Search
Close this search box.

Palkitseminen

Lehdon palkitsemisen keskeinen periaate on, että se tukee yrityksen strategian, tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn toteutumista. Palkitsemisen periaatteet ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus ja kannustavuus. Palkitsemisen tavoitteena on tukea Yhtiön liiketoimintastrategiaa ja edesauttaa sen pitkän aikavälin taloudellista menestystä sitouttamalla ja motivoimalla Yhtiön johto Yhtiön tavoitteita tukevaan toimintaan.

Lue lisää palkitsemisesta Lehdossa Palkitsemispolitiikasta ja lue myös Palkitsemisraportti 2023.

Hallituksen palkitseminen tilikaudelta 2023

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista yhtiökokouksen hyväksymää palkitsemispolitiikkaa noudattaen.

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 päätti, että hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen puheenjohtajalle näin maksettava vuosipalkkio on 69 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 34 500 euroa. Palkkiona maksettavat osakkeet ovat luovutusrajoituksen kohteena, jonka perusteella hallituksen jäsenen ei tulisi myydä omistustaan ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut hallitusjäsenyyden päättymisestä.

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa Yhtiölle yhtiökokouksesta laskettavan kolmen pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä Yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan palkkio yksinomaan rahana. Tällöin vuosipalkkio on hallituksen puheenjohtajalle 55 200 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27 600 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 750 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen muusta kuin puhelimitse tai sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon he osallistuvat ja hallituksen valiokuntien kokouksista niin, että valiokunnan puheenjohtajalla maksetaan 600 euroa kokoukselta ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön eikä heillä ole ollut muita taloudellisia etuja tai osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä kuitenkin huomioiden, että osa hallituksen vuosipalkkiosta on maksettu yhtiön osakkeina.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2023 palkkioina yhteensä 229 137 euroa.

Toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudelta 2023

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion yhtiökokouksen hyväksymää palkitsemispolitiikkaa noudattaen. Toimitusjohtajana on toiminut koko vuoden 2023 Juuso Hietanen. Toimitusjohtaja Juuso Hietasen kanssa tehdyn johtajasopimuksen mukaan Hietasen palkkio muodostuu 31 980 euron kiinteästä kuukausipalkkiosta. Vuonna 2023 Juuso Hietasen vuosipalkka on ollut 398 080 euroa. Toimitusjohtajalla on luontoisetuna työpuhelin 20 euroa kuukaudessa sekä lounasetu. Hänelle ei ole maksettu tulospalkkioita.

Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimisopimuksen muotoon. Toimitusjohtaja Juuso Hietasen toimisopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden kuukauden irtisanomisajalla, jolta ajalta toimitusjohtaja on oikeutettu kuukausipalkkaan ja luontoisetuihin. Jos Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan johtajasopimuksen ilman hänestä johtuvaa syytä, Toimitusjohtaja on oikeutettu saamaan kuuden kuukauden rahapalkkaa vastaavan korvauksen.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen eikä hänellä ole lisäeläkettä. Eläkejärjestelmä on maksuperusteinen. Toimitusjohtajalla ei ole velvollisuutta omistaa tai hankkia Yhtiön osakkeita.

Mahdolliset tulospalkkiot sekä muut kannustimet määräytyvät vuosittain kulloinkin etukäteen ilmoitettavien, tällaisia kannustimia koskevien Lehto Groupin hallituksen määrittämien periaatteiden mukaisesti. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan Juuso Hietasella on oikeus tulospalkkioon, jonka perusteista Yhtiön hallitus päättää vuosittain palkitsemispolitiikkaa noudattaen.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän muuttuvat palkanosat 2023

Muuttuva palkanosa – Pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä (LTI)

Pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä (LTI) on osa toimitusjohtajan sekä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Pitkän aikavälin palkkiojärjestelmän ansaintajaksoja ovat yhtiön tulospalkkiojaksot, joiden kesto on yksi vuosi (tulosvuosi). Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso. Mahdollinen palkkio maksetaan osallistujille sitouttamisjakson päätyttyä.

LTI-järjestelmän ansaintajakson palkkio perustuu lyhyen aikavälin tulospalkkion (STI) ansaitsemiseen, jonka kriteereinä ovat Konsernin/Palvelualueen/Yksikön taloudellinen tulos (IFRS) sekä esimiehen kanssa sovitut henkilökohtaiset tai toiminnalliset tavoitteet hallituksen päättämällä keskinäisellä painotuksella.

Ansaintajakson päätyttyä STI-tulospalkkiona ansaittu bruttomääräinen tulospalkkio muunnetaan LTI-järjestelmään osakkeiksi. Hallitus vahvistaa ansaintajaksolta ansaittua tulospalkkiota vastaavan osakkeiden bruttokappalemäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen huhtikuun loppuun mennessä.

Hallitus ei ole vahvistanut ansaintajaksoa pitkän aikavälin palkkiojärjestelmään vuonna 2023.

Muuttuva palkanosa – Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (STI)

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (tulospalkkiojärjestelmä) on osa Lehto Groupin johtamisjärjestelmää ja perustuu yhtiön tuloksentekokykyyn. Järjestelmän piiriin kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi yhtiön toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt ja johtajat, jotka eivät kuulu muihin provisio- ja palkkiojärjestelmiin. Hallitus hyväksyy tulospalkkiosäännöt (toimihenkilöiden tulospalkkiosääntö, työmaatuotannon tulospalkkiosääntö) tulosvuodeksi kerrallaan.  Palkkion avulla yhteiset ponnistelut suunnataan konsernin tulosvuoden tavoitteiden ja avaintulosten saavuttamiseksi. Tulospalkkaus pyrkii osaltaan lisäämään henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista Yhtiöön.

Tulospalkkio perustuu asetettuihin tulos- ja toiminnallisiin tavoitteisiin, joiden kriteereinä ovat Konsernin/Palvelualueen/Yksikön taloudellinen liiketoimintavuoden tulos (IFRS) sekä esimiehen kanssa sovitut henkilökohtaiset tai toiminnalliset tavoitteet hallituksen päättämällä keskinäisellä painotuksella. Jokaisella tulospalkkiosäännön piiriin kuuluvalla henkilöllä on henkilökohtainen vuositasoinen tulospalkkiopotentiaali, joka lasketaan kertomalla ennakonpidätyksen alainen kuukausipalkka henkilökohtaisella tulospalkkiopotentiaalilla (1-10 kk). Vuonna 2023 toimitusjohtajan tulospalkkiopotentiaali oli 10 kuukauden kuukausipalkan ja yhtiön johtoryhmän jäsenten tulospalkkiopotentiaali oli 6-10 kuukauden kuukausipalkan suuruinen.

Muun johtoryhmän palkitseminen 2023

Johtoryhmän palkitsemiseen liittyvä valmistelu- ja päätöksenteko tapahtuu Yhtiön hallituksen vuosikohtaisesti hyväksymien palkitsemisjärjestelmäsääntöjen mukaisesti. Johtoryhmän jäsenien osalta liiketulokseen ja toiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät tavoitteet asettaa ja tulostavoitteiden saavuttamisen arvioi Toimitusjohtaja vuoden alkupuolella käytävissä kehityskeskusteluissa. Konsernin johtoryhmä kuuluu lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin, jotka on selostettu edellä.

Johtoryhmän jäsenet ovat työsuhteessa johtajasopimuksilla, eivätkä ne sisällä erillisiä ehtoja irtisanomisajan tai erokorvausten osalta. Johtoryhmän jäsenillä ei ollut lisäeläkkeitä koskevia järjestelyjä.

Johtoryhmän kiinteät kuukausipalkat olivat vuonna 2023 yhteensä 1 025 904 euroa.

Muut verotettavat etuudet (autoetu, työsuhdematkalippu, puhelinetu) olivat 43 907 euroa.

Vuonna 2023 osakkeina maksettiin palkkioita 1 064 euroa. Muuttuvia palkkioita (lyhyen ja pitkän aikavälin tulospalkkiot) ja lisäeläkemaksuja ei maksettua vuonna 2023.

Palkka- ja palkkioselvitykset