Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020

Lehto Group Oyj
Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020
14.5.2020 klo 8.00

Lehto Group Oyj, liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2020 

Tervehdyttämistoimet tuottavat tulosta, rahoitusasema parani ja tilauskanta kasvoi

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Tässä katsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta mainita.

Yhteenveto tammi-maaliskuu 2020

Konserni 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Liikevaihto, Meur 119,4 117,8 667,7
Liikevaihdon muutos -% 1,3 % 14,2 % -7,5 %
Liiketulos, Meur -3,5 -9,3 -41,8
Liiketulos, % liikevaihdosta -3,0 % -7,9 % -6,3 %
Kauden tulos, Meur -3,8 -7,6 -35,7
Tilauskanta kauden lopussa, Meur 502,6 671,4 481,8
Osakekohtainen tulos, Eur -0,06 -0,13 -0,61
Rahavarat, Meur 69,4 18,5 59,2
Korolliset velat, Meur 183,8 240,3 189,2
Korollisista veloista vuokrasopimusvelkoja, Meur 57,0 99,2 46,8
Omavaraisuusaste, % 29,9 % 28,9 % 29,6 %
Nettovelkaantumisaste, % 106,3 % 158,1 % 115,9 %
Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 vuokrasopimusvelkoja, % 35,5 % 36,3 % 33,8 %
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 vuokrasopimusvelkoja, % 53,4 % 87,4 % 74,1 %

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto, 119,4 (117,8) miljoonaa euroa, oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Liikevaihto kasvoi Asunnot-palvelualueella ja laski Toimitilat- ja Hyvinvointitilat-palvelualueilla. Asuntojen liikevaihdon kasvuun vaikutti kahden DWS-portfolioon sisältyvän kohteen luovutus. 

Liiketulos oli -3,5 (-9,3) miljoonaa euroa. Liiketulokseen vaikutti myönteisesti edellisvuoden tappiollisten hankkeiden päättyminen. Tulosta painoivat vielä meneillään olevat heikkokatteiset kouluhankkeet, Asunnot-palvelualueen vertailukautta heikompi kannattavuus sekä toiminnan volyymiin nähden korkeat kiinteät kulut.

Taseasema kehittyi positiivisesti. Korollisten velkojen määrä laski ja kassavarat kasvoivat 69,4 miljoonaan euroon (59,2 miljoonaa euroa 31.12.2019). Positiivisen kassavirran taustalla on erityisesti nettokäyttöpääoman pieneneminen.

Tilauskanta kasvoi 502,6 miljoonaan euroon (481,8 miljoonaa euroa 31.12.2019). Tilauskanta kasvoi Asunnot- ja Toimitilat-palvelualueilla, mutta laski Hyvinvointitilat-palvelualueella.

Nykyinen Hyvinvointitilat-palvelualue siirtyi 1.5.2020 alkaen osaksi kahta muuta palvelualuetta. Hoivarakentaminen siirtyi osaksi Asunnot-palvelualuetta ja koulurakentaminen osaksi Toimitilat-palvelualuetta. Jatkossa liikevaihto raportoidaan näiden kahden palvelualueen osalta.

LIIKEVAIHTO PALVELUALUEITTAIN, Meur 1-3/2020 1-3/2019 Muutos 1-12/2019
Toimitilat 36,4 39,6 -8,1 % 170,8
Asunnot 71,9 63,1 13,8 % 409,2
Hyvinvointitilat 11,1 15,1 -26,1 % 87,7
Yhteensä 119,4 117,8 1,3 % 667,7

Toimitusjohtaja Hannu Lehto:

”Vuosi alkoi hyvissä merkeissä. Edellisvuonna aloitettujen tervehdyttämistoimien vaikutukset alkavat näkyä ja liiketoiminta etenee suunnitelmien mukaisesti. Toimintaan on tullut enemmän ryhtiä ja projekteihin parempaa hallintaa.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli vuoden takaisella tasolla. Vaikka liiketulos koheni selvästi edellisvuodesta, se oli edelleen tappiollinen. Tähän vaikuttivat muun muassa asuntoliiketoiminnan tyypillisesti heikko ensimmäinen vuosineljännes, kouluhankkeiden heikko kannattavuus sekä myös toiminnan volyymiin nähden korkeat kiinteät kulut.

Olemme sopeuttaneet toimintaamme ja kulurakennettamme aikaisempaa alhaisemman volyymin edellyttämälle tasolle. Kävimme alkuvuoden aikana kahdet yt-neuvottelut, joiden tavoitteena oli paitsi saattaa henkilöstöresurssit toiminnan volyymin mukaiselle tasolle, niin myös varautua koronapandemian aiheuttamaan epävarmuuteen. Osana kiinteiden kulujen alentamista hallituksemme, konsernin johtoryhmä ja palvelualueiden johtoryhmät ovat omaehtoisesti sitoutuneet ansioidensa alentamiseen 20 prosentilla viiden kuukauden ajaksi.  

Olemme sulauttaneet Hyvinvointitilat-palvelualueen osaksi kahta muuta palvelualuetta. Hoivarakentamista jatketaan Asunnot-palvelualueella ja koulurakentamista Toimitilat-palvelualueella. Näiden toimien seurauksena kiinteiden kulujen taso on laskemassa.

Koronakriisin alku maaliskuussa toi liiketoimintaan uusia haasteita.  Kriisistä huolimatta kauppa on käynyt ja uutta työkantaa on syntynyt enemmän kuin mitä vanhaa on valmistunut. Tilauskantamme kasvoi reilulla 20 miljoonalla eurolla ensimmäisen neljänneksen aikana.

Asiakkaat ovat varovaisempia ja uusien hankkeiden aloitukset viivästyvät. Joitakin hankkeita on peruttu ja kauppoja on siirretty myöhempään ajankohtaan. Kuluttaja-asiakkaiden asuntojen kysyntä on selvästi hidastunut, mutta institutionaaliset ostajat ovat edelleen aktiivisia. Myönteistä on se, että meidän valmiiden tai rakenteilla olevien myymättömien asuntojen määrä on suhteellisen pieni.

Koronakriisin vaikutukset eivät näy välittömästi rakentamisessa, sillä projektit ovat tyypillisesti pitkäkestoisia. Niin kauan kuin projekteissa tehdään työtä ja asiakkaat pysyvät maksukykyisinä, tulosta ja kassavirtaa syntyy. Nyt painopiste pidetään myynnissä ja hankekehityksessä, millä varmistetaan liiketoiminnan menestymisedellytykset myös tulevaisuudessa.

Kriisitietoisuutemme oli jo ennen koronapandemiaa hyvällä tasolla. Olimme jo käynnistäneet korjaavia toimenpiteitä ja meillä on verrattain hyvät valmiudet kohdata uusia haasteita. Lehdon pitkän aikavälin tavoite on muuttaa rakentamista, rakentaa laadukkaasti, kohtuuhintaisesti, nopeasti ja ekologisesti. Uskomme, että erityisesti kohtuuhintaisen rakentamisen tarve korostuu vaikeina aikoina.”

Vuoden 2020 näkymät

Lehto perui vuoden 2020 taloudellista näkymää koskevan ohjauksensa 7.4.2020 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti. Ohjauksen perumisen taustalla on koronaviruspandemian seurauksena Lehdon liiketoimintaympäristön epävarmuuden lisääntyminen ja näkyvyyden heikentyminen.

Toistaiseksi Lehdon työmaat ovat edenneet lähes häiriöttä, mutta joidenkin uusien hankkeiden aloitukset ovat lykkääntyneet asiakkaiden tekemien päätösten seurauksena. Yhtiö näkee myyntiin, projektien toteutukseen sekä materiaalien, alihankintaresurssien ja työvoiman saatavuuteen liittyviä riskejä, joilla toteutuessaan olisi vaikutuksia Lehdon vuoden 2020 liikevaihtoon, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Lehto arvioi, että uusi ohjaus voidaan antaa myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Liiketoiminnan kehitys katsauskaudella

Katsauskauden lopussa Lehto sai päätökseen yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena Lehto päätti sulauttaa Hyvinvointitilat-palvelualueen toiminnot osaksi kahta muuta palvelualuetta. Hoivarakentamista jatketaan Asunnot-palvelualueella ja koulurakentamista Toimitilat-palvelualueella. Tässä liiketoimintakatsauksessa Hyvinvointitilat-palvelualue kuitenkin käsitellään vielä vanhan rakenteen mukaisena. Vuoden toisesta neljänneksestä alkaen Lehto raportoi vain kaksi palvelualuetta: Asunnot ja Toimitilat ja esittää vertailutiedot vastaavalla tavalla.

TOIMITILAT

Palvelualueen liikevaihto laski 8,1 % vertailukaudesta 36,4 (39,6) miljoonaan euroon. Katsauskaudella valmistui neljä kohdetta, joista suurimpana liikerakennus Vantaalle. Katsauskauden päättyessä rakenteilla oli 17 kohdetta, joista merkittävimpiä ovat kolme hotellihanketta pääkaupunkiseudulla, logistiikkakeskus Keravalla sekä Varkauden Prisma.

Kaupallisesti vuoden ensimmäinen neljännes eteni hyvin. Kaudella allekirjoitettiin uusia urakkasopimuksia 44,3 miljoonalla eurolla ja näiden ansiosta tilauskanta kasvoi 201,7 miljoonaan euroon (185,2 miljoonaa euroa 31.12.2019).

Koronakriisin seurauksena joidenkin hankkeiden käynnistämistä lykättiin ja jotkin neuvotteluvaiheessa olleiden hankkeiden sopimusneuvottelut pysäytettiin. Ennen kriisiä käynnistyneet hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti, eikä projektien toteutukseen ole tullut merkittäviä häiriöitä.

Lehto on yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa kehittänyt Hippos2020-hanketta. Koronakriisin seurauksena hankkeen eteneminen on aikaisempaa epävarmempaa. Lehto ja Jyväskylän kaupunki käyvät jatkuvaa vuoropuhelua hankkeen jatkamisen edellytyksistä.

Peruskorjaustoiminta

Lehdon Korjausrakentaminen-palvelualue lakkautettiin vuoden 2019 alussa ja meneillään olevat projektit siirrettiin Toimitilat-palvelualueelle loppuun saatettaviksi. Suuret tappiolliset projektit valmistuivat vuoden 2019 loppupuolella.

Toimitilat-palvelualueella on toteutettavan vielä kaksi aikaisempaan sitoumukseen perustuvaa peruskorjaushanketta. Toinen hankkeista on noin 27 miljoonan euron arvoinen peruskorjausurakka, jossa vanha toimistokiinteistö saneerataan ja muutetaan hotellikäyttöön. Hankkeen työt ovat käynnissä ja se etenee suunnitelmien mukaisesti. Toinen hanke on noin 14 miljoonan euron urakka, jossa vanhat opetustilat saneerataan ja muutetaan asuinkäyttöön. Tämän hankkeen työmaavaihe on käynnistymässä ja on mahdollista, että hankkeen kate tulee olemaan jonkin verran negatiivinen.

HYVINVOINTITILAT

Palvelualueen liikevaihto laski 26,1 % vertailukaudesta 11,1 (15,1) miljoonaan euroon. Hoiva- ja palveluasumisen osuus liikevaihdosta oli 3,4 (9,2) miljoonaa euroa ja koulujen ja päiväkotien osuus 7,7 (5,9) miljoonaa euroa. Katsauskaudella valmistui neljä hoivakotia sekä kaksi päiväkotia. Katsauskauden päättyessä rakenteilla oli kuusi koulua sekä yksi päiväkoti.

Hoivakotien kysyntä pysyi alhaisena, eikä uusia hoivahankkeita käynnistynyt. Katsauskauden päättymisen jälkeen Lehto on kuitenkin tehnyt sopimuksia uusien hoivakohteiden rakentamisesta ja Lehto arvioi hoiva- ja palveluasumisen kysynnän kasvavan tulevaisuudessa.

Koululiiketoiminnassa jatkettiin meneillään olevien projektien rakentamista ja uusia kouluhankkeita ei käynnistetty. Lehto on kuitenkin jatkanut uusien kouluhankkeiden tarjoamista ja liiketoiminnan edistämistä.

Hyvinvointitilat-palvelualueen tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 17,9 miljoonaa euroa (29,2 miljoonaa euroa 31.12.2019). Tilauskannan alentuminen johtuu tilauskannassa olevien hoivakohteiden lukumäärän pienentymisestä.

Katsauskauden päättymisen jälkeen ja Hyvinvointitilat-palvelualueen sulauduttua toisiin palvelualueisiin, Ville Kettunen jättäytyy pois Lehdon konsernin johtoryhmän kokoonpanosta.

ASUNNOT

Asunnot-palvelualueen liikevaihto kasvoi 13,8 % vertailukaudesta 71,9 (63,1) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvuun vaikutti saksalaisen DWS:n asuntoportfolioon kuuluvien kahden asuntokohteen luovutus maaliskuussa.

Katsauskaudella asuntojen myynti eteni hyvin ja asuntoja myytiin enemmän kuin vuotta aiemmin. Myydyistä asunnoista 210 kappaletta liittyi DWS-portfolioon.

Myydyt asunnot katsauskaudella, kpl 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Urakka 660 226 338
Omaperusteiset 123 231 1 499
Myydyt asunnot katsauskaudella yhteensä 783 457 1 837

Kaudella valmistui 428 (209) asuntoa ja aloitettiin 514 (490) uuden asunnon rakentaminen. Noin puolet aloituksista tapahtui pääkaupunkiseudulla, puolet Turun ja Tampereen alueilla ja yhden kohteen osalta Rovaniemellä. Katsauskauden päättyessä rakenteilla olevien asuntojen lukumäärä oli 1 481 kpl, mikä on vuodenvaihteen tasolla (1 485kpl), mutta merkittävästi alhaisempi kuin vertailukauden päättyessä (3 603).

Rakenteilla olevat asunnot, kpl 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Rakenteilla kauden alussa 1 485 3 322 3 322
+ kaudella aloitetut 514 490 1 035
– siirtynyt projekti -90
– kaudella valmistuneet -428 -209 -2 872
Rakenteilla olevat asunnot yhteensä 1 481 3 603 1 485

Myymättömien valmiiden tai rakenteilla olevien asuntojen lukumäärä laski edelleen. Tämä on seurausta paitsi hyvin kehittyneestä myynnistä, niin myös asuntohankkeiden painopisteen siirtymisestä omaperusteisesta eli gryndituotannosta urakkahankkeisiin. Urakassa kaikki asunnot katsotaan myydyksi urakkasopimuksen tekohetkellä.

Asuntoja myymättä, kpl 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Rakenteilla olevat 262 1 759 518
Valmiit 170 61 276
Asuntoja myymättä yhteensä 432 1 820 794
  johon sisältyvät DWS-kohteet 192 542 402

Asunnot-palvelualueen tilauskanta kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 283,0 miljoonaa euroa (267,4 miljoonaa euroa 31.12.2019). Asuntotuotannon tilauskantaan huomioidaan käynnistetyistä omaperusteisista hankkeista se osa, jota ei ole vielä kirjattu liikevaihtoon. Rakennushanke sisällytetään tilauskantaan, kun rakentamisen aloituspäätös on tehty ja urakkasopimus allekirjoitettu omaperusteisissa hankkeissa.

Katsauskauden jälkeen saatiin päätökseen pitkään käynnissä ollut hankekehitysvaihe, kun Helsingin Kalasatamaan rakennettavan asuntohankekokonaisuuden sopimukset saatiin viimeisteltyä. Lehto rakentaa Kalasatamaan kolmen asunto-osakeyhtiön kokonaisuuden, joka käsittää kaikkiaan viisi kerrostaloa, joihin tulee yli 300 asuntoa ja liiketiloja. Kokonaisuuteen liittyy lisäksi pihakannen alle rakennettava pysäköintilaitos. Kaksi asunto-osakeyhtiöistä on myyty institutionaalisille sijoittajille ja kolmannen asunto-osakeyhtiön Lehto toteuttaa kuluttajakohteena.

Putkiremontit

Putkiremontit kuuluvat Lehdon Asunnot-palvelualueen organisaatioon. Putkiremonttitoiminta jatkui vakaana ja katsauskaudella valmistui viisi hanketta. Kauden päättyessä rakenteilla oli 11 kohdetta.

Työmaat ovat jatkuneet koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta huolimatta hyvin. Hankkeiden läpiviennissä tarvittavassa yhteydenpidossa taloyhtiöiden ja taloyhtiöiden osakkaiden kanssa on hyödynnetty etäyhteyksiä. 

Myös kysyntätilanne on pysynyt hyvänä, mutta taloyhtiöiden päätöksentekoon on tullut viivettä. Yhtiö näkee, että putkiremonttien tarve tulee jatkumaan tasaisena myös tulevaisuudessa ja etäyhteyksiä hyödyntämällä hankepäätökset ja hankkeiden aikainen viestintä asiakkaiden kanssa voidaan hoitaa toimivalla tavalla.

RUOTSIN TOIMINNOT

Ruotsin liiketoiminnan painopiste katsauskaudella oli meneillään olevan päiväkotihankkeen loppuunsaattamisessa ja puukerrostaloliiketoiminnan käynnistämisessä.

Lehto on kehittänyt tehdasvalmisteisiin tilaelementteihin perustuvan puukerrostalotyypin. Parhaillaan Lehto on käymässä neuvotteluita asiakkaiden ja rahoittajien kanssa ensimmäisen pilottihankkeen toteuttamisesta. Ensivaiheessa hankkeita on tarkoitus toteuttaa kiinteähintaisina urakoina siten, että työmaavaihe toteutetaan paikallisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tase ja rahoitus

Konsernitase, Meur 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Pitkäaikaiset varat 56,5 48,5 55,8
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus, ilman IFRS 16 omaisuuseriä 196,2 294,1 210,3
Vaihto-omaisuus, IFRS 16 omaisuuserät 50,0 91,1 40,1
Lyhytaikaiset saamiset 76,9 144,1 86,3
Rahavarat 69,4 18,5 59,2
Varat yhteensä 448,9 596,3 451,8
Oma pääoma 107,7 140,3 112,1
Rahoitusvelat 126,9 141,0 142,4
Vuokrasopimusvelat 57,0 99,2 46,8
Saadut ennakot 88,5 110,9 73,2
Muut velat 68,9 104,8 77,3
Oma pääoma ja velat yhteensä 448,9 596,3 451,8

Taseen loppusumma pysyi vuoden 2019 tilinpäätöshetken tasolla. Projekteihin sitoutunut vaihto-omaisuus väheni erityisesti sen seurauksena, että DWS:lle luovutettiin kaksi asuntokohdetta maaliskuussa.

Rahavarat kasvoivat 69,4 miljoonaan euroon (59,2 miljoonaa euroa 31.12.2019). Kassatilanteen positiiviseen kehittymiseen vaikutti ennen kaikkea nettokäyttöpääoman pieneneminen 29,3 miljoonalla eurolla katsauskauden aikana.

Nettokäyttöpääomasta vapautuneilla rahoilla maksettiin osittain pois korollisia velkoja. Velkojen pienenemisen ja kasvaneen kassan seurauksena korollinen nettovelka (ilman IFRS 16 -standardin mukaisia vuokrasopimusvelkoja) pieneni 57,5 miljoonaan euroon (122,6 miljoonaa euroa 31.3.2019 ja 83,1 miljoonaa euroa 31.12.2019).

Katsauskauden päättyessä omavaraisuusaste vuokrasopimusvelat huomioiden oli 29,9 % (29,6 % 31.12.2019) ja nettovelkaantumisaste 106,3 % (115,9 % 31.12.2019). Oikaistu omavaraisuusaste ilman IFRS 16 -standardin mukaisia vuokrasopimusvelkoja oli 35,5 % (33,8 % 31.12.2019) ja nettovelkaantumisaste 53,4 % (74,1 %).

Lehdolla on OP Yrityspankki Oyj:n, Nordea Bank Oyj:n ja Swedbank Ab:n kanssa syndikoitu 75 miljoonan euron luottolimiitti (Revolving Credit Facility, RCF). Limiitin käytettävissä olevaa määrää on vuonna 2019 laskettu 54 miljoonaan euroon ja koko tämä summa oli käytössä katsauskauden päättymishetkellä. Liimiitti on voimassa marraskuuhun 2021 saakka ja siihen liittyy tavanomaisia kannattavuuteen ja velkaisuuteen liittyviä kovenantteja. Alkuperäisiä limiitin kovenanttiehtoja on katsauskaudella neuvoteltu uusiksi ja limiitille on annettu osittaisia vakuuksia.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli katsauskauden aikana keskimäärin 1 210 (1 557) henkilöä. Katsauskauden päättyessä henkilöstön määrä oli 1 190 (1 274 työntekijää 31.12.2019) henkilöä, josta lomautettuna oli noin 27 henkilötyövuotta vastaava osuus. Noin puolet konsernin henkilöstöstä on toimihenkilöitä ja puolet työmailla toimivia henkilöitä. Yhtiö käynnisti 20.2.2020 yhteistoimintaneuvottelut osana yhtiön tervehdyttämisohjelmaa. Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstöä irtisanottiin (69 henkilöä), lomautettiin ja siirrettiin toisiin tehtäviin (29 henkilöä) konsernin sisällä siten, että toimenpiteiden yhteisvaikutus vastasi 98 henkilötyövuotta.

25.3.2020 Lehto käynnisti yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstöä koskevista mahdollisista lomautuksista. Toimenpiteen taustalla oli koronapandemia, jolla nähtiin olevan suoria, välillisiä ja mahdollisesti myös pitkäkestoisia vaikutuksia liiketoimintaympäristöön. Yhtiön arvion mukaan pandemian aiheuttamat muutokset voivat liittyä mahdollisiin viiveisiin projektien käynnistymisessä sekä materiaalien ja alihankintaresurssien saatavuuteen liittyviin häiriöihin. Neuvottelujen lopputuloksena käynnistettiin toimet henkilöstön pääosin osa-aikaisista lomautuksista. Lomautukset tulevat alustavan arvion mukaan ulottumaan ajallisesti loppuvuoteen asti.

Yhtiöllä on pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. Järjestelmään kuuluu enintään 70 avainhenkilöä ja sen mukainen palkkio maksetaan avainhenkilöille kahden vuoden sitouttamisjakson jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Lehto toteutti 26.3.2020 suunnatun maksuttoman osakeannin, joka liittyy osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuoden 2017 ansaintajakson palkkion maksamiseen. Osakeannissa annettiin maksutta 50 341 Lehto Group Oyj:n hallussa ollutta osaketta 29 Lehto-konsernin avainhenkilölle kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Omien osakkeiden hankinta ja luovutukset

23.3.2020 yhtiö aloitti omien osakkeiden hankinnan yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi tai muuhun varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamaan tarkoitukseen. Hankintaohjelma päättyi 2.4.2020 ja hankittujen osakkeiden määrä oli yhteensä 356 743 osaketta, mikä edustaa noin 0,61 % Lehdon koko osakekannasta. Omien osakkeiden hankintaan käytetty rahamäärä oli noin 500 000 euroa.

26.3.2020 yhtiö luovutti 50 341 yhtiön hallussa ollutta Lehto Group Oyj:n osaketta kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 20.12.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 4.5.2020 yhtiö luovutti yhteensä 56 893 omaa osaketta hallituksen jäsenille yhtiökokouksen päätöksen ja 29.4.2020 tiedotetun hallituksen palkkioiden vapaaehtoisen alentamisen mukaisesti.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 58 309 558 kpl. Omien osakkeiden hankinnan sekä kannustinjärjestelmään ja hallituksen palkitsemiseen liittyvien osakkeiden luovutusten jälkeen yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä on 249 509 kpl.

Yhtiökokouksen päätökset

14.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Seppo Laine, Mikko Räsänen ja Anne Korkiakoski sekä uusina jäseninä Helena Säteri ja Raimo Lehtiö. Martti Karppinen ja Pertti Korhonen jäivät pois hallituksesta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus päätti valita puheenjohtajakseen Seppo Laineen ja päätti perustaa hallitukselle tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Anne Korkiakoski ja jäseniksi Mikko Räsänen ja Seppo Laine.

Edellä mainitut sekä muut varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on kerrottu 14.4.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lehto perui vuoden 2020 taloudellista näkymää koskevan ohjauksensa 7.4.2020 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti. Ohjauksen perumisen taustalla on koronaviruspandemian seurauksena Lehdon liiketoimintaympäristön epävarmuuden lisääntyminen ja näkyvyyden heikentyminen.

Toistaiseksi Lehdon työmaat ovat edenneet lähes häiriöttä, mutta joidenkin uusien hankkeiden aloitukset ovat lykkääntyneet asiakkaiden tekemien päätösten seurauksena. Yhtiö näkee myyntiin, projektien toteutukseen sekä materiaalien, alihankintaresurssien ja työvoiman saatavuuteen liittyviä riskejä, joilla toteutuessaan olisi vaikutuksia Lehdon vuoden 2020 liikevaihtoon, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Lehto arvioi, että uusi ohjaus voidaan antaa myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Lehto on varautunut epävarmuuteen ja käynyt yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstöä koskevista lomautuksista. Neuvottelun tuloksena yhtiö lomauttaa henkilöstöään palvelualueilla ja yksiköissä erikseen tehtävien suunnitelmien ja työtilanteiden mukaisesti. Lomautukset tulevat alustavan arvion mukaan ulottumaan ajallisesti vuoden 2020 loppuun asti. Henkilöstöön liittyvien toimien lisäksi Lehto suunnittelee ja toteuttaa muita kustannussäästöihin tähtääviä toimenpiteitä.

29.4.2020 Lehto tiedotti, että yhtiön hallitus alentaa omasta aloitteestaan palkkiotaan yhtiökokouksen päättämästä tasosta määrällä, joka vastaa 20 prosentin alennusta viiden kuukauden ajaksi. Palkkion alentaminen kohdistetaan sekä rahana että osakkeina maksettavaan osuuteen. Palkkion alentamisella hallitus osaltaan tukee yhtiön kannattavuutta ja osallistuu samoihin säästötoimiin, joihin yhtiön johto ja operatiivinen henkilöstökin osallistuu.

Hallituksen palkkioiden alentamisen lisäksi Lehto Group Oyj:n toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja palvelualueiden johtoryhmien jäsenet ovat sitoutuneet ansioidensa alentamiseen 20 prosentilla viiden kuukauden ajaksi. Merkittävä osa Lehdon toimihenkilöistä on osittain tai kokonaan lomautettuna arviolta viiden kuukauden ajan.

Vantaalla 13.5.2020

Lehto Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä