarjontansa esilletuontia sekä vahvistaa brändin tunnettuutta.

Maaliskuussa 2016 Lehto Group Oyj ja Citycon Finland Oy allekirjoittivat esisopimuksen Espoonlahdessa sijaitsevan kauppakeskus Lippulaivan kehityshankkeesta. Esisopimuksen mukaisesti kehityshanketta valmistellaan Cityconin, Lehdon ja hankkeen suunnittelijoiden tiiviissä yhteistyössä. Tavoitteena on, että lopullinen urakkasopimus voitaisiin tehdä alkusyksyllä 2016. Lippulaivan yhteyteen on tarkoitus rakentaa myös noin 550 asuntoa, yhteys metroon, bussiterminaali ja 1 400 autopaikkaa. Koko hankkeen bruttoala on noin 170 000 brm2. Lehdon on tarkoitus toteuttaa kauppakeskuksen, bussiterminaalin, metroyhteyden ja autopaikkojen rakentaminen kvr-urakkana ja asuintalojen rakentaminen omaperusteisena tuotantona. Arvioitu hankkeen rakennusaika on 2016-2020. Hankkeen toteutumiseen liittyy tavanomaisia kiinteistökehityshankkeisiin liittyviä epävarmuustekijöitä.

29.3.2016 yhtiö tiedotti suunnitelmastaan listautua Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

30.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen toteuttamaan pörssilistautumiseen tarvittavat toimenpiteet.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

12.4.2016 yhtiö julkisti suunnitellun listautumisannin alustavan hintavälin ja annissa merkittäväksi tarjottavien osakkeiden lukumäärät ja muut keskeiset annin ehdot.

14.4.2016 yhtiö tiedotti, että listalleottohakemus on jätetty Helsingin Pörssille.

22.4.2016 yhtiö tiedotti, että sen listautumisanti on ylimerkitty ja merkintäaika keskeytetään.

27.4.2016 yhtiö tiedotti, että sen listautumisanti on päättynyt, ja että osakkeiden lopulliseksi merkintähinnaksi yleisöannissa ja instituutioannissa on asetettu 5,10 euroa osakkeelta.

28.4.2016 kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi Nasdaq OMX Helsingin päälistalla.

3.5.2016 yhtiö julkisti 10 suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen.

18.5.2016 yhtiö tiedotti, että listautumisantiin liittyvä lisäosakeoptio on käytetty täysimääräisesti.

Vuotta 2016 koskevat taloudelliset näkymät

Strategiakaudella 2016-2020 Lehto tavoittelee keskimäärin noin 10-15 % vuotuista liikevaihdon kasvua.

Vuonna 2016 liikevaihdon kasvun ennakoidaan olevan vähintään keskimääräisen kasvutavoitteen mukainen ja liiketuloksen odotetaan olevan noin 8-10 % liikevaihdosta.

Sekä liikevaihdon että liiketuloksen kertymisen odotetaan painottuvan vuoden 2016 toiselle vuosipuoliskolle. Keskeisimpinä liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttavina tekijöinä ovat omaperusteisen asuntotuotannon luovutushetkeen perustuva tuloutus, asuntojen myynnin määrä sekä hyvinvointihankkeiden ja muiden toimitilahankkeiden käynnistyminen ja myynti. 

Kempeleessä 25.5.2016

Lehto Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja
0400 944 074
veli-pekka.paloranta@lehto.fi,

Lehto Group lyhyesti

Lehto Group on talousohjattuun rakentamiseen keskittyvä suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni. Yhtiön missio on olla innovatiivinen rakennusalan uudistaja. Yhtiö on jakanut toimintansa neljään palvelualueeseen: Toimitilat, Asunnot, Hyvinvointitilat ja Korjausrakentaminen. Lehto Group toimii tällä hetkellä Suomessa ja se on maantieteellisesti keskittynyt kasvukeskuksiin, jotka muodostavat merkittävän osan rakentamisen volyymista. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden 2015 päättyessä 423 henkilöä.

www.lehto.fi

HUG#2015495

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä