Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Merkittävät osakkeenomistajat ovat myyneet Lehto Group Oyj:n osakkeita

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Lehto Group Oyj

Pörssitiedote

Lehto Group Oyj: Merkittävät osakkeenomistajat ovat myyneet Lehto Group Oyj:n osakkeita

Lehto Group Oyj (”Yhtiö”) on saanut tiedon, että Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat Asko Myllymäki, Winduo Oy, Tomi Koivukoski ja Markus Myllymäki (”Osakkeenomistajat”), joiden omistus ennen myyntiä edusti noin 13,29 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat myyneet Yhtiön osakkeita nopeutetussa tarjousmenettelyssä (”Osakemyynti”). Osakkeenomistajat myivät yhteensä 7 100 000 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 12,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakemyynnissä osakkeiden osakekohtainen myyntihinta oli 12,00 euroa ja Osakemyynnin bruttomyyntitulot noin 85 200 000,00 miljoonaa euroa. Osakemyynnin jälkeen Markus Myllymäki, Winduo Oy ja Tomi Koivukoski eivät enää omista Yhtiön osakkeita. Asko Myllymäki, joka toimii Yhtiön liiketoimintajohtajana, omistaa Osakemyynnin jälkeen 643 397 Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 1,10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ja hän on antanut sitoumuksensa pääjärjestäjälle, ettei 180 päivää kestävällä ajanjaksolla myy jäljelle jääneitä Yhtiön osakkeitaan. Osakkeenomistajat eivät kuulu Yhtiön hallitukseen tai palvelualuejohtajiin.

Osakemyynnin pääjärjestäjänä toimi OP Yrityspankki Oyj (”OP”) ja järjestäjänä Pareto Securities (”Pareto”).

Yhteystiedot

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja

+358 400 944 074

veli-pekka.paloranta@lehto.fi

Vastuunrajoitus

OP ja Pareto toimivat Osakemyynnissä ainoastaan Osakkeenomistajien eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakemyynnin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). OP tai Pareto eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Osakkeenomistajille, eivätkä ne anna Osakemyyntiin tai mihinkään tässä tiedotteessa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. OP tai Pareto eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa Osakemyynnistä ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkinnälle tai myymiselle Osakemyynnissä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä alueilla. Osakkeenomistajat eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Osakkeenomistajat eivät ole antaneet valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen).

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä