Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Kutsu Lehto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Lehto Group Oyj
Yhtiökokouskutsu
11.4.2022 klo 16.15

Lehto Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 2.5.2022 kello 13.00 alkaen Yhtiön Kempeleen toimitiloissa osoitteessa Voimatie 6 B, 90440 Kempele.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi, jotta muun muassa Yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta voidaan huolehtia. Poikkeuksellisesta kokousmenettelystä johtuen, kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Kokouksen järjestämisessä noudatetaan väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi säädetyn lain 677/2020 (”Väliaikainen laki”) mahdollistamaa menettelyä, jonka perusteella Yhtiön osakkeenomistajat voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille ovat tämän kutsun osassa C (Ohjeita kokoukseen osallistujille).

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää Yhtiön johdolle kysymyksiä 19.4.2022 asti. Kysymykset ja niihin annettavat vastaukset esitetään Yhtiön internetsivulla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022 viimeistään 22.4.2022.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Kirsi Karvonen. Mikäli Kirsi Karvosella ei ole painavasta syystä johtuen mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, nimeää hallitus kokouksen puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakimies OTM Virpi Virtanen. Mikäli Virpi Virtasella ei ole painavasta syystä johtuen mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, nimeää hallitus pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

 1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua ainoastaan ennakkoäänestyksen kautta, katsotaan Yhtiön viikolla 10 julkistama vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on siitä lähtien ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla, esitetyksi yhtiökokoukselle.

Video Yhtiön toimitusjohtajan katsauksesta ja diaesitys on nähtävissä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022 viimeistään yhtiökokouspäivän aamuna kello 09.00.

 1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja ei ole todennut estettä tilinpäätöksen vahvistamiselle.

 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön 31.12.2021 taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat 67 249 763,65 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus on -19 314 695,05 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 vahvistettavan taseen perusteella osinkoa ei jaeta.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
 1. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka on julkistettu viikolla 10  Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/sijoittajille Yhtiön vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on työjärjestyksensä mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen palkkioiksi.

Hallituksen jäsenten palkkio ehdotetaan maksettavaksi osakepohjaisesti niin, että se koostuu osittain rahana ja osittain Lehto Group Oyj:n osakkeina maksettavasta palkkiosta. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:

   • Hallituksen puheenjohtajalle 69.000 euroa
   • Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 34.500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 % maksettaisiin Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutettaisiin maksutta Yhtiön hallussa olevia Yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaisiin säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen lukuun ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä laskettaisiin jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä yhtiökokouksen jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärillä painotetulla keskikurssilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä tarvittaessa alaspäin.

Hallituksen jäsenen tulisi pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa yhtiökokouksesta laskettavan kolmen pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä Yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan vuosipalkkio yksinomaan rahana. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:

   • Hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa
   • Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään viime vuoden tasolla:
 

   • Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
   • Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään viime vuoden tasolla:

   • Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa
   • Valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on työjärjestyksensä mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten määräksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5).

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Anne Korkiakoski, Helena Säteri, Hannu Lehto ja Jani Nokkanen.

Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan suostumuksensa mukaisesti valittavaksi Eero Sihvonen.

Eero Sihvonen

Kauppatieteiden maisteri Eero Sihvonen on toiminut aiemmin Citycon Oyj:n talousjohtajana yli 16 vuotta sekä yli kymmenen vuotta myös varatoimitusjohtajana. Tällä hetkellä Sihvonen toimii Citycon Oyj:ssä Senior Advisorina. Eero Sihvosen vahvuudet on erityisesti kiinteistö- ja muun liiketoiminnan rahoituksessa. Sihvonen on toiminut aiemmin RAKLI Ry:n hallituksessa useamman vuoden ajan.

Hallitukseen ehdotettu henkilö on yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Hannu Lehto.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Vuonna 2021 tilintarkastajalle maksettiin toimestaan noin 211.000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista noin 9.000 euroa.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään

8 733 000 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää Yhtiön hallussa.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa Yhtiön aikaisemman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 40 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 46 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa Yhtiön 11.4.2022 tiedottaman arviolta 15 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen rahoituksen elementtejä sisältävän rahoitusjärjärjestelyn toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa Yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

 1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Lehto Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022. Lehto Group Oyj on julkistanut Yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemisraportin osoitteessa www.lehto.fi. Päätösehdotuksista ja muista edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 16.5.2022 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

COVID-19-pandemian rajoittamiseksi Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää varsinaisen yhtiökokouksen niin, että osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi saapua kokouspaikalle ja osallistua fyysisesti kokoukseen. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokouksen järjestelyissä noudatetaan Väliaikaisen lain säännöksiä.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Osakkeenomistaja, joka on 20.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Lehto Group Oyj:n osakasluetteloon, on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen nimissään olevalle henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen alkavat 14.4.2022 kello 9.00.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään maanantaina 25.4.2022 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja käyttää äänioikeuttaan joko:

 1. Lehto Group Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022. Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen yksityishenkilöt kirjautuvat vahvan sähköisen tunnistautumisen kautta, jossa käytetään pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Oikeushenkilöt käyttävät sisäänkirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeroa sekä y-tunnusta tai muuta tunnistetta
 1. postitse tai sähköpostitse lähettämällä Lehto Group Oyj:n internetsivuilta saatavan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Ennakkoäänestyslomake ja ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta +358 40 7714 228 arkisin klo 09-15 tai sähköpostitse osoitteesta yhtiokokous@lehto.fi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon sitä koskevien ohjeiden mukaisesti ja ennakkoäänestämistä koskevan aikataulun puitteissa, katsotaan tämä riittäväksi ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten on annettu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa palvelun pyytämät tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoitetiedot ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Lehto Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään yksinomaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiön yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022.  

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös asiamiesten on äänestettävä ja käytettävä kyselyoikeuttaan ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Mikäli osakkeenomistaja ei itse äänestä ennakkoon, pyydämme COVID-19 pandemian vuoksi käyttämään osakkeenomistajalle varattuja oikeuksia Yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla asianajaja, varatuomari Kaija Pulkkisen Eversheds Finland Oy:stä tai hänen nimeämänsä henkilön edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Yhtiön nimeämän asiamiehen käyttämisestä ei aiheudu osakkeenomistajalle mahdollisia postikuluja merkittävämpiä kustannuksia. Lisätietoja Yhtiön nimeämästä asiamiehestä on saatavilla internetsivulta https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/finland/-fi/people/pulkkinen_kaija.page?.

Yhtiön nimeämän asiamiehen lisäksi osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan myös toisen asiamiehen välityksellä. Tällaisen asiamiehen on esitettävä alkuperäinen ja päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, tulee osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies osakkeenomistajaa edustaa.

Valtakirjaluonnokset ja ennakkoäänestyslomake ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022. Pyydämme toimittamaan allekirjoitetut valtakirjat osoitteeseen yhtiokokous@lehto.fi tai postitse osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan Yhtiölle soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen määräajan päättymistä katsotaan se ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki vaaditut tiedot on sisällytetty valtakirjaan. Asiamiesten on myös noudatettava tässä kutsussa ilmoitettua menettelyä äänestys- ja kyselyoikeuden käyttämisestä ennakkoon.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet -sivustolla.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen käyttämällä äänestys- ja kyselyoikeuttaan ennakkoon niiden osakkeiden perustella, joilla hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.4.2022. Lisäksi osakkeenomistajan tulee olla näiden osakkeiden perusteella tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.4.2022 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä on riittävä ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa pyydetään olemaan viipymättä yhteydessä omaisuudenhoitajaansa, jotta hän voi saada tarvittavat ohjeet tilapäistä Yhtiön osakasluetteloon rekisteröimistä varten sekä valtakirjojen ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista varten.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on merkittävä yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon sekä huolehdittava ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta viimeistään 27.4.2022 kello 10.00 mennessä.

5. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia Yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Osakkeenomistajan vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@lehto.fi viimeistään 13.4.2022 klo 12.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja he omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022 viimeistään 14.4.2022.

Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista, joka toteutetaan esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kysymykset tulee toimittaa osoitteeseen yhtiokokous@lehto.fi viimeistään 19.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä kysymysten tulee olla perillä. Osakkeenomistajien kutsun mukaisesti esittämät kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset sellaiset vastaehdotukset, jotka eivät ole johtaneet äänestykseen, ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022 viimeistään 22.4.2022.

Lehto Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.4.2022 yhteensä 87 311 287 ulkona olevaa osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on 28 123 Yhtiön osaketta.

Kempeleessä, 11.4.2022

LEHTO GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Lehto Group Oyj
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
Puh. 040 094 4074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä