Hallituksen tehtävät ja kokoonpano

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan (3–8) varsinaista jäsentä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten enemmistö on oltava riippumattomia Yhtiöstä ja lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltavia riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan vuosittain.

Yhtiön liiketoiminnan monipuolista tukemista ja kehittämistä varten Yhtiön hallituksen kokoonpanon tulee olla riittävän monimuotoinen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Hallituskokoonpanolta tavoitellaan kokonaisuutena arvioiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan kutsusta. Osakeyhtiölain mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muut konsernin operatiiviset johtajat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin valmistelusta. Hallitus arvioi toimintaansa ja millaisia odotuksia Yhtiön sidosryhmillä on hallituksen toimintaan nähden. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon sekä uusia jäseniä valittaessa että hallituksen toiminnan kehittämisessä.

Hallituksen tehtävät

Hallitus ohjaa ja valvoo Yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy Yhtiön ja sen liiketoiminnan strategian ja strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus huolehtii siitä, että Yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että Yhtiö vahvistaa toiminnassaan noudatettavat arvot. Hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksen kokoonpano 29.3.2019 alkaen

Martti Karppinen

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1947, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Päätoimi

MKA Consulting Oy, toimitusjohtaja 2007–

Keskeinen työkokemus

Lehto Oyj, hallituksen asiantuntija 2012–2014

Luottamustoimet

MKA Consulting Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007-

Aiemmat luottamustoimet

Iloq Oy, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja

Mikko Räsänen

s. 1978, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2013
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2016-
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Päätoimi

NREP Oy, osakas 2006–

Keskeinen työkokemus

The Boston Consulting Group, liikkeenjohdon konsultti, 2004–2006

Luottamustoimet

NREP Oy, hallituksen puheenjohtaja
Drupster Oy, hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja, jäsen tai varajäsen lukuisissa NREP -konsernin hallinnoimaan sijoitusportfolioon kuuluvissa yhtiöissä

Aiemmat luottamustoimet

Anne Korkiakoski

s. 1964, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus

Markkinointi- ja viestintäjohtajana Kone Oyj:ssa ja Elisa Oyj:ssa sekä toimitusjohtajana ja osakkaana Havaksen pohjoismaisissa mainos- ja viestintätoimistoissa

Luottamustoimet

Lindströmin, Vaasan Yliopiston, Kämp Collection Hotellien, Nordic Morning Groupin ja Kalevala Korun hallituksissa

Seppo Laine

s. 1953, Suomen kansalainen
KHT-tilintarkastaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus

Elektrobit Oyj:n talousjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana sekä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n Oulun aluekonttorin johtajana ja International Partnerina.

Luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtajana Cor Group Oy:ssä, Partnera Oy:ssä, Joutsen Mediassa ja Pohjaset Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä muun muassa Apetit Oyj:ssä, Sievi Capital Oyj:ssä sekä FCG City Portal Oy:ssä

Pertti Korhonen

s. 1961, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus

Outotec Oyj, toimitusjohtaja 2009-2016
Elektrobit Oyj, toimitusjohtaja 2006-2009

Luottamustoimet

DNA Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2016-
ANS Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017-
Finrail Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017-
Business Finland, johtokunnan puheenjohtaja 2017-