Search
Close this search box.

Tiedonantopolitiikka

Tiedonannon periaatteet ja tavoitteet

Tämän tiedonantopolitiikan tarkoituksena on määritellä toimintatavat, joita Lehto Group Oyj (”Lehto” tai ”Yhtiö”) noudattaa kommunikoidessaan pääomamarkkinoiden, median ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lehto noudattaa viestinnässään Euroopan unionin asetuksia ja muita soveltuvia säädöksiä, Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Finanssivalvonnan ohjeita sekä Yhtiön hallinnointiperiaatteita.

Tämän tiedonantopolitiikan keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että Yhtiön rahoitusvälineiden hinnanmuodostuksen perustaksi on kaikilla markkinoilla toimivilla samanaikaisesti saatavilla olennainen, riittävä ja oikea tieto Yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta. Julkistettava tieto annetaan niin pian kuin mahdollista ja tasapuolisesti kaikille markkinoilla toimiville.

Lehdon viestinnän keskeiset periaatteet ovat rehellisyys, avoimuus, johdonmukaisuus ja tasapuolisuus.

Tämän tiedonantopolitiikan on hyväksynyt Yhtiön hallitus ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Tiedonantopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä toimitusjohtaja Juuso Hietaseen, +358 50 343 4023 ja talousjohtaja Veli-Pekka Palorantaan, +358 400 944 074.

 

Tiedottamiseen liittyvät ajankohdat

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus ja muu säännöllinen raportointi

Yhtiö julkistaa säännöllisesti

  • puolivuotiskatsauksen
  • erilliset tiedotteet ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä, jossa tarkastellaan Yhtiön liiketoiminnan, taloudellisen kehityksen ja taloudellisen aseman kehitystä katsauskaudella
  • tilinpäätöstiedotteen
  • tilinpäätöksen täydellisenä viimeistään kolme viikkoa ennen sen vahvistamisesta päättävää yhtiökokousta
  • hallituksen toimintakertomuksen tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä
  • tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä
  • selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkka- ja palkkioselvityksestä toimintakertomuksen julkistamispäivänä

Lehto julkaisee tietoja talousraportoinnistaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

 

Hiljainen jakso

Yhtiö noudattaa ennen tulosjulkistusta 30 päivän hiljaista jaksoa, joka kestää ao. tuloksen julkistamiseen asti. Tänä aikana Lehdon edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia eivätkä kommentoi Lehdon taloudellista tilaa tai Yhtiön tai markkinoiden tulevaisuuden näkymiä. Tulosjulkistusten ja hiljaisten jaksojen ajankohdat ovat luettavissa Lehdon Internet-sivuston sijoittajakalenterissa.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Lehto julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

 

Sisäpiirintiedon julkistaminen

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mukaisesti Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella Yhtiötä tai sen rahoitusvälineitä koskevan sisäpiirintiedon niin pian kuin mahdollista, ellei vallitsevista olosuhteista seuraa, että kyseisen sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset täyttyvät.

Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta ja joka liittyy suoraan tai välillisesti Yhtiöön tai Yhtiön rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.

 

Sisäpiirintiedon julkistamisen lykkääminen

Yhtiö voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiirintiedon julkistamista jos kaikki seuraavat markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät:

1. tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut; ja

2. julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja

3. Yhtiö pystyy takaamaan sisäpiirintiedon säilymisen luottamuksellisena

Päätöksen julkistamisen lykkäämisestä tekevät Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja yhdessä.

 

Tiedotettavat asiat, ohjeistus ja tulosvaroitus

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportteihin sisältyvät keskeiset tiedot Yhtiön taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja niiden kehityksestä. Yhtiö raportoi taloudelliset lukunsa konsernitasolla, sillä Lehdolla on vain yksi raportoitava segmentti. Yhtiö voi myös esittää muita liiketoiminnan kehitystä kuvaavia taloudellisia tietoja, kuten esimerkiksi Yhtiön palvelualueiden liikevaihdot.

 

Ohjeistus

Yhtiö voi esittää arvion Yhtiön talous- tai markkinanäkymistä ja/tai tulosohjauksesta tilinpäätöstiedotteessa, puolivuotiskatsauksessa tai erillisissä tiedotteissa ensimmäiseltä ja kolmannelta neljännekseltä. Yhtiön esittämät arviot perustuvat tiedotteen julkistusajankohdan mukaiseen näkemykseen tulevaisuuden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat poiketa merkittävästikin Yhtiön ennakoimasta kehityksestä. Arvio tulevaisuudennäkymistä annetaan pääsääntöisesti koko Lehto-konsernista ja se koskee, ellei toisin ilmoiteta, tilivuotta tai jäljellä olevaa kalenterivuotta.

 

Tulosvaroitus

Tulosvaroitus julkistetaan niin pian kuin mahdollista pörssitiedotteella, mikäli näkemys Lehdon julkistaman ohjeistuksen perusteena olevista seikoista, kuten esimerkiksi liiketoiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista, ovat olennaisesti muuttuneet joko kielteiseen tai myönteiseen suuntaan (positiivinen tulosvaroitus). Tulosvaroittamisen tarpeen arvioi ja päättää Lehdon toimitusjohtaja, talousjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja niin, että kolmen heistä tulee puoltaa tulosvaroituksen antamista.

Yhtiö julkistaa jatkuvan tiedonantovelvollisuuden nojalla Yhtiötä tai sen rahoitusvälineitä koskevan sisäpiirintiedon niin pian kuin mahdollista. Julkistettavia sisäpiirintietoja ovat muun muassa:

 • Olennaiset muutokset tulevaisuuden näkymissä (positiiviset ja negatiiviset tulosvaroitukset)
 • Strategia ja sen muutokset
 • Muutokset taloudellisissa tavoitteissa
 • Merkittävät investoinnit ja rahoitusjärjestelyt
 • Merkittävät yritysjärjestelyt ja yhteistyösopimukset
 • Merkittävät organisaatiomuutokset ja muutokset hallituksen, toimitusjohtajan tai johtoryhmän kokoonpanossa sekä tilintarkastajan muutos
 • Merkittävät viranomaispäätökset, merkittävät oikeudenkäynnit tai muut viranomaismenettelyt ja niissä annetut päätökset
 • Merkittävät liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt
 • Merkittävät yksittäiset projektit, sijoittajakaupat ja tilaukset

Lisäksi Yhtiö tiedottaa pörssitiedotteena muun muassa:

 • Yhtiökokouskutsun
 • Yhtiökokouksen päätökset
 • Olennaiset osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
 • Liputusilmoitukset
 • Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, jos ehdotukset valmistuvat ennen yhtiökokouskutsun julkistamista.

Merkittävien hankkeiden osalta pääperiaatteena on, että omaperusteiset hankkeet julkistetaan, kun hankkeen käynnistämispäätös on tehty. Urakointina toteutettavat hankkeet ja sijoittajakaupat tiedotetaan, kun sopimus on allekirjoitettu.

Pörssitiedotteena julkaistaan tilaukset, sopimukset ja yritysjärjestelyt, joilla katsotaan olevan olennainen vaikutus yhtiön osakkeen arvoon. Pörssitiedotteen kriteerit täyttävistä yrityskaupoista tiedotetaan pääsääntöisesti viimeistään, kun sitova sopimus on allekirjoitettu. Pienempiarvoiset, mutta strategisesti tärkeät yrityskaupat tai investoinnit voidaan myös julkistaa pörssitiedotteella.

Lehdolla on käytössä sisäiset ohjeet tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden arviointiin.

 

Omistusosuuksien muutokset

Arvopaperimarkkinalain määräysten (9 luku, 5 §) mukaisesti listayhtiöiden osakkeenomistajien on ilmoitettava sekä Finanssivalvonnalle että listayhtiölle omistusosuuksiensa muutoksista. Muutoksista on ilmoitettava, kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, kaksi kolmasosaa tai 90 prosentin Yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Lehto julkaisee nämä muutokset pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on ilmoittanut muutoksesta Yhtiölle.

 

Tiedottamis- ja viestintäkanavat

Yhtiön tiedotteet jakautuvat pääsääntöisesti kahteen eri kategoriaan: pörssitiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin. Tiedotekategoria valitaan tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden sekä kohderyhmän perusteella.

 

Pörssitiedotteet

Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella sitä koskevan sisäpiirintiedon sekä muut jaksossa 3 mainitut seikat niin pian kuin mahdollista. Lisäksi Yhtiö julkistaa pörssitiedotteena säännöllisen tiedonantovelvollisuuden perusteella annettavat tiedot. Pörssitiedote julkistetaan sekä suomen- että englanninkielisenä.

Pörssitiedotteet hyväksyy Yhtiön toimitusjohtaja tai hänen valtuuttama henkilö, ja ne julkaisee viestintä- ja sijoittajasuhdetoiminto. Yhtiön ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden ja lähipiirin liiketoimi-ilmoituksia koskevat pörssitiedotteet hyväksyy ja julkaisee viestintä- ja sijoittajasuhdetoiminto.

 

Lehdistötiedotteet

Yhtiö kertoo lehdistötiedotteilla sellaisista liiketoimintaansa liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedottamiselle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muuten kiinnostavan Yhtiön sidosryhmiä. Yrityskaupoista, yhteisjärjestelyistä ja investoinneista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, tiedotetaan pääsääntöisesti lehdistötiedotteella.

 

Tiedottamiskanavat, tiedotteiden jakelu ja saatavilla pito ja tiedottamiskielet

Kaikki olennaiset Lehtoa koskevat tiedot julkistetaan samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi Nasdaq Helsingin kautta keskeisille tiedotusvälineille sekä Yhtiön Internet-sivustolla osoitteessa www.lehto.fi.

Yhtiötä koskevan tiedon pääasiallinen lähde on Yhtiön Internet-sivusto osoitteessa www.lehto.fi.  Kaikki Yhtiön pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla Yhtiön Internet-sivustolla julkistamisen tai muun julkaisemisen yhteydessä. Julkistamisvelvollisuuden perusteella julkistetut tiedot pidetään saatavilla Yhtiön internet-sivustolla vähintään viiden (5) vuoden ajan. Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja puolivuosikatsaus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä pidetään kuitenkin saatavilla vähintään kymmenen (10) vuoden ajan.

Jotta Yhtiön kaikki sidosryhmät saisivat myös muuta kuin pörssitiedotettavaa tietoa tasapuolisesti, Yhtiö asettaa sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käyttämäänsä aineistoa saataville Internet-sivustolleen ilman aiheetonta viivytystä.

Yhtiö hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei koskaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden alaisen tiedon tai muun uuden tiedon julkistamisen osalta. Sosiaalisen median rooli on tukea muita tiedottamiskanavia ja jakaa virallisissa kanavissa julkaistua tietoa edelleen tiedonantovelvollisuutta noudattaen.

Yhtiöllä on käytössään Internet-sivustonsa lisäksi useita eri tapoja ja kanavia tiedon välittämiseen sidosryhmille, kuten tiedotteet ja muut julkaisut sekä haastattelut, julkiset esiintymiset, konferenssipuhelut ja webcast-lähetykset.

Kaikki pörssitiedotteet julkistetaan suomeksi ja englanniksi. Osa lehdistötiedotteista julkaistaan vain suomeksi.

 

Kriisiviestintä

Kriisiviestinnän johtamisesta vastaa Lehdon toimitusjohtaja. Tilanteesta riippuen viestintää voidaan keskittää parhaaksi arvioitujen nimettyjen henkilöiden hoidettavaksi. Kriisiviestinnässä korostuvat avoimuus, rehellisyys, nopeus ja julkistettavien tietojen laadun varmistaminen.

 

Huhut, markkina-arviot ja tietovuodot

Lehto ei pääsääntöisesti kommentoi mahdollisia julkisuudessa esiintyviä huhuja, osakekurssin kehitystä tai analyytikoiden ennusteita. Mikäli huhuilla on kuitenkin huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan, Lehto voi harkita pörssitiedotteen julkistamista huhujen tai olennaisesti virheellisten tietojen oikaisemiseksi.

Mikäli Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan huomattavasti vaikuttava tieto on vuotanut julkisuuteen ennenaikaisesti, Lehto julkaisee asiasta pörssitiedotteen.

 

Sisäpiiriohje

Lehto noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, minkä lisäksi Lehdolla on hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje.

 

Tulkinnat ja poikkeamat

Lehdon tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja tai talousjohtaja antaa lisäohjeita politiikan käytännön toimeenpanosta. Sovellettavien lakien ja säännösten puitteissa Yhtiöllä on oikeus yksittäisissä tapauksissa, painavista syistä johtuen, poiketa tästä tiedonantopolitiikasta.

Lehto Group Oyj:n hallitus on vahvistanut tiedonantopolitiikan 16.6.2016.