Palkitseminen

Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukee selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Lehto Group on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys ovat julkisesti nähtävillä Lehto Groupin verkkosivuilla.

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

  1. Johdanto

Lehto Group Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiön noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”Hallinnointikoodi”). Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Uuden 1.1.2020 voimaan tulleen Hallinnointikoodin mukainen palkitsemisraportti julkaistaan ensimmäisen kerran tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 ja käsitellään Yhtiön vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiö julkaisee läpinäkyvyyden takaamiseksi tätä edeltävältä tilikaudelta 2019 palkka ja palkkioselvityksen vanhan hallinnointikoodin mukaisesti, noudattaen 1.1.2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin suosituksia.

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Lakisääteisten hallintoelimien tukena toimii konsernin johtoryhmä ja konsernin hallintopalveluita tuottavat yksiköt. Heidän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja seurannassa, erityisesti liiketoiminnan kehityksen, rahoituksen, varainhallinnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. Yhtiön kotipaikka on Kempele.

Lehto Group Oyj on Lehto-konsernin emoyhtiö ja se vastaa konsernin hallinnosta sekä konsernin tiettyjen yhteisten toimintojen tuottamisesta. Operatiivista liiketoimintaa harjoittavat Lehto Group Oyj:n tytäryhtiöt, jotka vuonna 2019 toimivat jollakin konsernin kolmesta palvelualueesta, joita ovat Toimitilat, Asunnot ja Hyvinvointitilat. Jokaisella palvelualueella on sen toimintaa ohjaava palvelualueen johtaja ja ohjausryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa palvelualueen toiminnan ohjaaminen sekä palvelualueen strategian laatiminen, liiketoiminnan kehittäminen, asetettujen tavoitteiden valvonta ja toteutumisseuranta, johdon tukeminen suurempien investointien hyväksynnöissä sekä henkilöstöasiat. Palvelualueen ohjausryhmä koostuu palvelualueen johdon lisäksi konsernin toimitusjohtajasta, liiketoiminnan tukipalveluista vastaavasta johtajasta ja talousjohtajasta.

Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukee selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Yhtiö on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta ja palkka- ja palkkioselvitys ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi.

  1. Palkitseminen

Päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänet nimittänyt toimielin. Koska hallitus nimittää toimitusjohtajan, se päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää Yhtiön palkitsemisjärjestelmän periaatteista ja rakenteesta toimitusjohtajan esittelystä.

  1. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti Yhtiöön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Varsinainen yhtiökokous 29.3.2019 päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot (suluissa vuoden 2018 vastaavat vertailukelpoiset tiedot):

  • hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 69 000 (kuukausipalkkio 4 600) euroa, sekä
  • muille hallituksen jäsenille vuosipalkkiona kullekin 34 500 (kuukausipalkkio 2 300) euroa.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana, mikäli hallituksen jäsen ei ilmoita Yhtiön talousjohtajalle, että hän toivoo palkkion maksettavan kokonaisuudessaan rahana. Jos hallituksen jäsen olisi antanut ilmoituksen, olisi palkkion määrä ollut seuraava:

  • Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 55.200 euroa, sekä
  • muille hallituksen jäsenille vuosipalkkiona 27.600 euroa.

Kaikki hallituksen jäsenet vastanottivat palkkionsa osittain Yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 750 (750) euron ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 (1 500) euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen muusta kuin puhelimitse tai sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon he osallistuvat.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumistaan hallituksen valiokuntien kokouksista seuraavasti:

  • valiokunnan puheenjohtaja 600 (600) euroa kokoukselta, ja
  • muut valiokunnan jäsenet 400 (400) euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenet 31.12.2019, maksetut palkkiot (1 000 EUR) ja osakeomistukset

 2019                              2018
NimiAsema YhtiössäVuosi-palkkio

Hallitus-

kokous-

palkkio

Valio-kunta-palkkioMaksetut palkkiot yhteensäOsake-omistukset, kplMaksetut palkkiot yhteensäOsake-omistukset, kpl
Martti KarppinenHallituksen puheenjohtaja8314 –9614 568582 000
Pertti KorhonenHallituksen jäsen41725011 284265 000
Mikko RäsänenHallituksen jäsen4161496 28433
Anne KorkiakoskiHallituksen jäsen3554021 284  
Seppo LaineHallituksen jäsen35524127 284 

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön.

  1. Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Toimitusjohtaja Hannu Lehdon kanssa tehdyn johtajasopimuksen mukaan Lehdon palkkio muodostuu 10 000 euron kiinteästä kuukausipalkkiosta. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimisopimuksen muotoon. Toimitusjohtaja Hannu Lehdon toimisopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, miltä ajalta toimitusjohtaja on oikeutettu kuukausipalkkaan ja luontoisetuihin. Jos Yhtiö irtisanoo Lehdon johtajasopimuksen Lehdosta ilman johtuvaa syytä, Lehto on oikeutettu saamaan kuuden (6) kuukauden rahapalkkaa vastaavan korvauksen edellyttäen, että Lehto ei kyseisenä aikana ole solminut työ- tai toimisuhdetta kolmannen osapuolen kanssa.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen eikä hänellä ole lisäeläkettä. Eläkejärjestelmä on maksuperusteinen.

Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja ei ole osallistunut osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään eikä hän ole vastaanottanut palkkiona Yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia. Mahdolliset tulospalkkiot sekä muut kannustimet määräytyvät vuosittain kulloinkin etukäteen ilmoitettavien, tällaisia kannustimia koskevien Lehto Groupin hallituksen määrittämien periaatteiden mukaisesti. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan Hannu Lehdolla on oikeus tulospalkkioon, jonka perusteista Yhtiön hallitus päättää vuosittain.

Vuonna 2019 toimitusjohtajalle maksettiin palkkoja ja palkkiota 126 tuhatta euroa (126 tuhatta euroa vuonna 2018).

Muun ylimmän johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Muuhun ylimpään johtoon luetaan konsernin johtoryhmä.

Konsernin johtoryhmän jäsenten kanssa tehdyt palvelusopimukset sisältävät tavanomaisia palkkion määräytymiseen, työsuhde-etuihin ja irtisanomisaikaan liittyviä ehtoja. Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät ole palvelusopimuksiensa perusteella oikeutettuja erityisiin irtisanomiskorvauksiin, mikäli Yhtiö irtisanoo sopimuksen ilman jäsenestä johtuvaa syytä.

Yhtiön muun johdon palkat ja palkkiot vuonna 2019 olivat yhteensä 1 336 tuhatta euroa (1 091 tuhatta euroa vuonna 2018).

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Ansaintajakso on kalenterivuosi.

Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät Yhtiön taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Lisäksi osa tavoitteista voi olla muita Yhtiön tai palvelualueiden tavoitteita tai henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin.

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät

Joulukuussa 2016 Lehto Group Oyj:n hallitus päätti kahden uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Helmikuussa 2019 Yhtiön hallitus päätti jatkaa aiempaa osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuvat palkkiojärjestelmät.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 70 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernijohdon jäsenet. Ansaintajaksoilta 2017-2019 maksettavat palkkiot vastaavat järjestelmän päätöshetken osakekurssitasolla arviolta yhteensä enintään noin 1 200 000 Lehto Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, jos kaikki kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt päättävät muuntaa tulospalkkionsa kokonaisuudessaan osakkeiksi.

Lisäksi hallitus päätti konsernin uudesta sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana yhden-kolmen vuoden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella katetaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu vain valikoiduille avainhenkilöille. Sitouttavasta järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 50 000 Lehto Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.