Search
Close this search box.

Sisäpiiri

Lehto Group Oyj:llä on yhtiön hallituksen 16.6.2016 hyväksymä sisäpiiriohje, joka sisältää toimintaohjeet ja menettelytavat koskien sisäpiiriasioita, kuten johdon liiketoimi-ilmoituksia, kaupankäyntirajoituksia ja sisäpiiriluetteloita. Sisäpiiriohje täydentää markkinoiden väärinkäyttöasetusta (596/2014/EU muutoksineen) (”MAR-asetus”) ja sen nojalla annettuja sääntöjä ja asetuksia, kotimaista sääntelyä, erityisesti rikoslakia (39/1889 muutoksineen) ja arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksineen), sekä Nasdaq Helsinki Oy:n 3.7.2016 voimaan tullutta sisäpiiriohjetta (muutoksineen).

Kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä tulee ajoittaa siten, ettei se heikennä arvopaperimarkkinoiden yleistä luottamusta. Lehto suosittelee, että yhtiön rahoitusvälineisiin tehdään pitkäaikaisia sijoituksia ja että kaupankäynti ajoitetaan sellaisiin ajanjaksoihin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto yhtiön rahoitusvälineiden hintaan vaikuttavista seikoista.

Ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitukset

Ilmoitusvelvollisilla johtohenkilöillä ja heidän lähipiirinsä on velvollisuus ilmoittaa Lehdolle ja Finanssivalvonnalle omista tai omaan lukuun tekemistään yhtiön tai yhtiöön liittyvistä rahoitusinstrumenttien kaupoista. Ilmoitus on tehtävä kaikista vuosittaisen 5.000 euron raja-arvon ylittävistä liiketoimista. Ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluttua kaupanteosta (T+3) MAR:n mukaisesti. Lehto suosittelee, että ilmoitus tulee tehdä viipymättä ja viimeistään 24 tunnin kuluessa liiketoimesta. Lehdolla on velvollisuus julkistaa edellä mainitut liiketoimet pörssitiedotteena viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta MAR:n mukaisesti.

Lehto Groupin sisäpiiriläiset

Yhtiön sisäpiiriin kuuluvat henkilöt jaetaan kahteen ryhmään. Ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat hallituksen jäsenet (ja varajäsenet), toimitusjohtaja (ja varatoimitusjohtaja) ja muut yhtiön määrittelemät ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt, joilla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon ja joilla on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä.

Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä ovat henkilöt, joilla on pääsy yksilöityä hanketta koskevaan sisäpiirintietoon. Hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin voi kuulua myös muun muassa yhtiön puolesta tai lukuun toimivia henkilöitä/tahoja, kuten asianajajat ja konsultit.

Yhtiö ylläpitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloita sellaisista luottamuksellisista järjestelyistä, joita Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen mukaan voidaan pitää hankkeina ja jotka voivat olennaisesti vaikuttaa yhtiön rahoitusvälineiden arvoon.

Yhtiö ylläpitää listaa Ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä ja heidän lähipiiriläisistään.

Ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden suljettu ikkuna

MAR-asetuksen mukaisesti ajanjakso, jonka aikana Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön puolivuosikatsauksen, yhtiön toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa koskevien kvartaalitietojen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisemisesta on 30 vuorokautta, ns. suljettu ikkuna. Suljettu ikkuna päättyy Lehdon määräyksen mukaisesti toisena päivänä puolivuosikatsauksen, tai yhtiön toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa koskevien kvartaalitietojen taikka tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta. Lisäksi Lehto suosittelee, että kaupankäynti Lehdon rahoitusvälineillä tapahtuu suljetun ikkunan päättymisen jälkeen eli 2.-32. päivänä tulosjulkistuksesta.

Yhtiökohtainen kaupankäyntirajoitus eli laajennettu suljettu ikkuna

Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeen mukaisesti suljettua ikkunaa sovelletaan myös henkilöihin, jotka osallistuvat puolivuosikatsausten ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä muihin yhtiön määrittelemiin henkilöihin, eli ns. laajennettu suljettu ikkuna. Laajennettu suljettu ikkuna tarkoittaa, että kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä on ehdottomasti kiellettyä laajennetun suljetun ikkunan kohteena oleville henkilöille 30 päivää ennen yhtiön toiminnan tulosta ja taloudellista asemaa koskevien kvartaalitietojen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisua ja päättyy toisena tulosjulkistamisen jälkeisen päivänä. Lisäksi Lehto suosittelee, että kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä tapahtuu suljetun ikkunan päättymisen jälkeen eli 2.-32. päivänä tulosjulkistuksesta.

Lisätietoja Sisäpiiriohjeeseen liittyen saa Lehto Groupin talousjohtajalta, joka on vastuussa sisäpiiriasioista: Veli-Pekka Paloranta, veli-pekka.paloranta@lehto.fi, puh. +358 40 094 4074. Sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta vastaa konsernihallinnossa työskentelevä talousjohtajan nimeämä henkilö.

Tiedot johtohenkilöiden liiketoimista löytyvät täältä.