Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj:n strategia ja taloudelliset tavoitteet

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote

28.4.2022 klo 7.35

Lehto Group Oyj on päivittänyt yhtiön strategiaansa vuosille 2022 – 2026.

Yhtiö keskittyy operatiiviseen toimintaan ja kannattavuuden parantamiseen strategiakauden alkujaksolla

Lehto keskittyy strategiakautensa alkujaksolla operatiiviseen toimintaan ja kannattavuuden parantamiseen ennen kaikkea kustannustehokkuutta kehittämällä. Yhtiön kannattavuutta ovat viime vuosina koetelleet yhtiön haasteet hallita kustannuksia, mutta myös toimialalla hiljattain alkanut voimakas hintojen nousu. Lisäksi Ukrainassa on käynnistynyt sota, jonka lopullisia vaikutuksia on vaikea arvioida kokonaisuudessaan. Näistä syistä johtuen Lehto valmistautuu mahdollisesti epävarmaan markkinaan keskittymällä kannattavuuteensa.

Strategia 2022 – 2026

Lyhyesti

  • Yhtiö keskittyy strategiakauden alkujaksolla operatiiviseen toimintaan ja kannattavuuden parantamiseen.
  • Asunnot, puurakentaminen: Lehto kehittää modulaarista puukerrostaloaan ja sen jälkeen pyrkii kasvattamaan puukerrostalojen volyymiä strategiakauden aikana. Kasvun yhtenä edellytyksenä on tiiviimpi yhteistyö kaavoituksessa ja rakennuslupaprosesseissa kaupunkien kanssa. Puurakentamisen kysyntä on vahvasti kasvavaa.
  • Asunnot, betonirakentaminen: Lehto kehittää kilpailukykyään kustannustehokkuutta parantamalla. Tähän liittyvät mm. kaava- ja suunnittelutehokkuuden, modulaarisuuden, teollisen esivalmistuksen ja tehokkaan toimintamallin kehittäminen.
  • Toimitiloilla keskitytään voimakkaasti alueille, joilla Lehdolla on kilpailukykyä. Tavoitteemme on lyhyellä aikavälillä kannattavuuden parantaminen, minkä odotetaan laskevan liiketoiminnan volyymiä.
  • Lehto myy putkiremontti-liiketoimintansa nykyisen strategian ytimen ulkopuolisena toimintana sekä parantaakseen rahoitusasemaansa.

Strategiakaudella yhtiö toimii kahdella palvelualueella, Asunnoilla ja Toimitiloilla.
Lehdon strategia luo arvoa
sidosryhmilleen uudistamalla rakentamista ja keskittymällä kolmeen kehittämisen näkökulmaan, joita ovat asiakaskokemus, kustannusjohtajuus ja kestävä kehitys.

Lehdon erottelevina kilpailutekijöinä säilyvät muun muassa modulaarisuus sekä teollisen esivalmistuksen hyödyntäminen. Lisäksi yhtiöllä on oma suunnittelutoimisto, mikä poikkeaa toimialan tavanomaisesta resursoinnista. Niiden avulla kehitetään edelleen skaalautumisen mahdollistavaa liiketoimintaa.  Strategiset valinnat avaavat mahdollisuuksia parempaan rakennusalan kannattavuuteen sekä yhteiskuntaa ja ympäristöä palvelevaan liiketoimintaan.

Strategiakauden aikana yhtiö tutkii mahdollisuuksiaan laajentaa modulaarista puurakentamista ulkomaille siinä vaiheessa, kun operatiivinen toiminta on kunnossa ja kannattavuus vakaata.

Asunnot

Asunnot-palvelualueen liiketoiminnan visiona toimii ”Elämisen uusi aikakausi. Jokaisella on oikeus asua ekologisesti ja edullisesti.” Palvelualue rakentaa asuinkerrostaloja kotimaisiin kasvukeskuksiin puusta ja betonista.

Erityisesti modulaarisen ja teollisesti valmistettavan puurakentamisen osuutta halutaan kasvattaa strategiakauden aikana. Ennen kasvua puukerrostalo-tuotetta kehitetään edelleen. Lisäksi halutaan tiivistää yhteistyötä kaavoituksessa ja rakennuslupaprosesseissa kaupunkien kanssa. Puukerrostalojen kysyntä on vahvasti kasvavaa.

Betonirakentamisen osalta Asunnot-palvelualue kehittää kilpailukykyään kustannustehokkuutta parantamalla. Tähän liittyvät kaava- ja suunnittelutehokkuus, modulaarisuus, teollinen esivalmistus ja tehokas toimintamalli.
 

Asiakaskokemuksen kehittämisessä liiketoiminta keskittyy muun muassa vahvaan asiakasymmärrykseen, entistä tarkempaan segmentointiin ja asiakaspolun kehittämiseen.

Kustannusjohtajuuden kehittämisellä luodaan asiakkaille asumisen hintatasot saavutettaviksi, yhteiskunnalle elinvoimaa kansantalouteen ja liiketoiminnalle kestäviä tuottavuustasoja. Lehto on edelläkävijä modulaarisuudessa ja teollisessa esivalmistuksessa: niiden osalta näemme potentiaalia sekä jalostusasteen parantamisessa että kilpailukykymme tehokkaammassa hyödyntämisessä. Lisäksi yhtiö kehittää projektien kustannustehokkuutta, muun muassa kaava- ja suunnittelutehokkuutta. Toimintaprosessien- ja mallien kehityksessä keskitymme entistä tarkemmin hankevalintoihin ja päätösporttikäytäntöihin.

Kestävän kehityksen osalta Asunnot pyrkivät vähähiiliseen rakentamiseen ilman ulkopuolista kompensointia. Mahdollistamme ekologisemman elämisen Lehdon konseptin mukaisissa kodeissa, jotka ovat energiatehokkaita, mahdollistavat kierrätyksen helppouden ja jätteiden lajittelun. Lisäksi kodit ja yhteistilat on suunniteltu vähentämään käytönaikaisia päästöjä ja lämmitettävien kuutioiden määrää. Kestävän kehityksessä toimia toteutetaan muun muassa noudattamalla konseptinmukaisuutta suunnittelun ja rakentamisen aikana sekä kohdekohtaisella suunnittelulla ja huomioimalla vähähiilisyys niin rakennusvaiheessa kuin asunnon käytön osalta. Lisäksi yhtiö kehittää toimintaansa Leed Gold Homes- ja RTS-sertifikaattien mukaisiksi.

Lehto on 28.4.2022 ilmoittanut myyvänsä putkiremontti-liiketoimintansa nykyisen strategian ytimen ulkopuolisena toimintana ja parantaakseen rahoitusasemaansa. Putkiremonttien liiketoiminta on raportoitu viimeksi osana Asunnot-palvelualuetta.

Toimitilat

Toimitilat-palvelualueella liiketoiminnan visio on ”Ekologiset ja kokonaisedulliset tilat menestykseesi – halutuimmalta kumppanilta”.  Uudistumisella Toimitilat vastaavat megatrendeihin asiakkaiden menestystä yhteistyössä rakentamalla. Toimitilat keskittyy lyhyellä aikavälillä kannattavuuden parantamiseen, jonka odotetaan laskevan volyymiä.

Liiketoimintoja on selkeästi rajattu aiempaan nähden ja muun muassa elinkaariliiketoiminnot tullaan lopettamaan. Koulu-, hotelli- ja toimistorakentamista tulemme tekemään rajatusti niissä hankkeissa, joissa voimme hyödyntää Lehdon osaamiseen pohjautuvia suunnittelu- ja toteutusratkaisuja. Haluamme antaa osaamisemme ja itse kehittämämme ratkaisut kokonaisedullisesti asiakkaan käyttöön.

Toimitilat rakentaa jatkossa tiloja kasvaville markkinasektoreille, kuten teollisuuden sekä varastoinnin ja logistiikan tarpeisiin. Lisäksi palvelualue rakentaa hallimaisia liikerakennuksia sekä valikoidusti monitoimirakennuksia, joiden tarpeen arvioidaan kasvavan suurimmissa kasvukeskuksissa ja tiiviissä kaupunkirakenteessa. Myös liikuntahallit lukeutuvat tuotevalikoimaan. Toimitilat-palvelualue keskittyy maantieteellisesti kasvukolmion ja Oulun ympäristön markkina-alueille.

Asiakaskokemuksen osalta Toimitilat kehittävät kokonaisedullisia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin ja luottamuksen arvoiseen yhteistyöhön. Näitä pyritään toteuttamaan asiakassegmentoinnilla, myynnin toimintamallilla sekä suunnitelmalliseen asiakkuuksien hoitoon luodulla tavoilla toimia.

Pitkällä aikavälillä Toimitilat tähtää toiminnassaan kustannusjohtajuuteen, mutta lyhyellä tähtäimellä kannattavuus on strategiakauden tärkein painopistealue. Kannattavuuden parantamisessa painottuvat hankevalinnat, tarjousprosessin riskien- ja hintamuutosten hallinta, projektien johtaminen ja hallinta-asteen parantaminen sekä toimintaprosessien jatkokehittäminen.

Kestävän kehityksen kehittämisessä Toimitilat syventävät kestävän kehityksen näkökulmaa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lisäksi luodaan puitteita vähähiilisyydelle muun muassa segmenttikohtaisilla ja tulosyksiköiden yhteisillä toimenpideohjelmilla. Lisäksi liiketoiminnassa tähdätään sertifiointeihin asiakastarve- ja tapauskohtaisesti.

Oleelliset muutokset strategiassa

Strategiakauden 2022 – 2026 kehittämisen näkökulmia on rajattu selkeästi kolmeen tärkeimpään, joista uusia ovat asiakaskokemuksen parantaminen ja kestävä rakentaminen. Kustannusjohtajuus on kuulunut Lehdon strategian ytimeen jo aikaisemmin. Strategiassa on myös panostettu erityisesti toimeenpanoon ja tehty aikaisempaa tarkemmat toimintasuunnitelmat strategian toteuttamiseksi.

Tuotteiden osalta Lehto pitäytyy asuntorakentamisessa puu- ja betonikerrostaloissa, mutta Toimitilojen tuotteita rajataan selvästi aikaisempaan nähden. Myös putkiremonttien tekemisestä luovutaan strategian ytimen ulkopuolisena toimintana.

Markkinan osalta yhtiö pitäytyy asuntorakentamisessa aikaisemmin valitsemillaan alueilla, tosin Ruotsin markkinaan sijoittuvasta asuinrakentamisesta yhtiö ilmoitti luopuvansa jo vuoden 2021 lopussa. Asuntorakentamisessa Lehto siirtyy pienistä asuntokoosta enenevässä määrin paikkakohtaiseen kysynnän mukaan määräytyviin asuntokokoihin. Asuntomyynnissä piensijoittajien osuuden arvioidaan pienenevän, institutionaalisten sijoittajien osuuden pysyvän ennallaan ja kuluttajien osuuden kasvavan. Toimitiloilla markkina-alueita on rajattu aikaisempaa selkeämmin.

Taloudellisten tavoitteiden osalta suurin muutos koskee Toimitiloja, joiden volyymin odotetaan laskevan.
 

Taloudelliset tavoitteet

Strategiakauden alkupuoliskolla keskitytään selkeästi kannattavuuden voimakkaaseen parantamiseen.

Yhtiön tavoitteena on tehdä positiivinen liiketulos vuonna 2023 ja asteittain parantaa liiketulosta siten, että strategiakauden lopulla yhtiön liikevoitto on noin 10 % liikevaihdosta. Liikevaihdon vuosina 2022 – 2024 arvioidaan olevan vuoden 2021 tasolla ja kasvavan vuosina 2025 – 2026.  

Taloudellinen tavoite Aikaisemmin
(pitkän aikavälin tavoitteet)
Uusi
(strategiakauden 2022-2026 tavoitteet)
Liikevaihto Keskimäärin 10-20 % vuosittainen kasvu 2022-2024: vuoden 2021 tasolla.2025-2026: liikevaihto kasvaa
Liikevoitto Keskimäärin 10 % liikevaihdosta Liikevoitto kasvaa ollen strategiakauden päättyessä noin 10 % liikevaihdosta
Omavaraisuusaste Vähintään 35 % (ilman IFRS:n mukaisia vuokrasopimusvelkoja) Vähintään 35 % (ilman IFRS:n mukaisia vuokrasopimusvelkoja)

Lisätietoja:

Juuso Hietanen
Toimitusjohtaja
Puh. 050 343 4023

Verkkosivusto ja strategiasta kertova video (suomeksi):
lehto.fi/strategia

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä