Search
Close this search box.

Riskit ja riskienhallinta

Lehto Group Oyj:n riskit perustuvat pääosin normaaleihin rakennustoimialan riskeihin. Näitä ovat projektiluonteisesta liiketoiminasta aiheutuvat riskit yksittäisen projektin kannattavuudesta, aikataulun pitävyydestä ja yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien sopimuksenmukaisesta toiminnasta. Huolimatta siitä, että Lehdon toimintamalli ei perustu projektien toteuttamiseen aliurakoitsijoiden toimesta, käytetään projekteissa apuna aliurakointia toistuvasti. Näin ollen Lehdolla on riski myös aliurakoitsijoiden toiminnassa tapahtuvista poikkeuksista. Lähtökohtaisesti Lehto toimii vain luotettavien kumppaneiden kanssa ja pyrkii varmistamaan etujensa huomioinnin sopimuksin.

Lehdon liiketoiminta muodostuu useista yksittäisistä projekteista, joihin vaikuttavat yksittäisen hankkeen haasteet. Yksittäiseen hankkeeseen voi kohdistua esimerkiksi normaalia tiukempia vaatimuksia, alihankkijoiden toimitusvaikeuksia, ennakoitua epävakaampi maaperä tai mahdolliset rakennusvirheet tai muut viivästykset. Lehdon hinnoittelumallin vuoksi se altistuu riskeille hankkeen toteuttamiseen tarvittavien tekijöiden hinnannoususta tai toimitusvaikeuksista. Tällöin on mahdollista, että Lehto ei saa yksittäisestä hankkeesta suunnittelemaansa katetta tai hanke voi tuottaa Lehdolle jopa tappiota.

Yleisessä talousympäristössä tapahtuvilla muutoksilla on mahdollisuus vaikuttaa Lehdon liiketoimintaan myös negatiivisesti. Vaikka Lehdon rakentamismalli tukee myös kustannustehokasta asumista, on sekä kuluttajien että sijoittajien rahoituksen varmistumisella merkitys Lehdon liiketoiminnan kehittymiselle. Mahdolliset rahoitusmarkkinoiden muutokset saattavat aiheuttaa ostajien harkinta-aikojen pitenemistä, jolloin Lehdon pääomaa sitoutuu enemmän myytävänä oleviin kohteisiin ja projektien käynnistäminen saattaa viivästyä. Rahoituksen saamisen vaikeus saattaa kasvattaa myös projektiin käytettävän oman pääoman määrää ja näin ollen pienentää likviditeettiä.

Rahoitusmarkkinoissa tapahtuvat muutokset saattavat myös muuttaa myös rahoituksessa käytettyjä ehtoja. Tämä voi ilmetä riskinä niin Lehdon oman rahoituksen hankinnassa kuin sen yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden rahoitussopimuksissa. Rahoituskustannusten nousemisen sekä suorat että välilliset vaikutukset voivat ulottua Lehdon yksittäisistä projekteista saamaan katteen määrään. Myös markkinoiden hyvä suhdanne saattaa kärjistyessään aiheuttaa rakentamiskustannusten nousua ja vaikuttaa Lehdon yksittäisistä projekteista saamaan katteeseen.

Lehto harjoittaa osana toimintaansa perustajaurakointia, jossa Lehto vastaa hankkeiden koko toteutuksesta alkaen tonttien hankinnasta valmistuneiden kohteiden myyntiin ja kantaa siten hankkeiden myyntiin ja sen ehtoihin liittyvän kaupallisen riskin. Tällaisten hankkeiden toteutukseen liittyy muun muassa soveltuvien tonttien riittävyyteen ja hankintaan, kaavoitukseen ja viranomaishyväksyntöihin liittyviä riskejä. Lehto huolehtii eduistaan esimerkiksi käyttämällä esisopimuksia ja sitoutumalla lopullisesti hankkeisiin vasta niiden edellytysten olevan selvillä.

Rakennushankkeiden monimutkaisuus ja tyypillisesti monen toimijan yhteistyö edellyttävät onnistuakseen tarkkaa suunnittelua ja toimivia yhteistyösuhteita. Yhteistyössä mukana olevien toimijoiden välisten vastuusuhteiden selvittäminen voi joskus olla epäselvää ja pahimmillaan aiheuttaa jopa oikeudenkäynti- tai välimiesmenettelyriskin. Lehto ei ole kärsinyt merkittävästi yhteistyökumppaneidensa tai sidosryhmiensä konkursseista tai muista maksukyvyttömyysongelmista. Lehdolla ei ole myöskään käynnissä taloudellisesti merkittäviä oikeudenkäyntejä.

Lehto kohtaa kilpailua niin suurilta valtakunnallisilta rakennusliikkeiltä kuin pienemmiltä alueellisilta rakennusliikkeiltä Suomessa. Vaikka Lehto on edullisempaan tuotevalikoimaan keskittynyt toimija, saattaa hintakilpailu ja sen koventuminen yleisen taloudellisen tilan heikentyessä vaikuttaa haitallisesti myös Lehdon kannalta. Lehto pyrkii toiminnassaan välttämään kannattamattomia hankkeita, saattaa kiristyvä hintakilpailu heikentää Lehdon mahdollisuuksia kasvuun ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Liiketoimintaan liittyvien strategisten päätösten tekeminen on Lehdossa huolellisen arvioinnin ja viimekädessä hallituksen päätöksenteon kohteena. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin jatkuva kasvu, jonka edellytyksenä on yhtiön liiketoimintaan ja sen mahdollisuuksiin vaikuttavien päätösten tekeminen. Osa näistä päätöksistä voi olla perehtymisestä huolimatta jälkikäteen arvioituna vääriä. Ei ole siis varmuutta, että jokaisella strategisella päätöksellä päästään siihen lopputulokseen, joka on päätöstä tehtäessä suunniteltu ja vaikka päätöksellä päästäisiinkin suunniteltuun lopputulokseen, voi tämä lopputulos osoittautua vääräksi tavoitteeksi. Epäonnistumisella yhtiön tärkeiden liiketaloudellisten päätösten tekemisessä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaa, taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Lehto pyrkii kuitenkin pienentämään riskiä arvioimalla hankkeita huolellisesti etukäteen ja sitoutumaan ainoastaan sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat sen strategian ja toimintamallin mukaisia.

Lehdon strategia edellyttää jatkuvaa laajentamista käyttöpääoman, asiakkaiden määrän ja projektien laajuuden, työntekijöiden sekä tavarantoimittajien ja aliurakoitsijoiden suhteen. Strategian toteuttaminen saattaa aiheuttaa epäonnistumisia sen hallinnassa tai esimerkiksi epäonnistuneita yritysostoja. Laajentuva toiminta laajentaa myös riskien määrää niin epäonnistumisille kuin esimerkiksi yhteistyötahojen välisille riidoillekin. Yritysostojen osalta Lehdolla on riski liiketoiminnan arvon, vahvuuksien, heikkouksien, kannattavuuden sekä varojen ja velkojen osalta, joista huolellisista tutkimuksista huolimatta ei välttämättä pystytä yksityiskohtaisesti varmistumaan. Sekä operatiivisten yksiköiden hankinnan, että kiinteistöosakeyhtiöiden osalta on riski siitä, että Lehto epäonnistuu hankittavan yhtiön arvioinnissa tai sen integroinnissa operatiiviseen liiketoimintaan. Erityisesti riskiä sisältyy mahdollisiin ulkomailla sijaitsevien toimijoiden hankintaan, joka on mahdollista laajentumisen kohdistuessa ensisijaisesti Ruotsiin ja Norjaan. Tarvittaessa Lehto käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita laajentumisen riskien hallitsemiseksi.

Lehto on käynnistänyt uuden tehtaan toiminnan sen omaa rakennuselementtien ja -moduulien tuotantoa koskien. On mahdollista, että tähän tehtaaseen kohdistuu jonkinlainen tuotannollinen häiriö, jonka vuoksi tuotanto voi hidastua tai keskeytyä kokonaan tai osittain. Vastaava hidaste voi aiheutua tuotantoon, mikäli tehtaan tuotantoa ei kyetä kasvattamaan riittävän nopeasti vastatakseen Lehdon kasvavaan tarpeeseen.

Lehdon henkilökunta on Lehdon tärkeimpiä voimavaroja. Lehto voi olla varsin riippuvainen osaavista avainhenkilöistä ja toimintamalliinsa soveltuvan työvoiman saatavuudesta. Avainhenkilöstön motivoiminen ja omistautuminen yhtiön menestyksen toteuttajaksi vaikuttaa yhtiön vastaiseen kehitykseen huomattavasti. Myös eläkkeelle jäävien työntekijöiden korvaaminen lahjakkailla nuorilla ja koulutetuilla työntekijöillä saattaa rajoittaa tilapäisesti yhtiön kasvua. Osaavista työntekijöistä saattaa myös tulevaisuudessa olla pulaa kilpailluilla markkinoilla kansainväliset haasteet mukaan lukien. Rakennusala on muita toimialoja riskialttiimpi ala myös erilaisille tapaturmille, joka pahimmillaan saattaa vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja sitä kautta myös yhtiön liiketoimintaan. Kaikkien sääntöjen huolellinen noudattaminenkaan ei täysin poista riskiä henkilöstöön kohdistuvien turvallisuus- ja terveysvaarojen osalta. Lehto kohdistaa erityistä huomiota työn terveellisyyteen ja turvallisuuteen nimittämällä resursseja havainnoimaan ja poistamaan riskitekijöitä.

Rakennusalalla yleisesti ongelmaksi tunnistettu väärinkäytösten esiintyminen pyritään estämään Lehdolla noudattamalla huolellisia compliance-prosesseja. Prosesseilla pyritään varmistamaan, että Lehdon johto ja kaikki sen työntekijät sekä yhtiön muut yhteistyökumppanit noudattavat soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeita ja eettisiä arvoja.

Lehdon tuotekehitys ja sen immateriaalioikeudet ovat tärkeitä yhtiön liiketoiminnalle. Tästä huolimatta Lehto ei välttämättä itse pysty tehokkaasti estämään epälojaalia tuotekehitystä tai oikeuksien loukkauksia pelkästään sopimusjärjestelyin tai immateriaalioikeuksien rekisteröinnillä. Tarvittaessa Lehto ryhtyy aktiivisesti puolustamaan oikeuksiaan ja suojaamaan sen tuotekehityksen tuloksia.