Palkitseminen

Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukee selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Lehto Group on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys ovat julkisesti nähtävillä Lehto Groupin verkkosivuilla.

Palkka- ja palkkioselvitys 2017

Johdanto

Lehto Group Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiön noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”Hallinnointikoodi”). Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Lakisääteisten hallintoelimien tukena toimii konsernin johtoryhmä ja konsernin hallintopalveluita tuottavat yksiköt. Heidän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja seurannassa, erityisesti liiketoiminnan kehityksen, rahoituksen, varainhallinnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. Yhtiön kotipaikka on Kempele.

Lehto Group Oyj on Lehto-konsernin emoyhtiö ja se vastaa konsernin hallinnosta sekä konsernin tiettyjen yhteisten toimintojen tuottamisesta. Operatiivista liiketoimintaa harjoittavat Lehto Group Oyj:n tytäryhtiöt, jotka toimivat jollakin konsernin neljästä palvelualueesta, joita ovat Toimitilat, Asunnot, Hyvinvointitilat ja Korjausrakentaminen. Jokaisella palvelualueella on sen toimintaa ohjaava palvelualueen johtaja ja ohjausryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa palvelualueen toiminnan ohjaaminen sekä palvelualueen strategian laatiminen, liiketoiminnan kehittäminen, asetettujen tavoitteiden valvonta ja toteutumisseuranta, johdon tukeminen suurempien investointien hyväksynnöissä sekä henkilöstöasiat. Palvelualueen ohjausryhmä koostuu palvelualueen johdon lisäksi konsernin toimitusjohtajasta, liiketoimintajohtajasta, liiketoiminnan tukipalveluista vastaavasta johtajasta, talousjohtajasta ja henkilöstöjohtajasta.

Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukee selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Yhtiö on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta ja palkka- ja palkkioselvitys ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi.

Palkitseminen

Päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänet nimittänyt toimielin. Koska hallitus nimittää toimitusjohtajan, se päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää Yhtiön palkitsemisjärjestelmän periaatteista ja rakenteesta toimitusjohtajan esittelystä.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti Yhtiöön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Varsinainen yhtiökokous 11.4.2017 päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle kuukausittainen palkkio 3 400 euroa, sekä
  • muille hallituksen jäsenille vuosipalkkiona kuukausittainen palkkio kullekin 1 900 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 750 euron ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen muusta kuin puhelimitse tai sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon he osallistuvat.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumistaan hallituksen valiokuntien kokouksista seuraavasti:

  • valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta, ja
  • muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen palkkiota ei makseta miltään osin osakkeiden muodossa, vaan kaikki palkkiot maksetaan rahana.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2017, 1000 EUR ja osakeomistukset 31.12.2017

Nimi Asema Yhtiössä Vuosi-palkkio Hallitus-

kokous-

palkkio

Valio-kunta-palkkio Yhteensä Osake-omistukset, kpl
Pertti Huuskonen hallituksen puheenjohtaja 40 14 53 568 570
Martti Karppinen hallituksen jäsen 22 7 29
Sakari Ahdekivi hallituksen jäsen 22 6 1 29
Mikko Räsänen hallituksen jäsen 22 7 2 31
Päivi Timonen hallituksen jäsen 22 7 2 30

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön.

Hallituksen jäsenten osallistuminen osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkiota osakkeina.

 

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Toimitusjohtaja Hannu Lehdon kanssa tehdyn johtajasopimuksen mukaan Lehdon palkkio muodostuu 10 000 euron kiinteästä kuukausipalkkiosta. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimisopimuksen muotoon. Toimitusjohtaja Hannu Lehdon toimisopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, miltä ajalta toimitusjohtaja on oikeutettu kuukausipalkkaan ja luontoisetuihin. Jos Yhtiö irtisanoo Lehdon johtajasopimuksen Lehdosta ilman johtuvaa syytä, Lehto on oikeutettu saamaan kuuden (6) kuukauden rahapalkkaa vastaavan korvauksen edellyttäen, että Lehto ei kyseisenä aikana ole solminut työ- tai toimisuhdetta kolmannen osapuolen kanssa.

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä säätelevän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen eikä hänellä ole lisäeläkettä. Eläkejärjestelmä on maksuperusteinen.

Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja ei ole osallistunut osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään eikä hän ole vastaanottanut palkkiona Yhtiön osakkeita tai optio-oikeuksia. Mahdolliset tulospalkkiot sekä muut kannustimet määräytyvät vuosittain kulloinkin etukäteen ilmoitettavien, tällaisia kannustimia koskevien Lehto Groupin hallituksen määrittämien periaatteiden mukaisesti. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan Hannu Lehdolla on oikeus tulospalkkioon, jonka perusteista Yhtiön hallitus päättää vuosittain.

Vuonna 2017 toimitusjohtajalle maksettiin palkkoja ja palkkiota 126 tuhatta euroa.

Muun ylimmän johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Muuhun ylimpään johtoon luetaan konsernin johtoryhmä.

Konsernin johtoryhmän jäsenten kanssa tehdyt palvelusopimukset sisältävät tavanomaisia palkkion määräytymiseen, työsuhde-etuihin ja irtisanomisaikaan liittyviä ehtoja. Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät ole palvelusopimuksiensa perusteella oikeutettuja erityisiin irtisanomiskorvauksiin, mikäli Yhtiö irtisanoo sopimuksen ilman jäsenestä johtuvaa syytä.

Yhtiön muun johdon palkat ja palkkiot vuonna 2017 olivat yhteensä 936 tuhatta euroa

Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Ansaintajakso on kalenterivuosi.

Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät Yhtiön taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Lisäksi osa tavoitteista voi olla muita Yhtiön tai palvelualueiden tavoitteita tai henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin.

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät

Joulukuussa 2016 Lehto Group Oyj:n hallitus päätti kahden uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuvat palkkiojärjestelmät.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 70 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernijohdon jäsenet. Ansaintajaksoilta 2016 ja 2017 maksettavat palkkiot vastaavat järjestelmän päätöshetken osakekurssitasolla arviolta yhteensä enintään noin 1 000 000 Lehto Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, jos kaikki kohderyhmään kuuluvat avainhenkilöt päättävät muuntaa tulospalkkionsa kokonaisuudessaan osakkeiksi.

Lisäksi hallitus päätti konsernin uudesta sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana yhden-kolmen vuoden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella katetaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu vain valikoiduille avainhenkilöille. Sitouttavasta järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 50 000 Lehto Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.