Hallituksen tehtävät ja kokoonpano

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan (3–8) varsinaista jäsentä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten enemmistö on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltavia riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan vuosittain.

Yhtiön liiketoiminnan monipuolista tukemista ja kehittämistä varten Yhtiön hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Hallituskokoonpanolta tavoitellaan kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsusta. Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muut konsernin operatiiviset johtajat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin valmistelusta. Hallitus arvioi toimintaansa ja millaisia odotuksia Yhtiön sidosryhmillä on hallituksen toimintaan nähden. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon sekä uusia jäseniä valittaessa että hallituksen toiminnan kehittämisessä.

Hallituksen tehtävät

Hallitus ohjaa ja valvoo Yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy Yhtiön ja sen liiketoiminnan strategian ja strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus huolehtii siitä, että Yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että Yhtiö vahvistaa toiminnassaan noudatettavat arvot. Hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksen kokoonpano 2.5.2022 alkaen

 

Hannu Lehto

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1963, Suomen kansalainen
Rakennusinsinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus

Hänellä on vahva kokemus sekä rakennusalan yrittäjyydestä että Lehto Groupin johtotehtävistä yhtiön eri vaiheissa. Hannu Lehto on yhtiön perustajaosakkeenomistaja ja hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana ensin vuosina 2008 – 2013 ja uudestaan vuosina 2014-2021.

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen sekä puheenjohtaja vuosien varrella.

 

Eero Sihvonen

s. 1957, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus

Citycon Oyj:n talousjohtajana yli 16 vuotta sekä yli kymmenen vuotta myös varatoimitusjohtajana. Tällä hetkellä Sihvonen toimii Citycon Oyj:ssä Senior Advisorina. Eero Sihvosen vahvuudet on erityisesti kiinteistö- ja muun liiketoiminnan rahoituksessa. 

Luottamustoimet

Sihvonen on toiminut aiemmin RAKLI Ry:n hallituksessa useamman vuoden ajan.

 

Jani Nokkanen

s. 1977, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Päätoimi

NREP Oy, sijoitusjohtaja, osakas

Keskeinen työkokemus

NREP:llä Nokkanen on toiminut aina vuodesta 2008 lähtien erilaisissa kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvissä avainrooleissa. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa liikkeenjohdon konsultointiin ja strategiatyöhön liittyvissä tehtävissä.

 

Anne Korkiakoski

s. 1964, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus

Markkinointi- ja viestintäjohtajana Kone Oyj:ssa ja Elisa Oyj:ssa sekä toimitusjohtajana ja osakkaana Havaksen pohjoismaisissa mainos- ja viestintätoimistoissa

Luottamustoimet

Lindströmin, Vaasan Yliopiston, Lunawoodin, Nordic Morning Groupin ja Irepsen Oy:n (Esperi) hallituksissa

 

Helena Säteri

1956, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus

Työskennellyt rakentamisen parissa 40 vuotta, toiminut eri yhtiöiden hallituksissa yli 15 vuotta ja valtion omistajaohjaustehtävissä yli 10 vuotta. Viimeisimpänä hän on toiminut Ympäristöministeriön ylijohtajana, 2008-2020.

Luottamustoimet

Metsähallitus, hallituksen jäsen 2015-2020
Ekokem Oy (nyk. osa Fortumia), hallituksen jäsen 2008-2013
Kuntarahoitus, Valtio-omistajan edustaja nimitysvaliokunnassa, 2009-2019
A-Kruunu, Valtio-omistajan vastuullinen ohjaaja 2015-2020
VTT:n kiinteistö- ja rakennusalan neuvottelukunnat, jäsen 2008-2017