Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote 
30.3.2023 klo 15.10

Lehto Group Oyj piti vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksensa 30.3.2023, Oulussa Technopoliksen Smarthouse -auditoriossa osoitteessa Elektroniikkatie 8, Oulu. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen

Varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Päätös oli neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Eero Sihvonen, Hannu Lehto, Anne Korkiakoski ja Jani Nokkanen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen puheenjohtajalle näin maksettava vuosipalkkio on 69 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 34 500 euroa. Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa pidättäytyvänsä yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan palkkio yksinomaan rahana. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettava vuosipalkkio on hallituksen puheenjohtajalle 55 200 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27 600 euroa.

Lisäksi vahvistettiin, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiona kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Vahvistettiin myös, että hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiona kustakin valiokunnan vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa ja valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset vahvistettiin korvattavaksi Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti, kuitenkin niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo toimii päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 8 733 000 osaketta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksetaan markkinahintainen vastike.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiön hallussa.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti ja se korvaa aikaisemman yhtiön omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 8 733 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti ja se korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lehto Group Oyj:n internet-sivuilla lehto.fi/yhtiokokous/ viimeistään 13.4.2023.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Lehto Group Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Eero Sihvosen. Hallitus myös valitsi jäsenet tarkastusvaliokuntaan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Anne Korkiakosken sekä jäseneksi Eero Sihvosen ja Hannu Lehdon.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet, Hannu Lehtoa lukuun ottamatta, ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan kokoonpano täyttää hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset.

 

Oulussa, 30.3.2023

LEHTO GROUP OYJ

HALLITUS

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä